Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Limitní hodnoty hluku u výtahů

Článek pojednává o požadavcích na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se zvláštním zaměřením na zdroje hluku u výtahů.

Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. byly nově upraveny požadavky na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení směruje nejen k ochraně veřejného zdraví, ale i k ochraně zdraví zaměstnanců. V dané věci stanoví hygienické hodnoty hluku jak pro chráněné vnitřní prostory staveb, tak pro místa určená či obvyklá pro výkon činnosti zaměstnanců. Nařízení nabývá platnosti 1. června 2006 a tím datem současně zrušuje dosavadní nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Ze srovnání textů nového a zrušeného nařízení vlády vyplývají zejména změny v požadavcích týkajících se ochrany zaměstnanců na pracovišti. Přípustná hladina hluku se již nestanoví součtem ekvivalentní hladiny akustického tlaku a korekce v závislosti na druhu vykonávané práce podle přílohy, ale je v nařízení stanovena taxativně pro jednotlivé druhy pracovišť. Zachován byl způsob stanovení přípustné hladiny hluku u chráněných prostor staveb. Pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu zůstala základní hladina maximálního akustického tlaku 40 dB. Rovněž tak nedošlo ke změně v tom, že k této hodnotě se odečítá či přičítá korekce. Ta pro obytné místnosti zůstala na původní úrovni, tj. v době mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0 dB, mezi 22.00 a 6.00 -10 dB.

Vedle limitních hodnot hluku nařízení stanoví i opatření k omezení expozice hluku na pracovištích. Ta spočívají v technických opatřeních, zejména v uspořádání pracovišť, jejich vybavení protihlukovými zástěnami či systémy, ale i v povinnosti zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům osobní ochranné prostředky k ochraně sluchu při překročení hranice 80 dB, a dále zajistit jejich používání při překročení hodnoty 85 dB.

Pokud se jedná o výtahy, které jsou ve vztahu k předmětnému nařízení vlády zdrojem hluku vydávaného či šířícího se uvnitř objektu, je nutné přihlédnout i k požadavkům navazujících předpisů. Mezi tyto nutno zařadit:

 • ČSN 27 4210, kterou jsou stanoveny nejvyšší povolené hodnoty hladin akustického tlaku výtahů. Podle této normy jsou nejvyšší povolené hodnoty
  1. u výtahů se strojovnou:
   • 85 dB ve strojovně a v šachtě
   • 70 dB před výtahovým rozváděčem je-li umístěn mimo strojovnu
  2. u výtahů bez strojovny:
   • 85 dB v šachtě
   • 70 dB před šachetními dveřmi a před rozváděčem pokud je umístěn mimo šachtu

  Normou jsou současně navrženy Návody na prostorové uspořádání šachet a strojoven výtahů (stavební řešení), kterými lze omezit šíření hluku. Na podkladě toho již požadavek, aby bylo v chráněných vnitřních prostorech (tj. v obytných místnostech apod.) docíleno maximálně nařízením vlády č. 148/2006 Sb. předepsaných hodnot hladin hluku 40 dB již není problémem dodavatele výtahu, ale zhotovitele stavby.

 • V souvislosti s prostorovým uspořádáním nutno připomenout požadavky vyhlášky č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na výstavbu. V § 39 je mj. uvedeno, že strojovny výtahů musí být umístěny a řešeny tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedních akusticky chráněných místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem. Dále v § 40 je stanoveno, že výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi.

Z uvedeného lze odvodit, že pokud dodavatel výtahu dodá zařízení, které bude splňovat nejvyšší povolené hodnoty hluku podle ČSN 27 4210, je na projektantovi a dodavateli stavby, aby hodnoty hluku v chráněných prostorách nepřekročily limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb.

 
 
Reklama