Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ekologické trendy ve výtahovém průmyslu (II)

Tento článek vychází z přednášky přednesené panem L. Bialym OTIS Co., publikované na Evropském výtahovém kongresu v září 2008 v Heilbronnu v Německu.

Činnost vlád a úřadů

Je třeba provádět činnosti na různých úrovních řízení týkající se působení na životní prostředí a veřejnou bezpečnost. Činnost by se měla zaměřit nejdříve na kontaminaci životního prostředí a nebezpečné materiály, avšak iniciativa by se měla zaměřit více na místní nebo národní úrovni, spíše než na úrovni mezinárodní. Daleko větší pozornost je třeba věnovat záležitostem změny globálního klimatu.

Činnost vlád a úřadů v záležitostech změny globálního klimatu

Jednou z nejpozoruhodnější mezinárodní činností věnovanou změně globálního klimatu byl Kjótský protokol, který byl uveden v život v roce 2005. Kjótský protokol uznal dioxin uhlíku, metan, oxid dusíku, hexafluorid sirný, a další jako nejhorší skleníkové plyny a usiluje o regulaci jejich emisí.

Kjótský protokol uznal "uhlíkovou stopu" jako měřítko vlivu lidské činnosti na životní prostředí v množství vyprodukovaných skleníkových plynů, měřených v jednotkách dioxinu uhlíku. Proto uhlíková stopa může být stanovena pro životnost výrobku pro celkové vyzářené množství dioxinu uhlíku (nebo jeho ekvivalentu).

Kjótský protokol stanovil závazné cíle a časový plán pro snížení emise skleníkových plynů pro průmyslové země, které protokol ratifikovaly. Kjótský protokol zásadně uvádí limit množství dioxinu uhlíku a/nebo ekvivalentní množství skleníkového plynu), které může být produkováno v daném období. Jsou vydávány emisní povolenky představující dávky emitovaného uhlíku. Tyto povolenky mohou být ponechány pro budoucí využití nebo prodány na řízeném trhu za přísných pravidel. Dále mohou být povolenky také prodávány na volném trhu, podobném trhu s komoditami, za méně přísných pravidel. Burza v Chicagu je příkladem volného obchodu s těmito povolenkami, kde členové nabízí svoje povolenky, ale mohou i nakupovat povolenky od jiných členů. Volný trh s atmosférou ve skutečnosti stanoví tržní cenu emisních povolenek, stejným způsobem burzovní trh stanoví cenu akcií.

Je zajímavé poznamenat, že i když USA Kjótský protokol neratifikovaly, burza s klimatem v Chicagu je v plném provozu. Kromě toho kongres USA připravuje legislativu k dosažení podobných cílů, jako jsou v Kjótském protokolu. Konečným výsledkem Kjótského protokolu a/nebo podobných zákonných požadavků je, aby byly účinně zpoplatněny energetické zdroje s vysokou úrovní emise skleníkových plynů. To má sloužit k tomu, aby jiné technologie byly více konkurenceschopné, např. procesy potlačující a pohlcující uhlík byly více životaschopné než je spalování fosilních paliv. Kromě toho alternativní zdroje energie s nízkou emisí skleníkových plynů by se mohly stát životaschopnějšími, např. síla větru, solární panely, jaderná energie, geotermální energie, přílivová energie atp.

Činnost vlád a úřadů na poli kontaminace životního prostředí

Nebezpečné materiály

Existuje po dlouhou dobu mnoho případů zakazovaných nebo omezovaných materiálů a látek, které jsou nebezpečné buď pro zdraví lidí nebo pro životní prostředí. Takovými látkami je asbest a DDT. Materiály jako kadmium a chrom jsou také vládními předpisy omezovány vzhledem k negativnímu účinku na zdraví lidí.

V Evropské unii platí řada směrnic pro specifické záležitosti ochrany životního prostředí.

Činnost výtahového průmyslu

Při uznání účinků na životní prostředí a ve shodě s výše uvedenými předpisy přímo určenými průmyslu, vedoucí výrobci výtahového zařízení podnikli zvláštní iniciativu. Tato iniciativa má tři oblasti: energeticky úsporné výtahy, omezení požívání škodlivých materiálů a zařízení "zelené" výroby.

Energeticky úsporné výtahy

I když výtahy využívají pouze malou část spotřeby elektrické energie v budovách, celková spotřeba energie milionů výtahů ve světě je značná. Odpovídající uhlíková stopa také stojí za úvahu. V souladu s odpovídající činností a pro snížení provozních nákladů nových výtahů, vedoucí výrobci vyvinuli energeticky úsporné výtahy.

Důležitým příkladem je vznik bezpřevodových strojů s kompaktními permanentními magnety. Vývoj nových nosných prostředků, jako jsou ocelové pásy kryté eleastomerem pro hnací kotouče integrální s hřídelem hnacího stroje, což vede k vynechání převodovky. Převodovky, především šnekové, mají poměrně malou účinnost a jejich vynechání má za následek podstatné snížení spotřeby elektrické energie. Dále stroje s permanentními magnety mají vyšší účinnost než stroje s rotory. Použití uzavřených ložisek je další předností, neboť po instalaci není potřeba dalšího mazání nebo čištění jak u hnacího motoru, nosných prostředků nebo jiných komponent.

Použití rekuperačních pohonů snižuje podstatně spotřebu energie ve srovnání s pohony bez rekuperace. Rekuperační pohony mohou dodávat elektrickou energii při zpomalování zpět do sítě budovy. Úpravou rekuperace se lze vyhnout zdeformování harmonických zkreslení a lze tak realizovat celkovou výhodu rekuperace.

Použitím kladkového vedení místo kluzných čelistí, efektivní konstrukcí klece a vyvažovacího závaží mohou být také sníženy ztráty třením a prouděním vzduchu. Použitím efektivnějšího systému řízení lze také zvýšit celkovou efektivnost provozu, jak eliminací zbytečných jízd, tak provozem optimálním způsobem.

Existuje trend v použití energeticky úsporných trakčních výtahů namísto hydraulických výtahů. Hydraulické výtahy obvykle nemají vyvažovací závaží, ani nepracují s rekuperací. Všechna energie spotřebovaná při jízdě nahoru se při jízdě dolů proměňuje v teplo a nelze ji znovu využít. Použití hydraulických výtahů se rozšířilo pro malé zdvihy, především pro nízké pořizovací náklady. Je však moudré vidět celkové náklady po celou životnost výtahu. Dále je třeba zvážit celkové náklady na energii hydraulických výtahů při jejich užívání ve světě citlivém na životní prostředí.

Trendy v uvažovaných materiálech

Relativní vliv výtahů na životní prostředí je menší než u jiných zařízení, ale stojí za pozornost. Souhlasně s odpovídající činností výtahový průmysl se zabývá omezením používání materiálů hodných pozornosti a plánování životnosti zařízení.

Pro dosažení maximálního účinku se vyžaduje plánování životnosti zařízení ve výrobě, montáži, po dobu životnosti a jeho konce. Zdůrazňuje se použití "zelených" výrobků, jako jsou recyklovatelné materiály a materiály uvedené v předešlé části je třeba vynechat.

Příklady materiálů hodných pozornosti a výtahové komponenty, na které je třeba zaměřit pozornost jsou tyto:

  • Galvanizace žlutým zinkem: Toto se obvykle používá na díly vyžadující odolnost proti korozi a k pasivaci dílů, u kterých se vyžaduje odolnost proti otěru.
  • Kadmium: Obvykle se používá jako materiál pro galvanizaci povrchů odolných proti korozi, ale také se používá v nikl-kadmiových bateriích.
  • Olovo: Používá se v barvách, bateriích, pájkách, ložiskových kovech a řezacích ocelích.
  • Rtuť: Používá se ve rtuťových spínačích, fluorescenčních svítidlech, termostatech a v optoelektronice.
  • Rozpouštědla na bázi chloru: Používají se jako čisticí materiály, v parních aplikacích pro odmašťování a v lepidlech.

Mnoho těchto materiálů je možno snadno nahradit vhodnějšími látkami. Do této kategorie se zahrnují fluorescenční svítidla, spínače a termostaty obsahující olovo, olovnaté barvy, řezací ocele s olovem a rozpouštědla na bázi chloru. Avšak některé z nich, jako na příklad olovnaté pájky lze z technických důvodů obtížně nahradit.

Při uvažování energie, je třeba tyto materiály uvažovat po celou životnost výrobku, včetně výroby materiálů a konečné použití.

"Zelená" výroba, "zelené" továrny a "zelené" výrobky

Zelená výroba je v podstatě proces výroby s minimem spotřeby energie, odpadu a znečištění. Je to kvalifikované použití efektivního výrobku a procesu konstrukce spočívajícím na použití kritérií ohleduplných k životnímu prostředí. Je důležité, aby proces výroby a výsledek byly trvale udržitelné tak, aby přírodní zdroje byly uchovány a uchráněny pro příští generace. Celkový koncept zelené výroby zahrnuje použití zelených materiálů, zelené postupy a výrobu zelených výrobků, stejně jako použití zelených obalových materiálů. Dále pak se musí uvažovat konec životnosti a nakládání s výrobky jako část srovnávací zelené filosofie.

Proces zelené výroby zahrnuje snížení odpadu použitých materiálů a jeho recyklaci. To vyžaduje investice pro zdokonalení výrobního procesu a vývoj inovovaných výrobních systémů. Také to vyžaduje návrh výrobků pro zelenou výrobu.

Důležitým rozhodnutím při zelené výrobě je "udělat nebo koupit rozhodnutí". Je důležité, aby komponenty a subsystémy dodávané prodávajícími byly také zelenými výrobky odpovídajícími celkové filosofii. Výroba "právě včas" je také důležitým aspektem zelené výroby, při které se redukuje odpad, skladovací prostor a manipulace, Kromě toho to zlepšuje celkovou kvalitu.

Dalším důležitým cílem je snížení emisí. To má vliv na eliminaci nebo snížení všech vedlejších zplodin výrobního procesu poškozujících životní prostředí. Na konci je cílem "nulová emise", o kterou je třeba usilovat při výrobním procesu přátelském životnímu prostředí.

Vyčerpávající normy pro zelenou výrobu ještě nebyly zpracovány. Avšak série norem ISO 9000 a ISO 14000 jsou výchozími body. Kromě toho je důležité, aby zaměstnanci byli do procesu od samého začátku plně zapojeni, protože úspěšná realizace zelené výroby v podstatě vyžaduje slučitelnost s kulturou.

Jako příklad zelené výroby ve výtahovém průmyslu lze uvést, že OTIS otevřel v roce 2007 první zelenou výrobu na světě. Je umístěna v Čínském Tianjinském ekonomicko-technickém vývojovém středisku (TEDA). Tato zelená výroba zahrnuje pokrokové technologie ke snížení spotřeby energie u výtahu o 25 %. Kromě toho do tohoto střediska patří snižování odpadu, snižování emisí a minimalizace příslušných materiálů. Je kladen důraz na používání recyklovatelných obalových materiálů. Provoz vyrábí výtahové systémy příznivé životnímu prostředí.

Závěr

Výtahový průmysl se stále více globalizuje a mnoho komponent a systémů se používá společně s ostatním průmyslem. Kromě toho samotné výtahy využívají energii a materiály ovlivňující životní prostředí. Roste citlivost na světovou úroveň spotřeby energie a poškozování životního prostředí, proto globální i místní vládní autority iniciovaly tyto aspekty. Rovněž je věnována iniciativa výrobcům hlásícím se k legislativě věnující se účinkům na životní prostředí. Proto se vyvíjejí zelené výrobky a stále více se rozšiřuje jejich použití. Kromě toho se ve výtahovém průmyslu úspěšně rozvijí koncept zelené výroby.

Je nutné doplnit vládní činnosti odpovídající činností výrobců a spotřebitelů a pomoci zvýšit bezpečnost, chránit zdraví a uchovávat životní prostředí. My všichni jsme obyvateli této planety a odpovídající činnost pomůže zachovat světlou budoucnost pro příští generace.

Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatele časopisu Elevator world (11/2008) pana R.S. Caporaleho.

 
 
Reklama