Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Které bytové domy musí mít výtah?

Bytové domy se vstupy do bytů v úrovni od pátého nadzemního podlaží výše. První nadzemní podlaží (zkratka 1. NP) je přízemí.

  • Všechny novostavby bytových domů se vstupy do bytů v úrovni 5. a vyššího nadzemního podlaží, nebo podkroví v téže úrovni, musí mít zbudovaný výtah dle Vyhlášky o technických požadavcích na stavby.
    Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby byla zpracována na základě § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v němž je Ministerstvo pro místní rozvoj zmocněno vydat vyhlášku k provedení ustanovení § 169 stavebního zákona, který upravuje obecné požadavky na výstavbu. Článek o vyhlášce.
  • U stávajících bytových domů s více než 5 NP včetně, kde se nemění počet bytových jednotek, se výtah zřizovat nemusí. Povinnost vzniká až pokud se stavebními úpravami mění počet bytových jednotek nebo se zvyšuje počet pater. Dodatečně zřizované výtahy se vestavují, pokud to jejich stavebně technické řešení umožňuje.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v nezbytné míře a podrobnosti rozpracovává a rozvádí úpravu, která je obsažena ve stavebním zákoně a má vazbu na umisťování staveb (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) a na zpracování projektové dokumentace k ohlašování staveb a k žádostem o stavební povolení a rovněž tak na provádění a užívání staveb.

S přístupností domů souvisí velmi úzce i Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která nabyla účinnosti dne 18.11.2009.
V přílohách č. 1 a 2 vyhlášky jsou podrobně rozpracovány obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání dotčených staveb, staveb pozemních komunikací a veřejného prostranství. V příloze č. 3 jsou stanoveny technické požadavky pro stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce. O vyhlášce

 
 
Reklama