Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Povinnosti provozovatele výtahů

Požadavky na rozsah a plnění povinností provozovatelů výtahů jsou uvedeny v ČSN 27 4002. Kontrolování naplňování těchto povinností je v náplni práce servisní firmy.

Základní požadavky na provoz výtahů:

Výtahy se smějí používat jen pro ten účel a prostředí, pro které byly konstruovány a musí být udržovány v dobrém provozním stavu v souladu s návodem k používání vypracovaným podle ČSN EN 13015 nebo ČSN 27 4002. K zajištění bezpečného provozu výtahů provádí servisní firma v rámci výkonu servisní činnosti pravidelnou preventivní údržbu výtahu.

K naplnění prevenční povinnosti uzavírá majitel/provozovatel výtahu smlouvu s jednou servisní firmou na provádění servisu výtahu nejméně v rozsahu této normy.

Zkoušení nových výtahů před uvedením do provozu se řídí platným technickým předpisem. Pro zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu platí ČSN 27 4007.

Servisní firma prokazatelně informuje majitele/provozovatele o odbornosti své firmy (např. o tom, že má zaveden certifikovaný systém zabezpečování jakosti podle řady ČSN EN ISO 9000 na výtahy) a o naplnění podmínek uvedených v ČSN 27 4002, aby majitel/provozovatel výtahu mohl v rámci své odpovědnosti za náhradu škody vzniklé při škodní události způsobené provozem výtahu odpovídajícím způsobem reagovat na provozní rizika zjištěná a oznámená servisní firmou.

Technická dokumentace

K provozu výtahu musí být k dispozici dále uvedená technická dokumentace výtahu, která musí být průběžně doplňována o prováděné změny.

Výtahy uváděné na trh po účinnosti technického předpisu:

Výtahy uváděné na trh po účinnosti technického předpisu musí být vybaveny technickou dokumentací v rozsahu stanoveném tímto platným technickým předpisem.

Výtahy uvedené do provozu před účinností technického předpisu:

U výtahů uvedených do provozu před účinností technického předpisu musí být k dispozici technická dokumentace minimálně v rozsahu:

 • dispoziční výkres,
 • elektrická/hydraulická schémata,
 • Pasport výtahu / Revizní kniha výtahu / Kniha odborných prohlídek výtahu / doklady o zkouškách výtahu / Kniha výtahu,
 • mazací plán.

Pokud součástí technické dokumentace v době uvedení výtahu do provozu nebyl návod k provádění pravidelné preventivní údržby, musí být tento vypracován a do technické dokumentace výtahu doplněn.

Knihu výtahu dodává dodavatel výtahu a její vzor je uveden v příloze A, Knihu odborných prohlídek a Knihu provozních prohlídek dodává servisní firma a jejich vzory jsou uvedeny v přílohách C a D této normy.

Majitel / provozovatel výtahu:

Pro zajištění bezpečného provozu výtahu musí být splněny následující minimální požadavky.

Udržování výtahu v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy vykonávající servis výtahu podle návodu k používání u výtahů uvedených na trh po účinnosti technického předpisu nebo minimálně v souladu s ČSN 27 4002, v případě vzniku nebezpečné situace vyřazení výtahu z provozu.

Zajištění odpovídající technické dokumentace. Výtahy určené pro dopravu osob a nebo osob a nákladů musí být vybaveny odpovídající technickou dokumentací nejpozději do výkonu první inspekční prohlídky podle ČSN 274007.

Udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahu v řádném stavu, umožnění provádění zápisů a záznamů oprávněnými osobami a přikládání nedílných náležitostí do Knihy výtahu.

Zajištění, aby servisní firma byla bezodkladně informována v těchto případech:

 1. okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu;
 2. okamžitě po vyřazení výtahu z provozu v případě vzniku nebezpečné situace;
 3. po každém vyprošťovacím zásahu jím pověřenou a servisní firmou poučenou osobou;
 4. před každou úpravou mající vztah k výtahu a/nebo k jeho okolí nebo používání;
 5. před inspekční prohlídkou prováděnou jakoukoliv autorizovanou / akreditovanou stranou stojící mimo uzavřenou servisní smlouvu nebo prováděním prací na výtahu jiných než údržbářských;
 6. před vyřazením výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu;
 7. před opětovným uvedením výtahu do provozu, když je výtah mimo provoz po dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu.

Zajištění provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách stanovených ČSN 27 4007.

Zajištění podmínek pro vykonání odborných zkoušek a inspekčních prohlídek.

Zajištění provedení posouzení riziku výtahu v provozu v těchto případech:

 1. změní-li se používání budovy a/nebo zařízení;
 2. po větší úpravě zařízení nebo budovy;
 3. po havárii výtahu.

Zohlednění výsledků posouzení zjištěných rizik u výtahu v provozu.

Zajištění trvalého umístění a zřetelné čitelnosti jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatele výtahu.

Zajištění, aby klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) byly trvale k dispozici v budově, ve které je výtah umístěn, a byly používány pro vstup pouze oprávněných osob.

Zajištění bezpečného vstupu pracovníků servisní firmy do budovy a strojovny výtahu k zajištění vyproštění uvězněných osob.

Průběžné udržování bezpečného a volného přístupu do pracovních prostor a místností pro pracovníky servisní firmy a inspekčních orgánů a informování servisní firmy o jakémkoliv nebezpečí nebo o změně na pracovišti a/nebo na přístupových cestách (osvětlení, překážky, vlastnosti podlah, ap.).

Zajištění předepsaného osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahů.

Zajištění vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění. V případě, že výkon této činnosti je smluvně zajištěn jinými osobami než je servisní firma, zajištění jejich zaškolení a přezkoušení servisní firmou.

Určení charakteru budovy, ve které je umístěn výtah a předání této informace servisní firmě.

 
 
Reklama