Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druhý ročník konference Výtahy řešil záměry revize norem

První polovina měsíce června patřila v pražském studiu Axis opět výtahářům. Seminář určený převážně vlastníkům a správcům budov, bytovým družstvům, projektantům a stavebním firmám si každoročně nachází stále širší okruh návštěvníků.

Organizátor pozval ke spolupráci opět Unii výtahového průmyslu ČR (UVP ČR), jakožto odborného garanta semináře, aby její zástupci seznámili veřejnost s revizí nových norem. Další příspěvky pak hodnotily výtahy z hlediska odborného i praktického. Nechyběly ani nové trendy v modernizaci výtahů či rekonstrukce výtahů v památkových objektech. Mezi jednotlivými bloky semináře se hodně diskutovalo a velký zájem byl podle ohlasu účastníků hlavně o výtahy v památkových objektech. Zasvěceně o nich hovořil Ing. arch. Ondřej Ševců, ředitel územního odborného pracoviště Praha Národní památkový ústav (NPÚ).

Úvodní část semináře ovšem patřila Unii výtahového průmyslu ČR. Jako první vystoupil Ing. Jan Dvořák, generální sekretář UVP ČR s příspěvkem, který řešil revize ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů s odkazem na nové skutečnosti ovlivňující servis výtahů, úroveň 2013. Ing. Bohuslav Kratěna, předseda představenstva UVP ČR následně seznámil s revizí ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů včetně nového uplatnění a závěrů inspekčních prohlídek; zhodnotil i revize ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů, úroveň 2013. Neodstraňování bezpečnostních rizik u výtahů a eskalátorů (ČSN EN 81-80ČSN EN 115-2) a vznik úrazů a jejich důsledky pak vyjmenoval a ukázal odstrašující příklady soudní znalec a redaktor tzb-info Václav Vaněk. Vývoji trendů v modernizaci výtahů patřil závěru semináře. Obstaral jej Karel Jeřábek – vedoucí obchodního oddělení pro Prahu a západní Čechy MSV Liberec.

Zástupci organizátoraStudio Axis Ing. Petr Dolejš a Hana Köcherová
Zástupci organizátoraStudio Axis Ing. Petr Dolejš a Hana Köcherová
Pozvánka na seminář¨
Pozvánka na seminář
Ing. Jan Dvorák a Václav Vaněk
Ing. Jan Dvorák a Václav Vaněk

Záměry revize ČSN 27 4002 a ČSN 274007

Hlavním posláním pražského semináře Výtahy 2013 bylo seznámit odbornou veřejnost s výsledky jednání Unie výtahového průmyslu ČR a zhodnotit záměry revize uvedených norem. Do připomínkového řízení členů technické normalizační komise byly postoupeny návrhy revidovaných norem ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007. Návrhy revidovaných norem by měly dle zástupců UVP ČR reagovat na poznatky ze zajišťování servisu, zejména z hlediska komplexnosti a kvality služeb a současně na vývoj situace ve zvyšování bezpečnosti odstraňováním provozních rizik u výtahů v provozu. UVP ČR své záměry odůvodňuje takto:

ČSN 27 4002 Provoz a servis výtahů

Revizí ČSN 27 4002 jsou sledovány dva cíle. Jednak je to zvýraznění úlohy vlastníka/provozovatele výtahu v udržování výtahů v úrovni bezpečného provozu po celou dobu technického života, zejména v oblasti odstraňování zjištěných provozních rizik výtahů a vedle toho bližší vymezení požadavků na servisní firmu za účelem snadnějšího rozhodování majitele při výběru servisní firmy. Zásadní vliv na úroveň poskytovaného servisu má odborná způsobilost servisních firem a jejich zaměstnanců. Z toho důvodu byl do normy vnesen institut autorizované servisní firmy a servisní firmy s firemní autorizací.

V případě přijetí této úpravy bude majiteli poskytnuta možnost výběru servisní firmy z následně definovaných úrovní:

3.2 servisní firma: právnická nebo fyzická osoba s odpovídajícím oprávněním, která disponuje odpovídajícím počtem odborně způsobilých zaměstnanců, materiálně technickým vybavením, postupů pro výkon servisu a pro zajištění bezpečné práce na výtazích při výkonu servisu
3.3 autorizovaná servisní firma: servisní firma podle 3.2 s autorizací udělenou na základě prověření předpokladů pro výkon servisu v souladu s touto normou nezávislou autoritou.
3.4 servisní firma s firemní autorizací: servisní firma podle 3.2 s autorizací udělenou výrobní a dodavatelskou firmou, která je autorizovanou servisní firmou. Firemní autorizace se vztahuje pouze na výkon servisu u výtahů, které autorizující předmětná výrobní a dodavatelská firma instalovala.

Na základě uvedené úpravy se může majitel sám rozhodnout, zda bude důvěřovat prohlášení servisní firmy, že ve smyslu požadavku 4.1.4 normy zcela splňuje základní předpoklady pro řádný výkon servisu podle normy a je tak splněn předpoklad zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu životnosti. Nebo dá přednost firmě, která se podrobila prověření naplnění požadavků na ni normou kladených a to nestranným autorizujícím orgánem.
Získání autorizace, resp. podstoupení se procesu ověření podmínek výkonu servisu autorizujícím orgánem je zcela dobrovolný akt. Svou podstatou má majiteli poskytnout záruku, že firma, prokazující se autorizací zcela splňuje požadavky na ni kladené a je tudíž předpoklad ke kvalitně prováděnému servisu.

Podružnými změnami jsou úpravy sledující odstranění některých nejasně formulovaných požadavků. Je to např. požadavek na provádění provozních prohlídek. Z textu původní normy nebylo jednoznačné v jakých lhůtách se provádějí provozní prohlídky u výtahů uvedených do provozu před a po účinností technického předpisu.

Nový text byl navržen ve znění:

5.1.1 Provozní prohlídky se provádějí u výtahů jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy D této normy, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena.

Ing. Bohuslav Kratěna při přednášce
Ing. Bohuslav Kratěna při přednášce
Václav Vaněk při přednášce
Václav Vaněk při přednášce
Unie výtahového průmyslu v plné sestavě
Unie výtahového průmyslu v plné sestavě

A v plném soustředění
A v plném soustředění
Seminář i výstava designu
Seminář i výstava designu

ČSN 27 4007 Zkoušení výtahů

I do normy ČSN 27 4007 byly zapracovány změny, které by měly vést k postupnému zvyšování bezpečnostní úrovně provozovaných výtahů. Je archaické, že podle výkladu současně platných předpisů se zařízení považuje za provozuschopné a bezpečné, pokud naplňuje požadavky předpisů platných v době uvedení do provozu. Neexistuje hranice, která by vymezovala, že zařízení vyrobená před určitým datem musí být rekonstruována a uvedena do souladu s požadavky současně platných předpisů. A tak je z pohledu předpisů z hlediska provozuschopnosti hodnoceno na stejné úrovni zařízení vyrobené před padesáti lety, jako zařízení uvedené do provozu a odpovídající předpisům dnes.

K potlačení zmíněné archaičnosti má vést filosofie vyhledávání rizik a jejich odstraňování. To bylo skutkovou podstatou směrující k vydání normy EN 81-80. Přestože tato evropská norma byla zavedena v ČR již v roce 2004 jako ČSN EN 81-80 Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů a stala se základem identifikace rizik formou inspekčních prohlídek podle ČSN 27 4007, je skutečností, že jí není věnována odpovídající závažnost. Podle poznatků získaných z prováděných inspekčních prohlídek vyplynulo, že to může být nedostatečnou vypovídající schopností závěrů inspekčních prohlídek. Inspekční zprávy vyhotovované inspekčními orgány nemají jednotnou formu. Ve své podstatě jsou výpisem zjištěných rizik a navazujících opatření k jejich odstranění. V žádném případě majitele neinformují v jakém stavu se z hlediska bezpečnosti jím provozovaný výtah nachází. Proto byl do revidované normy zapracován vzor Protokolu z inspekční prohlídky, který by měl nejen sjednotit formu zjišťovací části, ale i vyhodnotit bezpečnostní úroveň výtahu z hlediska existujících provozních rizik.

Proto byla do normy zařazena definice provozního rizika, úrovně bezpečného výtahu a zejména pak vyhodnocovací závěr inspekční prohlídky.
3.4 provozní riziko: technické řešení/provedení konstrukce výtahu, které vyvolává nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků nebo poškození majetku a životního prostředí.
3.5 úroveň bezpečného výtahu: stav technického řešení/provedení konstrukce výtahu, u něhož se nevyskytují provozní rizika vysoké a střední úrovně podle ČSN EN 81-80 a neshody ohrožující bezpečnost provozu.

B.3 Závěr inspekční prohlídky

  1. Výtah vykazuje úroveň bezpečného výtahu
  2. Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno
    1. provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik vysoké a střední úrovně uvedených v B.2.1
    2. odstraněním neshod uvedených v B.2.2

S přihlédnutím k roku vydání původní normy a v návaznosti na aktuálnost požadavku na provedení první inspekční prohlídky byl přepracován i text článku 6.2 normy, který stanovil termíny k provedení první inspekční prohlídky.

Nově navržený text zní:

6.2 První inspekční prohlídka se provede u výtahů uvedených do provozu devět let od data uvedení do provozu.

Opakované inspekční prohlídky se provádějí každých 6 let. Termíny provádění inspekčních prohlídek mohou být překročeny maximálně o 3 měsíce. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

6.3 Inspekční prohlídky výtahů provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN ISO 17020. Zmíněn by měl být i návrh na změnu článku 5.1.2, kde je požadavek na provedení zkoušky po podstatných změnách inspekčním orgánem rozšířen, kromě podstatných změn spojených se změnou technických parametrů, i na změnu typu/konstrukce bezpečnostních komponent.

5.1.2 U výtahů, určených k dopravě osob nebo osob a nákladů, zajišťuje zkoušku po podstatných změnách, při nichž došlo ke změně technických parametrů podle 4.1 písm. a) nebo změně bezpečnostních komponent podle písm. 4.1 písm. b) ČSN 27 4011, servisní firma, která tyto změny provedla, u inspekčního orgánu. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů zkoušku po podstatných změnách provede servisní firma, podle své volby, jí pověřeným zkušebním technikem nebo zajistí zkoušku u inspekčního orgánu.

 
 
Reklama