Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pravidelné prohlídky a zkoušky výtahů

Provádění prohlídek a zkoušek výtahů v provozu upravují ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

ČSN 27 4002 stanoví v požadavcích na majitele/provozovatele udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy vykonávající servis výtahu včetně provádění předepsaných prohlídek a zkoušek.

ČSN 27 4007 pojednává o druzích zkoušek, termínech jejich provádění a rozsahu.

V uvedených technických normách jsou definovány následující prohlídky a zkoušky:

  • provozní prohlídka
  • odborná prohlídka
  • zkouška po podstatných změnách
  • zkouška po opravě
  • odborná zkouška
  • inspekční prohlídka

Provozní prohlídka - prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu. Provozní prohlídky se provádějí u výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů jednou za dva týdny, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu.

Odborná prohlídka - prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu. U výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů se odborné prohlídky provádějí ve lhůtách (intervalech) uvedených v tabulce 1.

Druh výtahu Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících
  Kategorie I.
Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992
Kategorie II.
Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 3 2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladův budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 4 3

Tabulka 1 - Lhůty provádění odborných prohlídek

Pozn.: Pokud byla u výtahů v provozu podle kategorie II. odstraněna rizika spadající do úrovně vysokých rizik podle přílohy A ČSN 27 4007, platí pro tyto výtahy lhůty uvedené v kategorii I.

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a malých nákladních výtahů se odborné prohlídky provádějí jednou za 6 měsíců.

Zkouška po podstatných změnách - jedná se o zkoušku, kterou se ověřuje bezpečnost a funkce výtahu po provedených změnách. Zkoušku provádí v závislosti na tom, v jakém rozsahu byly podstatné změny provedeny, servisní firma, která změny provedla, nebo inspekční orgán.

Zkouška po opravě - cílem zkoušky je ověřit funkci opravené nebo při opravě vy\měněné části. Zkoušku provádí pracovník servisní firmy, která opravu provedla.

Odborná zkouška - Odborné zkoušky výtahů v provozu se provádějí ve lhůtách uvedených v závislosti na druhu výtahu v tabulce 2. Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky.

Druh výtahu Lhůty (roky)
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3
výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6

Tabulka 2 - Lhůty odborných zkoušek

Odborné zkoušky provádí zkušební technik servisní firmy, který na podkladě vyhodnocení výsledku odborné zkoušky stanoví závěr o způsobilosti výtahu k dalšímu provozu. V protokolu současně vyznačí termín konání příští odborné zkoušky a inspekční prohlídky.

Nedílnou součástí odborných zkoušek výtahů, určených k dopravě osob nebo k dopravě osob a nákladů, je identifikace provozních rizik. Zjištěná nebezpečí/nebezpečné situace, resp. z nich vyplývající provozní rizika se zaznamenávají do přílohy protokolu z odborné zkoušky. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů se při posouzení provozních rizik postupuje přiměřeně k technickému provedení výtahu.

Inspekční prohlídka - Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů se podrobují inspekčním prohlídkám prováděným v dále uvedených termínech a lhůtách.

První inspekční prohlídka se provede:

  1. u výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1, 2:1993 tři roky od data poslední odborné zkoušky, nejpozději do konce března 2006,
  2. u výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1, 2:1999 šest let od data po-slední odborné zkoušky, nejpozději do konce března 2009,
  3. u výtahů uvedených do provozu po účinností ČSN EN 81-1, 2:1999 devět let od data poslední odborné zkoušky.

Opakované inspekční prohlídky se provádějí každých 6 let.

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

Inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN 45004.

Předmětem inspekčních prohlídek je posouzení provozních rizik.

Úroveň zjištěných provozních rizik výtahu uvede inspekční orgán ve zprávě, ve které současně navrhne opatření k jejich odstranění. Tuto zprávu předá inspekční orgán objednateli provedení inspekční prohlídky k provedení nápravných opatření.

Pozn.: Na vyžádání majitele/provozovatele nebo po dohodě se servisní firmou může být inspekční prohlídka provedena souběžně s odbornou zkouškou.

 
 
Reklama