Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aktuální právní předpisy a technické normy v projektech z hlediska požární bezpečnosti výtahů (1. díl)

Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. V prvním díle se budeme věnovat terminologii a technickým požadavkům.

I když se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) nejedná o vyhrazené druhy PBZ, náleží požární a evakuační výtahy bezesporu k velmi významným prvkům požární bezpečnosti staveb. Tyto druhy výtahů se zřizují pro použití v případě požárů nebo jiných mimořádných událostí. Z těchto důvodů musí být pro zabezpečení jejich spolehlivé funkce po stanovenou dobu zajištěno jejich napájení z druhého nezávislého zdroje. Správně navržená, funkčně provedená a provozuschopná instalace požárních a evakuačních výtahů je základním předpokladem jak pro zajištění rychlého a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany, tak pro zajištění rychlého a bezpečného úniku z požárem ohrožených prostor staveb či technologií.

Terminologie

Z terminologického hlediska je třeba pojem „výtah“ významově chápat jako obecný termín, kterým se pro účely platné právní úpravy a českých technických norem rozumí zdvihací zařízení následujících specifických druhů:

A.

Ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se stavby podle druhu a potřeby se vybavují výtahy:

 1. určenými pro dopravu osob nebo osob a nákladů,
 2. určenými pro dopravu nákladů,
 3. požárními,
 4. evakuačními.

B.

Pro účely nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů se výtahem rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě:

 1. osob,
 2. osob a nákladů,
 3. pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

Za výtahy se podle tohoto nařízení vlády považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu.

C.

Podle českých technických norem řady ČSN EN 81 – XX se výtahy dále dělí v závislosti na:

 1. druhu pohonu – elektrické, hydraulické, pneumatické …,
 2. konstrukčním uspořádání – se strojovnou, bez strojovny,
 3. druhu řízení výtahu – sběrné, skupinové atd.,
 4. konstrukčním provedení – pro běžné použití se zohledněním požadavků pro zajištění přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace, s uplatněním opatření proti vandalům, pro případ požáru, pro evakuaci osob, zvířat anebo majetku.

Obecné schematické rozdělení výtahů je znázorněno na obrázku 1.


Obrázek 1. Obecné rozdělení výtahů

Technické požadavky

I. Právní předpisy

Výtah je z pohledu evropské legislativy stanoveným výrobkem, u něhož musí být před vlastním uvedením na trh provedeno posouzení shody s požadavky příslušných technických předpisů a harmonizovaných technických specifikací. Posouzení shody procedurálně podléhá následující právní úpravě:

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES,
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů.

Obecné a zvláštní technické požadavky (požárně bezpečnostní) na výtahy jsou obsaženy v platné národní legislativě. Jedná se o následující právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Obecné a zvláštní požadavky na výtahy jsou schematicky znázorněny na obrázku 2.


Obrázek 2. Obecné a zvláštní technické požadavky na výtahy

II. České technické normy

Další podrobné technické podmínky výtahů se pak odvíjí od druhu a charakteru stavby či technologie, do které má být výtah zabudován. Tyto podmínky jsou obsaženy v českých technických normách nebo v normativních dokumentech, na které se odvolává platná právní úprava. Jedná se o následující české technické normy:

A. Výrobkové a konstrukční normy

 • ČSN EN 81-1+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy,
 • ČSN EN 81-2+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy,
 • ČSN EN 81-3+A1+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy,
 • ČSN EN 81-21 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
 • ČSN EN 81-28 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů,
 • ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí,
 • ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu,
 • ČSN EN 81-58+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří,
 • ČSN EN 81-70+A1+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • ČSN EN 81-71+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům,
 • ČSN EN 81–72+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy,
 • ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru,
 • ČSN EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů,
 • ČSN P CEN/TS 81-82 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omezenou schopností pohybu,
 • ČSN P CEN/TS 81-83 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalům,
 • ČSN EN 50399 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru – Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene – Zkušební zařízení, postupy a výsledky,
 • ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů. Část 1: Výtahy třídy I., II, III. a VI,
 • ČSN ISO 4190-2 Elektrické výtahy. Část 2: Výtahy třídy IV,
 • ČSN ISO 4190-3 Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V,
 • ČSN 27 4014+Z1+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy,
 • ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.

B. Projektové normy (požární bezpečnost staveb)

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

V další části textu se budeme věnovat Vybavení staveb výtahy, obecným a zvláštním požadavkům.

English Synopsis
Current legislation and technical standards in the projects in terms of fire safety of elevators (Part 1)

Elevators belong to a very important building services and technologies. For these reasons, they need to pay attention not only in terms of proper technical implementation, but also in terms of fire safety. In particular, fire and evacuation lifts, which are also very important fire safety devices (hereinafter referred to as "PBZ") must also meet the stringent technical requirements of fire protection. In the first part we deal with the terminology and technical requirements.

 
 
Reklama