Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení

v ČR zavedena jako nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2009

Výtahy patří mezi obory, kterých se dotkne užívání "strojní" směrnice 2006/42/ES. Je důležité, aby se předem dodavatelé dozvěděli o všech změnách z hlediska výtahů. Očekává se také přijetí výkladového GUIDE k této směrnici v podobné verzi, jaká je používána k LD pro výtahy - 95/16/ES.

1 VZTAH SMĚRNICE 2006/42/ES ke SMĚRNICI 95/16/ES

1.1 VŠEOBECNĚ

Oproti dřívějšímu znění směrnice 98/37/ES (NV č. 24/2003 Sb.) byly výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů zcela vypuštěny z negativního vymezení platnosti směrnice 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.) a ustanovení a postupy vyžadované směrnicí 2006/42/ES se tak opticky vztahují i na výtahy pokryté směrnicí 95/16/ES. V dalším textu zkusíme najít vysvětlení.

1.2 ROZSAH PLATNOSTI SMĚRNICE 2006/42/ES

1.2.1 Směrnice 2006/42/ES, článek 3 - Zvláštní směrnice

Pokud se u strojního zařízení na rizika uvedená v příloze I vztahují zcela nebo částečně jiné, zvláštní směrnice Společenství, tato směrnice se s ohledem na tato rizika pro strojní zařízení nepoužije nebo se přestane používat ode dne účinnosti těchto jiných směrnic.

1.2.2 NV č. 176/2006 Sb., § 3 (3)

Požadavky stanovené pro strojní zařízení ve zvláštních právních předpisech[5] nejsou, pokud jde o rizika uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, tímto nařízením dotčeny.

[5] Například nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení vlády č. 198/2006 Sb., nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

1.2.3 VÝKLADOVÝ GUIDE (průvodce) ke směrnici 2006/42/ES (dále jen "výkladový Guide")

§ 87 Směrnice pro strojní zařízení (dále jen MD) a další směrnice vnitřního trhu
Podle článku 3 mohou být opatření pro výrobky v rozsahu MD úplně nebo zcela zaměněna jinými ES směrnicemi tak, že tyto pokrývají všechna nebo určitá nebezpečí více specificky. Tyto zvláštní směrnice mohou svými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví vyčerpávajícím způsobem pokrývat všechna nebezpečí strojních výrobků nacházejících se v jejich rozsahu platnosti. Podle čl. 3 MD budou tyto směrnice uplatněny místo MD u výrobků nacházejících se v jejich rozsahu platnosti - viz § 88.

§ 88 Zvláštní směrnice, které se použijí místo MD u strojních zařízení v jejich rozsahu

Směrnice 95/16/ES pro výtahy (LD)

LD je komplexní směrnicí pro bezpečnost a ochranu zdraví, která řeší více specificky než MD nebezpečí strojních zařízení zamýšlených pro použití jako výtah a bezpečnostní komponenty výtahů.

V souladu s čl. 3 MD není tato aplikovatelná u výtahů a bezpečnostních komponent, které patří do rozsahu platnosti LD.

Mělo by být poznamenáno, že část 1.1 přílohy I LD uvádí, že všechny relevantní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví MD, které nejsou včleněny do přílohy I LD, jsou použitelné u výtahů s tím, že všechny další povinnosti týkající se uvádění těchto výtahu na trh, včetně postupů posuzování shody, jsou stanoveny pouze LD.

MD se použije u výtahů, které jsou vyloučeny z rozsahu platnosti LD, pokud nejsou také vyloučeny z rozsahu platnosti MD - viz komentář k článkům 1 (2) a 24.


§ 33 Použití termínu "strojní zařízení" v širokém smyslu slova

Strojním zařízením je první kategorie výrobků uvedených v čl. 1(1), písm. a) a definovaná v čl. 2, písm. a). Termín "strojní zařízení" je zde použit v přesném smyslu slova. Nicméně definice kategorií výrobků uvedené v čl. 2 jsou důležitější pro smyslové pochopení, že termín "strojní zařízení" může být také chápán v širokém smyslu slova jako platný pro šest kategorií výrobků zmíněných v čl. 1 (1), písm. a) až f).

Povinnosti uvedené v MD aplikované u strojních zařízení musí být srozumitelné pro použití u strojních zařízení v přesném smyslu slova uvedených v čl. 1 (1), písm. a) a také u výrobků uvedených v čl. 1 (1), písm. b) až f): vyměnitelná přídavná zařízení, bezpečnostní součásti, příslušenství pro zdvihání, řetězy, lana a popruhy, a odnímatelná mechanická převodová zařízení.

Například je to případ povinností uvedených v čl. 4 (1) dozor nad trhem, čl. 5 (1) uvedení na trh a do provozu, čl. 6 (1) volný pohyb, čl. 7 (1) a (2) předpoklad shody a harmonizované normy, čl. 9 zvláštní opatření pro potenciálně nebezpečná zařízení, čl. 11 ochranná doložka, čl. 12 postupy posuzování shody strojních zařízení, čl. 15 instalace a použití strojních zařízení, čl. 16 označení shody CE, čl. 17 označení nesplňující shodu a čl. 20 právní prostředky. Povinnosti uvedené v těchto článcích se nepoužijí u neúplných strojních zařízení viz čl. 1 (1), písm. g).

Povinnosti aplikované u neúplných strojních zařízení jsou jednoznačně stanoveny například v čl. 4 (2) dozor nad trhem, čl. 5 (2) uvedení na trh a do provozu, čl. 6 (2) volný pohyb a čl. 13 postup u neúplného strojního zařízení.

Povinnosti aplikované u strojních zařízení v širokém smyslu slova a také u neúplného strojního zařízení jsou rovněž jednoznačně stanovené například v čl. 4 (3) dozor nad trhem a čl. 6 (3) volný pohyb.

V základních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví přílohy I MD je termín "strojní zařízení" srozumitelný v širokém smyslu slova k označení jakéhokoliv výrobku kategorií uvedených v čl. 1 (1), písm. a) až f). Kde jsou základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví spolehlivě aplikovány u pouze jedné nebo více kategorií, je jednoznačně stanoveno nebo může být odvozeno z kontextu.

§ 150 Hranice mezi MD a LD

Článek 24 směrnice 2006/42/ES zavádí změnu LD 95/16/ES za účelem lepšího vymezení hranice s MD - viz úvodní komentář ke směrnici č. (27)

(27) Použití této směrnice na řadu strojních zařízení určených ke zvedání osob vyžaduje lepší vymezení výrobků, na něž se tato směrnice vztahuje, ve vztahu k výrobkům, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (1). Považuje se proto za nezbytné nově vymezit oblast působnosti uvedené směrnice. Směrnice 95/16/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

Na jedné straně čl. 24 (1) upravuje definici "výtahu" danou čl. 1 (2) LD, mění termín "klec" na termín "nosná část". To naznačuje, že druh nosné části není kriteriem pro uplatnění LD. Zároveň čl. 24 (2) upravuje základní požadavek bezpečnosti a ochrany zdraví uvedený v části 1.2 přílohy I LD, aby blíže vymezil, že nosná část výtahů podléhajících LD musí být klec. Mělo by být rovněž poznamenáno, že část 3.1 přílohy I LD požadující klece výtahů byla kompletně zrušena.

Na druhé straně čl. 24 (1) upravuje seznam, na co se směrnice nevztahuje, uvedený v čl. 1 (3) LD doplněním vyloučení zdvihacích zařízení, jejichž rychlost není větší než 0,15 m/s. V důsledku toho výtahy s nižší rychlostí patří do působnosti MD - viz komentáře k části 4.1.2.8 a 6.4 přílohy I.

S ohledem na upravený přehled zařízení vyloučených z rozsahu platnosti LD, následující položky by měly být zmíněny:

Stavební výtahy jsou vyloučeny z rozsahu platnosti LD. Stavební výtahy nejsou dále vyloučeny z rozsahu platnosti směrnice 2006/42/ES a jsou tak předmětem MD od 29. prosince 2009 - viz § 8, úvodní komentář ke směrnici č. 5.

Následující zařízení jsou vyloučena z rozsahu platnosti LD a jsou předmětem MD:

 • zdvihací zařízení z nichž lze provádět práce;
 • zdvihací zařízení v dopravních prostředcích;
 • zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení;
 • pohyblivé schody a pohyblivé chodníky;
 • stavební výtahy.

ZÁVĚR k části 1

Tím, že z negativního vymezení rozsahu platnosti směrnice 2006/42/ES byly vypuštěny výtahy, na které se vztahuje směrnice 95/16/ES, stal se vztah těchto směrnic poněkud nepřehledný a nelze ho jednoznačně vyčíst z textu směrnic. Jak ale vyplývá z § 88 (komentář k čl. 3 MD) návrhu výkladového Guide ke směrnici 2006/42/ES, u výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, které jsou v rozsahu platnosti směrnice 95/16/ES, jsou využitelné pouze ty požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví přílohy I MD, které nejsou obsaženy v příloze I LD. Všechny další povinnosti týkající se uvádění těchto výtahů na trh, včetně postupů posuzování shody, jsou stanoveny pouze směrnicí 95/16/ES.

2 VÝROBKY VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU, NA KTERÉ SE PLNĚ VZTAHUJÍ USTANOVENÍ SMĚRNICE 2006/42/ES

2.1 VŠEOBECNĚ

Z definice výtahu (Pro účely této směrnice se "výtahem" rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě:

 • osob,
 • osob a nákladů,
 • pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, to znamená, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází) a negativního vymezení, na která zařízení se směrnice 95/16/ES nevztahuje (čl. 24 směrnice 2006/42/ES) vyplývá, že plně musí být požadavky směrnice 2006/42/ES respektovány u těchto výrobků výtahového průmyslu:
 • výtahů určených pouze k dopravě nákladů, u nichž je vyloučena dosažitelnost ovládacího zařízení z klece výtahu,
 • malých nákladních výtahů,
 • výtahů spojených se strojním zařízením, které jsou určeny pro dopravu osob na místo pracovního výkonu (např. věžové jeřáby, větrné elektrárny),
 • obecně výtahů, jejichž rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,
 • stavebních výtahů - a) určených pro dopravu osob a nákladů, b) pouze nákladů;
 • pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků,
 • jejich bezpečnostních součástí.

2.2 TERMINOLOGIE SMĚRNICE 2006/42/ES

Uvedeny jsou pouze ty termíny a definice, které vymezují i výrobky výtahového průmyslu z oblasti směrnice 2006/42/ES, u nichž musí být plně respektovány požadavky této směrnice. Jsou to:

2.2.1 strojní zařízení: soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití. Je to i soubor,který je připraven k instalaci a je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci;

2.2.2 bezpečnostní součást: je součást,

 • která plní bezpečnostní funkci;
 • která se uvádí na trh samostatně;
 • jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost osob a
 • která není nezbytná k tomu, aby strojní zařízení fungovalo, nebo pomocí níž je možno nahradit běžné součásti nezbytné pro fungování strojního zařízení;

Příloha V, bod 17. směrnice 2006/42/ES

Součásti strojního zařízení určeného ke zvedání nebo spouštění osob mezi různými nástupišti, uvedené na tomto seznamu:

 1. zařízení k zajišťování šachetních dveří;
 2. zařízení, která zabraňují pádu nosné části nebo nekontrolovatelnému pohybu vzhůru;
 3. zařízení k zabránění nadměrné rychlosti;
 4. zařízení k tlumení nárazů akumulací energie:
  • nelineární,
  • nebo s tlumením zpětného chodu;
 5. zařízení k tlumení nárazů disipací energie;
 6. bezpečnostní zařízení hydraulického válce hydraulického silového obvodu sloužící jako zařízení pro zabránění pádu;
 7. elektrická zabezpečovací zařízení představovaná bezpečnostními spínači s elektronickými součástmi.

2.2.3 neúplné strojní zařízení: je soubor, který je téměř strojním zařízením, ale který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Neúplným strojním zařízením je poháněcí systém. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení nebo jiného neúplného strojního zařízení či zařízení nebo ke smontování s nimi, čímž se vytvoří strojní zařízení, na něž se vztahuje tato směrnice;

2.3 VÝKLADOVÝ GUIDE

2.3.1 k definici "strojní zařízení" viz 2.2.1 (§ 35 Strojní zařízení v čl. 2 písm. a) MD)

Za strojní zařízení se nepovažuje, pokud výrobky, části a součásti nejsou spojeny montáží, jedna část se nepohybuje na základě přívodu zdroje energie (elektřina, stlačený vzduch, hydraulika nebo přírodní zdroje energie). Strojní zařízení dodává výrobce s instalovaným systémem pohonu a musí být známé jejich stanovené použití. MD se nepoužije u součástí, jako jsou například ventily, hydraulické válce nebo převodovky, které nemají stanovené použití jako takové, ale jsou zamýšleny k integraci do strojních zařízení, i když návrh a konstrukce takových částí musí umožnit kompletnímu strojnímu zařízení dodržet relevantní základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.

(§ 37 Strojní zařízení instalované na specifické podpoře)

Výrobce strojního zařízení instalovaného v budově nebo stavbě je odpovědný za shodu strojního zařízení se základními požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví, musí připojit označení shody CE vystavit ES prohlášení o shodě a musí vzít v úvahu posouzení všech rizik vyskytujících se na svém zařízení včetně rizik týkajících se instalace na podpěrné struktuře - viz komentáře ke Všeobecnému principu 1 přílohy I. Výrobce strojního zařízení musí uvést ve svých instrukcích nezbytné specifikace na podpěrnou strukturu a poskytnout přesné instrukce k instalaci - viz komentáře k části 1.7.4.2 (j) přílohy I, nicméně není odpovědný za konstrukci budovy nebo stavby - viz komentáře k části 1.7.4.2 (j) a 4.4.2 přílohy I.

2.3.2 k definici "bezpečnostní součást" viz 2.2.2 (§ 42 Bezpečnostní součásti)

Bezpečnostní součásti jsou součásti určené jejich výrobcem k nainstalování do strojního zařízení a naplnění zvláštní ochranné role. Příloha V MD uvádí základní kategorie bezpečnostních součástí společně nainstalovaných na zařízení. Nicméně seznam je indikativní a nikoliv vyčerpávající. Jakákoliv součást naplňující definici uvedenou v čl. 2, písm. c) bude považována za bezpečnostní součást v působnosti MD, dokonce i když není uvedena v příloze V, avšak musí být samostatně uváděná na trh. Bezpečnostní součásti vyráběné výrobcem strojního zařízení, do kterého jsou integrovány nejsou předmětem MD jako takové, musí však umožnit kompletnímu strojnímu zařízení dodržet relevantní základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.

Je nutné zmínit, že když výrobce strojního zařízení dodává bezpečnostní součásti jako náhradní díly k výměně původních bezpečnostních součástí na jím dodaném strojním zařízení, uvádí je na trh, ale tyto nejsou předmětem MD - viz § 48 komentáře k čl. 1 (2) a).

Článek 1, odst. 2, písm. a) MD

Tato směrnice se nevztahuje:

 1. bezpečnostní součásti zamýšlené k použití jako náhradní díly k výměně stejných součástí, které jsou dodány výrobcem původního strojního zařízení;

(§ 48 výklad k čl. 1, odst. 2, písm. a))

Vyloučení uvedené v čl. 1 (2) se týká pouze součástí identických se součástmi vyrobenými výrobcem strojního zařízení, které nainstaloval do jím dodávaného strojního zařízení a které tak nejsou předmětem MD, protože nebyly samostatně uvedeny na trh. Pokud takový výrobce strojního zařízení dodá identické součásti jako náhradní díly k výměně originálních součástí, tyto náhradní díly se tak nemohou stát předmětem MD. Tato úleva se použije také v případech, kde identické součásti už nejsou dostupné a výrobce strojního zařízení dodá náhradní součásti s tou samou bezpečnostní funkcí a bezpečnostním provedením jako součásti, které byly do strojního zařízení nainstalovány.

2.3.3 k definici "neúplné strojní zařízení" viz 2.2.3

Ve výkladovém Guide jakékoliv vysvětlení k této problematice chybí.

ZÁVĚR k části 2

 1. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU
  Do rozsahu platnosti směrnice 2006/42/ES tak jednoznačně vždy spadají tato technická zařízení:
  1. výtahy určené pouze k dopravě nákladů, u nichž je vyloučena dosažitelnost ovládacího zařízení osobou z klece výtahu,
  2. malé nákladní výtahy,
  3. výtahy spojené se strojním zařízením, které jsou určeny pro dopravu osob na místo pracovního výkonu (např. věžové jeřáby, větrné elektrárny),
  4. pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
  5. stavební výtahy - a) určené pro dopravu osob a nákladů, b) pouze nákladů.
 2. BEZPEČNOSTNÍ SOUČÁSTI
  Do rozsahu platnosti směrnice 2006/42/ES tak spadají bezpečnostní součásti, které jsou:
  • samostatně uváděny na trh;
  • určeny k instalaci do strojního zařízení, kde plní ochrannou roli;
  • součástí strojního zařízení, které spadá do rozsahu platnosti MD.

Bod 17. přílohy V směrnice 2006/42/ES pak obsahuje bezpečnostní součásti, které jsou identické příloze IV směrnice 95/16/ES a které se vztahují pouze na strojní zařízení pro zvedání osob mezi určenými nástupišti.

Celkově lze tedy konstatovat, že u bezpečnostních součástí instalovaných do nových strojních zařízení a používaných jako náhradní díly u dříve instalovaných strojních zařízení uvedených výše pod:

 • body 1), 2) a 5b) - nebude nutné provádět žádné další úkony v oblasti posuzování shody, neboť je prvotně vyloučena doprava osob. Instalací bezpečnostních komponent splňujících požadavky směrnice 95/16/ES (provedena certifikace typu) do těchto zařízení v případě potřeby (např. dveřní uzávěrky) by však nemělo dojít k porušení ustanovení směrnice 2006/42/ES jak u nových zařízení, tak u náhradních dílů dříve instalovaných zařízení;
 • body 3) až 5a) - bude nutné určit relevantní bezpečnostní součásti a plně respektovat požadavky směrnice 2006/42/ES. Jediná úleva je u náhradních dílů, kdy výrobce dříve instalovaného strojního zařízení mění bezpečnostní součásti za odpovídající nové, tak tyto nespadají do rozsahu působnosti směrnice 2006/42/ES, protože nejsou uváděny samostatně na trh.
 1. NEÚPLNÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
  Stanovení rozsahu platnosti směrnice 2006/42/ES pro neúplná strojní zařízení je bez pomoci výkladového Guide poněkud obtížné. Vycházíme-li ze zásad uvedených ve směrnici 2006/42/ES pro části a bezpečnostní součásti, kdy:
  1. musí být přesně stanoveno jejich použití, které musí být známé (výkladový Guide k čl. 2, písm. a) směrnice do rozsahu platnosti MD nepatří hydraulické válce a převodovky);
  2. musí být určeny k zabudování do strojních zařízení, na které se směrnice 2006/42/ES vztahuje (výkladový Guide k čl. 2, písm. a) směrnice);
  3. se jedná o soubor, který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Je to např. poháněcí systém (čl. 2, písm. g) směrnice);
  4. jsou samostatně uváděny na trh (čl. 13 směrnice),

je možné konstatovat, že u výrobků výtahového průmyslu, na které se vztahuje směrnice 2006/42/ES, může přicházet v úvahu pouze pohon výtahu nebo šachetních dveří, ale pouze za předpokladu, že splňují výše uvedené požadavky a) až d).

3 POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY A JEJICH NÁLEŽITOSTI U VÝROBKŮ VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU STANOVENÉ SMĚRNICÍ 2006/42/ES

3.1 VŠEOBECNĚ

Stanovenými výrobky výtahového průmyslu podle směrnice 2006/42/ES jsou:

 1. výtahy určené pouze k dopravě nákladů, u nichž je vyloučena dosažitelnost ovládacího zařízení osobou z klece výtahu,
 2. malé nákladní výtahy,
 3. výtahů spojených se strojním zařízením, které jsou určeny pro dopravu osob na místo pracovního výkonu (např. věžové jeřáby, větrné elektrárny)
 4. pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
 5. stavební výtahy - a) určené pro dopravu osob a nákladů, b) pouze nákladů,
 6. bezpečnostní součásti,
 7. neúplná strojní zařízení.

Pouze u neúplných strojních zařízení se postupuje odlišně, než u položek 1) až 6). Shoda strojních zařízení s touto směrnicí se provádí jedním ze tří dále uvedených postupů posuzování shody. Tato povinnost jde za výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

3.2 POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY (čl. 12 MD/§ 5 NV č. 176/2006 Sb.)

3.2.1 Není-li strojní zařízení uvedeno v příloze IV, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy VIII.

 • Použije se u stanovených výrobků uvedených pod body 1), 2), 5b), 6), a 7).

3.2.2 Je-li zařízení uvedeno v příloze IV a je-li vyrobeno podle harmonizovaných norem a pokud tyto normy zahrnují všechny příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce jeden z těchto postupů:

 1. postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy VIII;
 2. postup ES přezkoušení typu podle přílohy IX a interní řízení výroby strojního zařízení podle přílohy VIII;
 3. postup komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy X.
  • Použije se u stanovených výrobků uvedených pod body 3), 4) a 5a), v případě respektování harmonizovaných norem (ČSN EN 115-1, ČSN EN 12159 atd.).

3.2.3 Je-li zařízení uvedeno v příloze IV a není-li vyrobeno podle harmonizovaných norem nebo pouze částečně, nebo harmonizované normy nezahrnují všechny příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, nebo harmonizované normy neexistují, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce jeden z těchto postupů:

 1. postup ES přezkoušení typu podle přílohy IX a interní řízení výroby strojního zařízení podle přílohy VIII;
 2. postup komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy X.
  • Použije se u stanovených výrobků uvedených pod body 3), 4) a 5a), v případě nerespektování harmonizovaných norem.

ZÁVĚR k části 3

Postupy posuzování shody jsou odlišné od postupů uvedených v současně platné verzi NV č. 24/2003 Sb. Postup "interní řízení výroby podle přílohy VIII" provádí výrobce, postup "ES přezkoušení typu podle přílohy IX" provádí autorizovaná (notifikovaná) osoba (ponechává si technickou dokumentaci) a dále administruje výrobce a u postupu "Komplexní zabezpečování jakosti podle přílohy X" posouzení systému jakosti provádí autorizovaná (notifikovaná) osoba a výrobce plní povinnosti vyplývající mu z tohoto systému jakosti. Popsané postupy posuzování shody jsou srozumitelné, výkladový Guide nebyl použit.

4 UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU NA TRH NEBO DO PROVOZU V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2006/42/ES

4.1 VŠEOBECNĚ

Strojní zařízení může být uvedeno na trh nebo do provozu, pouze pokud splňuje základní požadavky uvedené ve směrnici 2006/42/ES. Tato povinnost je uložena výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

4.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ S UVEDENÍM STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA TRH NEBO DO PROVOZU (čl. 5 MD/§ 4 NV č. 176/2006 Sb.)

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce:

 1. zajistí, aby strojní zařízení splňovalo příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví uvedené v příloze I;
 2. zajistí, aby byla k dispozici technická dokumentace podle přílohy VII, část A;
 3. poskytne zejména potřebné informace, např. návod k používání;
 4. provede příslušné postupy posuzování shody v souladu s článkem 12 (§ 5 NV č. 176/2006 Sb.);
 5. vypracuje ES prohlášení o shodě podle přílohy II, bod 1, část A, a zajistí, aby toto prohlášení bylo přiloženo ke strojnímu zařízení;
 6. připojí označení CE podle článku 16 (§ 5 NV č. 176/2006 Sb.).

4.3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA NEÚPLNÉ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ (čl. 13 MD/§ 6 NV č. 176/2006 Sb.)

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce před jeho uvedením na trh zajistí, aby:

 1. byla vypracována příslušná technická dokumentace podle přílohy VII, část B;
 2. byl vypracován návod k montáži podle přílohy VI;
 3. bylo vyhotoveno prohlášení o zabudování podle přílohy II, bod 1, část B.

Návod k montáži a prohlášení o zabudování jsou přiloženy k neúplnému strojnímu zařízení, dokud není zabudováno do úplného strojního zařízení, a poté se stanou součástí technické dokumentace tohoto strojního zařízení.

ZÁVĚR k části 4

Povinnosti uložené výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci při uvádění výrobků výtahového průmyslu, na které se vztahuje směrnice 2006/42/ES, na trh a do provozu jsou srozumitelné, výkladový Guide nebyl použit.

CELKOVÝ ZÁVĚR

Přehledový dokument k uplatnění nové směrnice 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.) pro strojní zařízení byl vypracován za účelem zjištění, jak dalece nová úprava ovlivní uvádění výrobků výtahového průmyslu na trh a do provozu, a co bude nutné do doby nabytí její účinnosti (29.12.2009) ještě změnit. Nejzávažnější vysvětlující informace byly získány ze současné verze výkladového Guide ke směrnici 2006/42/ES (jsou označeny žlutě). Závěrem je možné konstatovat, že:

 • Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení neprolamuje směrnici 95/16/ES pro výtahy a nebude nutné po nabytí její účinnosti (29.12.2009) modifikovat postupy současně používané u výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.
 • Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení označuje jako stanovené tyto výrobky výtahového průmyslu:
  1. výtahy určené pouze k dopravě nákladů, u nichž je vyloučena dosažitelnost ovládacího zařízení osobou z klece výtahu;
  2. malé nákladní výtahy;
  3. výtahy spojené se strojním zařízením, které jsou určeny pro dopravu osob na místo pracovního výkonu (např. věžové jeřáby, větrné elektrárny);
  4. pohyblivé schody a pohyblivé chodníky;
  5. stavební výtahy - a) určené pro dopravu osob a nákladů, b) pouze nákladů;
  6. bezpečnostní součásti;
  7. neúplná strojní zařízení.
 • Náležitosti, které musí naplnit výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce při uvádění výše uvedených stanovených výrobků na trh nebo do provozu jsou:
  1. Položky 1) až 6) viz výše
   1. zajistit, aby strojní zařízení splňovalo příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví uvedené v příloze I;
   2. zajistit, aby byla k dispozici technická dokumentace podle přílohy VII, část A;
   3. poskytnout potřebné informace, zejména např. návod k používání;
   4. provést příslušné postupy posuzování shody v souladu s článkem 12 (§ 5 NV č. 176/2006 Sb.);
   5. vypracovat ES prohlášení o shodě podle přílohy II, bod 1, část A, a zajistí, aby toto prohlášení bylo přiloženo ke strojnímu zařízení;
   6. připojit označení CE podle článku 16 (§ 5 NV č. 176/2006 Sb.).
  2. Položka 7)
   1. vypracovat příslušnou technickou dokumentaci podle přílohy VII, část B;
   2. vypracovat návod k montáži podle přílohy VI;
   3. vyhotovit prohlášení o zabudování podle přílohy II, bod 1, část B.
 • Postupy posuzování shody stanovených strojních výrobků jsou:
  1. Není-li strojní zařízení uvedeno v příloze IV (položky 1), 2), 5 b) a 6))
   • interní řízení výroby strojního zařízení podle přílohy VIII.
  2. Je-li strojní zařízení uvedeno v příloze IV (položky 3), 4) a 5 a)) a jsou splněny požadavky harmonizovaných norem:
   • interní řízení výroby strojního zařízení podle přílohy VIII,
   • ES přezkoušení typu podle přílohy IX a interní řízení výroby podle přílohy VIII,
   • komplexní zabezpečování jakosti podle přílohy X.
  3. Je-li strojní zařízení uvedeno v příloze IV (položky 3), 4) a 5 a)) a nejsou splněny požadavky harmonizovaných norem:
   • ES přezkoušení typu podle přílohy IX a interní řízení výroby podle přílohy VIII,
   • komplexní zabezpečování jakosti podle přílohy X.
 • Bezpečnostní součásti
  Základní požadavky na bezpečnostní součásti strojních zařízení, na které se vztahuje směrnice 2006/42/ES, jsou:
  • plní bezpečnostní funkci,
  • samostatné uvádění na trh,
  • selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost osob,
  • není nezbytná k tomu, aby zařízení fungovalo.

  V příloze V, bod 17. směrnice 2006/42/ES i NV č. 176/2008 sb. jsou vyjmenovány bezpečnostní součásti u strojních zařízení "určených ke zvedání nebo spouštění osob" (odpovídají příloze IV směrnice 95/16/ES). Prvotně je tedy potřebné se vyrovnat s bezpečnostními součástmi u strojních zařízení uvedených pod položkami 3), 4) a 5 a). U položek 1), 2) a 5b) není rozhodnutí jednoznačné, zařízení sice nedopravuje osoby, ale použití bezpečnostních komponent certifikovaných podle směrnice 95/16/ES, v případě potřeby, by nemělo být chybou.
 • Náhradní díly
  Pokud výrobce strojního zařízení dodá bezpečnostní součásti, jako identické náhradní díly k jím dodanému strojnímu zařízení, na které se vztahuje směrnice 2006/42/ES, nepodléhají tyto postupům směrnice 2006/42/ES, neboť nebyly samostatně uvedeny na trh.
 • Neúplné strojní zařízení
  K určení toho, co to je "neúplné strojní zařízení" je nutné respektovat tyto podmínky:

  K určení toho, co to je "neúplné strojní zařízení" je nutné respektovat tyto podmínky:
  • musí být přesně stanoveno jejich použití, které musí být známé (výkladový Guide k čl. 2, písm. a) směrnice do rozsahu platnosti MD nepatří hydraulické válce a převodovky);
  • musí být určeny k zabudování do strojních zařízení, na které se směrnice 2006/42/ES vztahuje (výkladový Guide k čl. 2, písm. a) směrnice);
  • jedná se o soubor, který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Je to např. poháněcí systém (čl. 2, písm. g) směrnice);
  • jsou samostatně uváděny na trh (čl. 13 směrnice).
  Konečné rozhodnutí je na výrobci strojního zařízení.

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ ZPRACOVATELE

Výše uvedený přehledový dokument byl vypracován za účelem nalezení odpovědí na základní otázky související se schválením směrnice 2006/42/ES, zavedením do nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (účinnost od 29.12.2009) a zejména správným následným používáním v praxi. Vygenerované odpovědi jsou přehledně uvedeny v části Celkový závěr na stranách 8 až 10 s tím, že v předchozím textu jsou ocitovány originální texty směrnice 2006/42/ES, NV č. 176/2008 Sb. a výkladového Guide k této směrnici, který je však prozatím pouze v návrhu. Přesto se jedná o neocenitelnou pomůcku při formulování názorů na možné fungování a dopady směrnice 2006/42/ES do všech zúčastněných sfér, což jsou výrobci a dodavatelé, AO/NO a dozorový orgán. Z textu směrnice 2006/42/ES nelze uvedené závěry dovodit. Zpracovatel tak bude nadále sledovat vývoj v této oblasti a reagovat na možná doplnění výkladového Guide a vznik dalších výkladových dokumentů ať již ze strany Evropské komise, Stálé komise pro směrnici 2006/42/ES nebo Notifikovaných osob NB-MD a NB-L, které by mohly zde uvedené závěry blíže upřesnit nebo případně pozměnit.

Jako příloha tohoto výkladového dokumentu je zařazen návrh Doporučení pro použití směrnice 2006/42/ES u výtahů, na které se vztahuje směrnice 95/16/ES. Tento dokument byl vypracován Technickým sekretariátem NB-L pod číslem NB-L/REC 2/001 dne 6.5.2009.

Relevantní dokumenty k této problematice jsou dostupné na webových stránkách www.unmz.cz → zkušebnictví → sektory provedené zákonem č. 22/1997 Sb. → strojní zařízení

Přílohy

Doporučení pro použití směrnice 2006/42/ES
Základní požadavky na bezpečnost směrnice pro strojní zařízení (ESR)

 
 
Reklama