Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 1.5.2006 do 27.7.2009

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2   

Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení

27.7.2009 | Ing. J. Dvořák, Unie výtahového průmyslu ČR
Výtahy patří mezi obory, kterých se dotkne užívání "strojní" směrnice 2006/42/ES. Je důležité, aby se předem dodavatelé dozvěděli o všech změnách z hlediska výtahů. Očekává se také přijetí výkladového GUIDE k této směrnici v podobné verzi, jaká je používána k LD pro výtahy - 95/16/ES.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Normalizační činnost ISO a CEN

9.3.2009
Současně vydávané zprávy ELA (Evropská výtahová asociace) budou pravidelně informovat o pracích, které jsou na programu technické komise pro výtahy evropské normalizační společnosti CEN/TC 10 a příslušných pracovních skupin a na programu technické komise pro výtahy mezinárodní normalizační společnosti ISO/TC 178 a příslušných pracovních skupin.

Nový soubor norem pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

23.2.2009 | Ron Wanless, vedoucí pracovní skupiny CEN/TC 10/WG 2
Výtahoví odborníci někdy opomíjejí pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, vzhledem k tomu, že je v Evropě v provozu mnohem větší počet výtahů (4 miliony výtahů proti pouze 90 tisícům pohyblivých schodů a chodníků) s vyšší komplexností výtahové technologie ve srovnání s pohyblivými schody.

Přístup k českým technickým normám (ČSN) pro členy ČKAIT a další odbornou veřejnost

16.2.2009 | Marie Báčová, Informační centrum ČKAIT Praha
Zpoplatnění českých technických norem, z nichž některé jsou v podstatě součástí právního řádu ČR, je často kritizováno, naposledy například úřadem ombudsmana. V roce 2009 nebudou sice stále normy přístupné zdarma, ale dojde k jejich výraznému zlevnění.

Aktuální situace v transformaci technické normalizace v České republice

3.2.2009 | Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - předseda ÚNMZ
Patrně již vešlo v obecnou známost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozhodlo o zrušení své příspěvkové organizace, Českého normalizačního institutu (ČNI) k datu 31. 12. 2008. Součástí tohoto rozhodnutí bylo přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Ekologické trendy ve výtahovém průmyslu (II)

5.1.2009
Tento článek vychází z přednášky přednesené panem L. Bialym OTIS Co., publikované na Evropském výtahovém kongresu v září 2008 v Heilbronnu v Německu.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 22.04.2018 15:49

Informace pro výrobce a provozovatele/majitele výtahů

30.6.2008 | Václav Vaněk
Změna Z1 ČSN 27 4011, která má účinnost od 1.3.2008 jednak řeší problémové záležitosti okolo provozních rizik, které se vyskytují v horní části šachty a v prohlubních výtahů a pak také vyšla s hraničním datem, které je rozhodující pro posuzování podstatných změn výtahů a kontraktů, které na ně byly uzavřeny.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Uplatňování požadavků vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb., při provádění podstatných změn u dříve instalovaných výtahů

28.4.2008 | Ing. Jan Dvořák, Unie výtahového průmyslu ČR
Níže uvedený článek přichází ke čtenářům právě včas, protože řada provozovatelů/majitelů je před rozhodnutím, zda a jak velké podstatné změny na svých výtazích budou provádět. Rozhodně mohu jen doporučit, aby rozsah a výběr proběhl co nejzodpovědněji - je to přeci jen investice na mnoho let. O určitých problémech svědčí i dotazy, které do sekce výtahy přicházejí.

Informace pro uživatele harmonizovaných norem pro výtahy

3.4.2008 | Václav Vaněk
V roce 2007 dokončila pracovní skupina pro výtahy při evropské komisi spolu s notifikovanými osobami pro výtahy dlouholetou činnost, která se vázala ke směrnici pro výtahy vydané v roce 1995 pod číslem 95/16/ES.

Výtah jako zdroj bezpečnostních rizik z pohledu evropských norem

7.1.2008 | Václav Vaněk, Ing. Jan Dvořák
Přijetí evropské normy EN 81-80 a její zavedení do soustavy norem v České republice s účinností k 1.7.2004 vyvolalo oprávněný zájem provozovatelů výtahů. Tato norma je první ucelený předpis, který kriticky hodnotí výtah jako zdroj bezpečnostních rizik v celém rozsahu.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Změny výtahů, které mohou být provedeny pouze na základě stavebního povolení nebo ohlášení

8.10.2007 | Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor stavebního řádu
Následující podstatné změny výtahů mohou být provedeny pouze na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Použití a postup posuzování nebezpečí u výtahů

25.9.2006 | překlad: František Jaroš, Václav Vaněk
Článek H. E. Peela se zabývá posuzováním a vyhodnocováním rizik se zvláštním zaměřením na použití technického dokumentu ISO/TS 14798 u výtahů. Tento dokument byl použit při tvorbě ČSN EN 81-80, podle které jsou posuzována bezpečnostní rizika u výtahů v provozu, které provádí formou Inspekčních prohlídek inspekční orgány.

Pravidelné kontroly, prohlídky, revize a zkoušky technických zařízení v bytových domech

8.9.2006 | Ing. Jan Dvořák, Česká asociace výrobců výtahů
Bytové domy obsahují velké množství technických zařízení, která vyžadují pravidelné kontroly. Článek shrnuje požadavky legislativy a technických norem na prohlídky elektrických, tlakových a plynových zařízení, výtahů, požárně bezpečnostních zařízení a komínů.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 30.01.2013 13:14

Provádění odborných prohlídek výtahů inspekčním orgánem akreditovaným jako typ A

4.9.2006 | Ing. Jan Dvořák, Česká asociace výrobců výtahů
Článek se zabývá vztahy mezi činnostmi, které jsou a mají být zajišťovány servisními firmami a Inspekčními orgány.

Zrušení ČSN 27 4009 - Elektrické výtahy - Projektování a konstruování

17.7.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Článek poukazuje na důležitý fakt, že i v oboru výtahy (s výjimkou servisu) již převažují evropské normy. Velmi důležité je vzít na vědomí informaci o důležitosti technické dokumentace k výtahu, jejímu průběžnému doplňování a uchovávání.

Požární odolnost šachetních dveří výtahů 2006

10.7.2006 | Ing. Jan Dvořák, Václav Vaněk
Informační dokument vysvětlující současný stav v hodnocení požární odolnosti šachetních dveří výtahů v České republice v kontextu s postupy využívanými v členských státech EU.

Přehled platných českých norem a harmonizovaných českých norem (IV)

16.5.2006 | Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR
Úplný přehled vybraných platných norem z oblasti technických zařízení budov. Seznam obsahuje přibližně 20 tis. položek a byl aktualizován k 1.3.2006.

Výtahy odolné vandalům

8.5.2006 | Václav Vaněk, Ing. Bohuslav Kratěna
V článku jsou uvedeny požadavky na výtahy, které mohou být poznamenány činností vandalů. Požadavaky stanoví norma ČSN EN 81-71.

Postavení a vymahatelnost českých technických norem (II)

3.5.2006 | Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR
České technické normy mohou být vypracovány všude tam, kde je potřebné stanovit pravidla správné a uznávané praxe oboru, oblasti nebo profese a kde tato pravidla nejsou dostatečně vymezena právními předpisy. Jaké je ale jejich postavení ve vztahu k právnímu řádu?

Doporučení bezpečnostní rady výtahového průmyslu ČR

1.5.2006
Článek obsahuje dvě doporučení bezpečnostní rady výtahového průmyslu. První se týká náhrad osazování klece stávajících výtahů klecovými dveřmi a druhé je doporučení k aplikaci nařízení vlády č. 378/2001 Sb. u výtahů, které jsou používány jako pracovní prostředky.
zpět na aktuální články       1  2   

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Doporučené články

Výpočty

Redakce TZB-info natočila