Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Technické požadavky na požární a evakuační výtahy

V lednu roku 2004 nabyla účinnosti nová norma ČSN EN 81-72 upravující požadavky na požární výtahy. Vydání této evropské normy vyvolalo řadu otázek pramenících z toho, že požadavky na požární výtahy jsou zakotveny ve více předpisech a po nabytí účinnosti nové normy jsou požadavky na požární výtahy dublovány a v některých případech řešeny rozdílně. Z toho důvodu, v zájmu usnadnění orientace a k zodpovězení otázek, kdy se musí požární či evakuační výtahy zřizovat, které předpisy se problematiky požárních a evakuačních výtahů týkají, a které požadavky mají být uplatněny u výtahů požárních a které u evakuačních, jsou dále uvedeny přílohy, ve kterých je výčet požadavků samostatně pro výtahy požární a samostatně pro výtahy evakuační, vždy s odkazem na platné předpisy. Takto vyspecifikované požadavky by měly být respektovány vždy při navrhování požárních nebo evakuačních výtahů v rámci zakázek uzavřených po vydání normy (Prosinec 2002).

Několik poznámek a postřehů k použití předmětných příloh a k postupu uvádění požárních a evakuačních výtahů na trh.

Definice

 • požární výtah
  Ve výkladu pojmů v nové ČSN EN 81-72 je požární výtah definován jako výtah instalovaný běžně pro dopravu osob, který má dodatečnou ochranu, řízení a signalizaci, které umožňují jeho použití s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru. Stávající normy pro požární bezpečnost staveb požární výtah pojímaly jako výtah, který má zajistit rychlou dopravu požárních jednotek i požárního vybavení (zařízení) do všech podlaží objektu, přičemž se doporučuje jej navrhovat tak, aby bylo možné jeho použití i při běžném provozu v objektu.
 • evakuační výtah
  Normy ČSN 73 0802 a 04 jej definují jako výtah sloužící k evakuaci osob; jeho provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný.

Působnost předpisů a norem

Působnost předpisů vztahujících se na požární a evakuační výtahy je odvislá od data instalace výtahu. Obecně platí, že na tyto výtahy se vztahují všechny předpisy, platné v době uvedení výtahu do provozu. Mezi základní lze zařadit:

 • Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
 • ČSN EN 81-1/2
 • ČSN 27 4009, ČSN 27 4300, ČSN 33 2570 ...

Kromě uvedených předpisů a norem musí být, v závislosti na druhu výtahu a datu instalace výtahu, uplatněny:

 • ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 u požárních a evakuačních výtahů, které byly instalovány před nabytím účinnosti ČSN EN 81-72 (Leden 2004)
 • ČSN EN 81-72 u požárních výtahů instalovaných po nabytí účinnosti ČSN EN 81-72
 • ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 u evakuačních výtahů, které byly instalovány po nabytí účinnosti ČSN EN 81-72

Technické požadavky

Technické požadavky na předmětné druhy výtahů jsou specifikovány ve shora uvedených předpisech či normách. Pro případ, že by nastala situace, že určitý požadavek by byl řešen dvěma předpisy odlišně, tj. možný případ souběhu ČSN EN 81-72 a ČSN 73 0802 a 04, lze uplatnit pravidlo, že norma později vydaná by měla být upřednostňována před normou staršího data vydání. Obecně rovněž platí, že požadavky technického předpisu (zákona, vyhlášky, nařízení vlády) jsou nadřazeny požadavkům technických norem.

Uvedení na trh/do provozu

Určitým specifikem požárních a evakuačních výtahů je okolnost, že na uvedený druh výtahů se vztahuje nejen výtahové nařízení vlády č. 14/1999 Sb., ale i nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Podle přílohy tohoto nařízení jsou mezi stanovené výrobky zařazeny i požární a evakuační výtahy z hlediska požární bezpečnosti a dále požárně odolné šachetní dveře.

V praxi to znamená, že při uvádění předmětných výtahů na trh musí být provedeno posouzení shody výtahu nejen podle NV 14/1999 Sb., ale vedle toho i podle NV 163/2002 Sb. Posouzení musí provádět k tomu účelu autorizovaná osoba. Opět to v praxi znamená, že nemá-li daná autorizovaná osoba autorizaci udělenou ve vztahu k NV 14/1999 Sb., a současně ve vztahu k NV 163/2002 Sb., musí se na posouzení podílet dva orgány autorizované podle toho či onoho nařízení.

Popsaný stav bude platit minimálně do doby, než dojde k případné novele nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Ta může být mimo jiné vyvolána vyhlášením EN 81-72 jako harmonizované ve vztahu k evropské výtahové směrnici (95/16/ES), resp. u nás ve vztahu k nařízení vlády pro výtahy. Toto vyhlášení by znamenalo, že požární výtah je výtahem a nikoliv stavebním výrobkem z hlediska požární bezpečnosti jak tomu dnes je.

Dále je nutné se zmínit o možnosti, že ne vždy musí evakuační výtah být v tendencích požadavků, jak jsou stanoveny na evakuační výtahy požárními normami. To může nastat za situace, kdy je ze strany odběratele dán požadavek na možnost evakuace osob výtahem, přestože se nejedná o případ, kdy instalace evakuačního výtahu je předepsána platným předpisem (vyhláškou č. 137/1998 Sb.). Může se například jednat o situace, kdy počet nadzemních podlaží či počet lůžek nedosahuje limitních hodnot určených vyhláškou. Potom je na libovůli odběratele, zda pro provoz objektu zvolí jako postačující výtah v normálním provedení nebo bude požadovat nadstandardní provedení, např. úpravu řízení v relacích vyhovujících možné evakuaci z jiného titulu než pro případ požáru. Tak jak není důvod k omezování odběratele v jeho přáních, nic nebrání dodavateli jeho požadavkům vyhovět.

Tabulka s technickými požadavky na evakuační výtahy.

Tabulka s technickými požadavky na požární výtahy.

 
 
Reklama