Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výtahy z požárně bezpečnostního hlediska

Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními, musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. Podívejme se na letošní aktualizovaný přehled s podrobným zpracováním dalších oprav norem po připomínkování. Na přání čtenářů ponecháváme vše v jednom uceleném textu.

Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. I když se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) nejedná o vyhrazené druhy PBZ, náleží požární a evakuační výtahy bezesporu k velmi významným prvkům požární bezpečnosti staveb. Tyto druhy výtahů se zřizují pro použití v případě požárů nebo jiných mimořádných událostí. Z těchto důvodů musí být pro zabezpečení jejich spolehlivé funkce po stanovenou dobu zajištěno jejich napájení z druhého nezávislého zdroje. Správně navržená, funkčně provedená a provozuschopná instalace požárních a evakuačních výtahů je základním předpokladem jak pro zajištění rychlého a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany, tak pro zajištění rychlého a bezpečného úniku z požárem ohrožených prostor staveb či technologií.

Terminologie

Z terminologického hlediska je třeba pojem „výtah“ významově chápat jako obecný termín, kterým se pro účely platné právní úpravy a českých technických norem rozumí zdvihací zařízení následujících specifických druhů:

A.

Ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se stavby podle druhu a potřeby se vybavují výtahy:

 • a) určenými pro dopravu osob nebo osob a nákladů,
 • b) určenými pro dopravu nákladů,
 • c) požárními,
 • d) evakuačními.

B.

Pro účely nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů se výtahem rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě:

 • a) osob,
 • b) osob a nákladů,
 • c) pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

Za výtahy se podle tohoto nařízení vlády považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu.

C.

Podle českých technických norem řady ČSN EN 81 – XX se výtahy dále dělí v závislosti na:

 • a) druhu pohonu – elektrické, hydraulické, pneumatické …,
 • b) konstrukčním uspořádání – se strojovnou, bez strojovny,
 • c) druhu řízení výtahu – sběrné, skupinové atd.,
 • d) konstrukčním provedení – pro běžné použití se zohledněním požadavků pro zajištění přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace, s uplatněním opatření proti vandalům, pro případ požáru, pro evakuaci osob, zvířat anebo majetku.

  Obecné schematické rozdělení výtahů je znázorněno na obrázku 1.

  Obrázek 1. Obecné rozdělení výtahů
  Obrázek 1. Obecné rozdělení výtahů
 

Technické požadavky

I. Právní předpisy

Výtah je z pohledu evropské legislativy stanoveným výrobkem, u něhož musí být před vlastním uvedením na trh provedeno posouzení shody s požadavky příslušných technických předpisů a harmonizovaných technických specifikací. Posouzení shody procedurálně podléhá následující právní úpravě:

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES,
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů.

Obecné a zvláštní technické požadavky (požárně bezpečnostní) na výtahy jsou obsaženy v platné národní legislativě. Jedná se o následující právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Obecné a zvláštní požadavky na výtahy jsou schematicky znázorněny na obrázku 2.

Obrázek 2. Obecné a zvláštní technické požadavky na výtahy
Obrázek 2. Obecné a zvláštní technické požadavky na výtahy
 

II. České technické normy

Další podrobné technické podmínky výtahů se pak odvíjí od druhu a charakteru stavby či technologie, do které má být výtah zabudován. Tyto podmínky jsou obsaženy v českých technických normách nebo v normativních dokumentech, na které se odvolává platná právní úprava. Jedná se o následující české technické normy:

A. Výrobkové a konstrukční normy

 • ČSN EN 81-1+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy,
 • ČSN EN 81-2+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy,
 • ČSN EN 81-3+A1+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy,
 • ČSN EN 81-21 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
 • ČSN EN 81-28 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů,
 • ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí,
 • ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu,
 • ČSN EN 81-58+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří,
 • ČSN EN 81-70+A1+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • ČSN EN 81-71+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům,
 • ČSN EN 81–72+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy,
 • ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru,
 • ČSN EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů,
 • ČSN P CEN/TS 81-82 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omezenou schopností pohybu,
 • ČSN P CEN/TS 81-83 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalům,
 • ČSN EN 50399 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru – Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene – Zkušební zařízení, postupy a výsledky,
 • ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů. Část 1: Výtahy třídy I., II, III. a VI,
 • ČSN ISO 4190-2 Elektrické výtahy. Část 2: Výtahy třídy IV,
 • ČSN ISO 4190-3 Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V,
 • ČSN 27 4014+Z1+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy,
 • ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.

B. Projektové normy (požární bezpečnost staveb)

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

Vybavení staveb výtahy

I. Obecné požadavky

Obecná právní úprava, vycházející ze stavebního zákona, se v technických podrobnostech odvolává jednak na zvláštní právní předpisy [např. § 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb.)] a dále na dodržení normových hodnot (např. § 28 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.). Odchylky od norem jsou ve smyslu obecné právní úpravy přípustné pouze tehdy, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby uvedeným v § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb. (§ 55 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.).

Obecné požadavky na vybavení staveb výtahy vyplývají z předpisů vydaných k provedení stavebního zákona:

Vyhláška č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

 • Výtahy se musí zřizovat u novostaveb bytových domů se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni (§ 28 odst. 2),
 • výtahem musí být vybavena stavba ubytovacího zařízení s více než třemi nadzemními podlažími (§ 44 odst. 4),
 • ve výtahové šachtě nesmí být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu; výtahová šachta musí být dostatečně větrána do prostoru mimo budovu a nesmí být využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem (§ 29 odst. 1).

Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 • Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími nebo více než jedním podzemním podlažím, ve kterých se trvale nebo pravidelně vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy. V ostatních budovách se evakuační výtahy zřizují v závislosti na normových hodnotách. Funkce evakuačního výtahu musí být zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (čl. 19 odst. 3),
 • ve stavbách vyšších než 45 m musí být vnitřní zásahové cesty vybaveny požárním výtahem. Požární výtah musí splňovat normové hodnoty a zajistit dopravu požárních jednotek a jejich vybavení do všech podlaží stavby. Při rozměrech výtahové kabiny alespoň 1100 × 2100 mm může být požární výtah považován za evakuační. Funkce požárního (evakuačního) výtahu při požáru musí být zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (čl. 21 odst. 4),
 • výtahy se musí zřizovat v bytových domech s více než čtyřmi nadzemními podlažími. U nástaveb a vestaveb bytových domů s byty v pátém nadzemním podlaží se výtahy nemusí zřizovat ani existující výtahy do tohoto podlaží prodlužovat. Dodatečně zřizované výtahy se vestavují do budov, pokud to jejich stavebně technické řešení umožní; přitom je třeba dbát, aby se denní osvětlení domovního schodiště snížilo jen v nezbytně nutné míře (čl. 39 odst. 2),
 • výtahová kabina osobního výtahu musí mít rozměry nejméně 1100 × 1400 mm, při stavebních úpravách a změnách v užívání stavby nejméně 900 × 1200 mm, u evakuačních a požárních výtahů nejméně 1100 × 2100 mm. Vstupní dveře nebo otvor výtahu a výtahové kabiny musí mít šířku nejméně 800 mm (čl. 39 odst. 3),
 • strojovny výtahů tvoří buď samostatný požární úsek, nebo společný požární úsek s výtahovou šachtou, jsou-li umístěny nad touto šachtou. Strojovny evakuačních a požárních výtahů musí být požárně odděleny od strojoven ostatních výtahů (čl. 39 odst. 4),
 • výtahové, instalační a větrací šachty, které procházejí více požárními úseky, musí tvořit samostatné požární úseky (čl. 40 odst. 3),
 • požární odolnost požárně dělicích konstrukcí výtahových a instalačních šachet, včetně požárních uzávěrů otvorů, je dána normovými hodnotami. (čl. 40 odst. 4),
 • ohraničující konstrukce výtahových, větracích a instalačních šachet, včetně izolací, musí být z nehořlavých nebo alespoň z nesnadno hořlavých hmot (čl. 40 odst. 5),
 • stavby pro shromažďování většího počtu osob musí být vybaveny evakuačními výtahy kromě případů, kde východ z podlaží na volné prostranství je veden po rovině nebo po rampě [čl. 51 odst. 1 písm. c)],
 • stavby pro obchod, které mají více než tři nadzemní podlaží nebo více než jedno podzemní podlaží s prodejními prostorami, musí být vybaveny evakuačními výtahy (čl. 52 odst. 1),
 • stavba pro ubytování s více než dvěma nadzemními podlažími musí být vybavena výtahem. Ve stavbách pro ubytování, které mají více než tři nadzemní podlaží nebo více než jedno podzemní podlaží, musí být evakuační výtahy (čl. 53 odst. 10),

Vyhláška č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 • Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu. (§ 6 odst. 2).
 • u staveb s výtahem určeným pro dopravu osob nebo osob a nákladů musí být osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace umožněn přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností (§ 6 odst. 3),
 • bytový dům s výtahem musí umožňovat užívání všech společných prostor osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace (§ 10 odst. 2).

II. Zvláštní požadavky

Požárně bezpečnostní požadavky na výtahy

Zvláštní požadavky požární ochrany na vybavení konkrétních druhů prostor a objektů požárními a evakuačními výtahy vymezují právní předpisy vydané k provedení zákona o požární ochraně:

Vyhláška č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

 • Při navrhování stavby musí být podle druhu stavby splněny technické podmínky požární ochrany na stavební konstrukce a technologické zařízení a na evakuaci osob a zvířat, stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis (vyhláška č. 246/2001 Sb.) nestanoví jinak (§ 2 odst. 2).
 • pro účinný a bezpečný zásah jednotky požární ochrany, popřípadě pro prvotní zásah při požáru musí být stavba navržena a zajištěna vyhlášky požárně bezpečnostním zařízením (požární a evakuační výtahy) v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 2 a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 3 (§ 12).
 • v budově ubytovacího zařízení sloužícího pro ubytování s projektovanou kapacitou 20 a více osob a s více než třemi nadzemními podlažími, musí být zřízen evakuační výtah (§ 17 odst. 7),
 • ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle ČSN 73 0831 musí být zřízen evakuační výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn únik na volné prostranství po rovině nebo rampě (§ 19 odst. 9),
 • evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty; výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“ nebo bezpečnostním značením podle ČSN 27 4014 (§ 10 odst. 5),

  Evakuační výtah
  Evakuační výtah
  Tento výtah neslouží k evakuaci osob
  Tento výtah neslouží k evakuaci osob

 • ve stavbách bytových domů musí být instalován jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu (§ 13 – Příloha č. 4),
 • ve stavbách ubytovacích zařízení musí být instalován jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu (§ 13 – Příloha č. 4),
 • elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2 a 12 a části 4 bodu 1; druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů jsou uvedeny v příloze č. 2 (§ 9 odst. 1 – Příloha č. 2).

III. Normativní požadavky a normové technické podmínky požární ochrany staveb

Předpisy o požární ochraně řeší podrobné technické podmínky výtahů s odvoláním na konkrétní české technické normy (vyhláška č. 23/2008 Sb.) a normativní požadavky (vyhláška č. 246/2001 Sb.). Jedná se zejména o následující technické podmínky:

ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

 • Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech (článek 9.6.4)
  1. a) kde v podlažích umístěných výše než 45 m je více než 50 osob (ČSN 73 0818);
  2. b) majících více než 3 užitná nadzemní podlaží, v nichž se trvale (nebo pravidelně) vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neschopných samostatného pohybu a kde evakuaci těchto osob nelze zajistit jiným způsobem (např. rampou);
  3. c) určených dalšími normami požární bezpečnosti staveb (např. ČSN 73 0835),
 • evakuační a požární výtahy musí tvořit samostatné požární úseky, pokud nejsou součástí chráněné únikové cesty [článek 5.3.2. písm. b)],
 • u vyhlídkové věže s výškovou úrovní výhledové plošiny přes 45 m se doporučuje se zřízení evakuačního výtahu s kapacitou odpovídající alespoň 1/3 přepokládaného počtu osob na vyhlídkové plošině; jde-li o výškovou úroveň přes 60 m, musí být zřízen nejméně jeden evakuační výtah a schodiště musí být navrženo jako chráněná úniková cesta typu B s nuceným větráním (článek 7.2.15),
 • výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek; požární odolnost konstrukcí ohraničujících výtahovou šachtu a jejich druh se stanoví podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku, kterým výtahová šachta prochází (nebo ke kterému přiléhá – viz článek 8.10.1),
 • nejnižší stupeň požární bezpečnosti výtahové šachty musí být pro:
  1. a) osobní výtahy v objektech o výšce h ≤ 22,5 m – II. stupeň požární bezpečnosti, o výšce h > 22,5 m a do 45,0 m – III. stupeň požární bezpečnosti a o výšce přes 45,0 m – IV. stupeň požární bezpečnosti;
  2. b) osobo-nákladní nebo nákladní výtahy v objektech o výšce h ≤ 30 m – III. stupeň požární bezpečnosti, h > 30 m – IV. stupeň požární bezpečnosti.
  Malé nákladní výtahy (ČSN 27 4332) se posuzují jako výtahy podle bodu a), aniž by se v těchto výtazích vyskytovaly osoby (článek 8.10.2),
 • šachta evakuačního a požárního výtahu může být společná, nikoliv však s jinými druhy výtahů; v jedné výtahové šachtě se doporučuje umístit nejvýše dva výtahy (článek 8.10.4),
 • evakuační a požární výtahy mohou sloužit jako prostředek evakuace osob (článek 9.6.1),
 • vnitřní zásahové cesty v objektech vyšších než 45 m musí být vybaveny požárním výtahem, ústícím do vnitřní zásahové cesty (článek 12.5.5).

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

 • Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech (článek 10.6.3)
  1. a) kde v podlažích umístěných výše než 60 m jsou skupiny výrob 1 až 4 (viz přílohu E) a výše než 30 m jsou skupiny výrob 5 až 7 nad podlahou prvního nadzemního podlaží a kde je více než 50 osob (ČSN 73 0818);
  2. b) majících více než tři nadzemní podlaží, kde se trvale (nebo pravidelně) vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu (viz 10.11.5) a kde evakuaci těchto osob nelze zajistit jiným způsobem (např. rampou);
  3. c) určených dalšími normami požární bezpečnosti staveb,
 • evakuační a požární výtahy musí tvořit samostatné požární úseky, pokud nejsou součástí chráněné únikové cesty [článek 5.2.4. písm. b)],
 • šachty výtahové, instalační, technologické a jiné, shozy odpadků apod. (dále jen šachty), které procházejí více požárními úseky, musí tvořit samostatné požární úseky (viz 5.2.4), kromě případu uvedeného v 9.11.4; nejnižší stupeň požární bezpečnosti šachet lze bez průkazu stanovit z přílohy G (článek 9.11.1),
 • výtah umístěný v chráněné únikové cestě nemusí tvořit samostatný požární úsek, jestliže jsou splněny tyto podmínky:
  1. a) výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a strojovna výtahu je umístěna nad výtahovou šachtou, nebo tvoří samostatný požární úsek;
  2. b) spojuje nejvýše 7 nadzemních a jedno podzemní podlaží v chráněné únikové cestě typu A;
  3. c) konstrukce, která případně ohraničuje prostor šachty, je druhu DP1 nebo DP2.
  V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje) (článek 9.11.4),
 • požadovaná požární odolnost požárně dělicích konstrukcí šachet evakuačních a požárních výtahů a druh konstrukcí se stanoví z tabulky 10, položky 11 a1), a to podle vyšších požadavků určených pro šachtu a pro požární úseky, kterými šachta prochází nebo ke kterým přiléhá (článek 9.11.2),
 • strojovna evakuačního a požárního výtahu může být společná, nikoliv však se strojovnou jiného druhu výtahu. (článek 9.12.2),
 • evakuační výtahy mohou sloužit pro únik osob (článek 10.6.2),
 • evakuační výtahy mohou nahradit druhou nechráněnou nebo chráněnou únikovou cestu typu A, pokud jejich kapacita umožňuje evakuaci alespoň 30 % unikajících osob; výtahu může být použito z kteréhokoliv užitného podlaží, kde výška objektu h nepřesahuje 30 m. Evakuační výtah musí být v tomto případě v samostatném požárním úseku s východy do požárních úseků bez požárního rizika a osoby musí mít možnost užít jak únikovou cestu, tak evakuační výtah (článek 10.6.3),
 • požární výtahy musí být ve všech objektech, kde má být protipožární zásah veden v prostorech výroby a provozů skupiny 1 až 4 (příloha E) nad výškovou úrovní 60 m a v prostorech výrob a provozů skupiny 5 až 7 nad výškovou úrovní 30 m (článek 13.6.1),
 • jestliže vnitřní zásahová cesta, navazující na východ z požárního výtahu, neumožňuje přímý přístup jednotek požární ochrany do všech požárních úseků v podlažích umístěných výše než 60 m nebo 30 m, musí být instalován další požární výtah; požární výtah může být používán i při běžném provozu v objektu – požární výtah je součástí vnitřní zásahové cesty (článek 13.6.1).

ČSN 73 0831
Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

 • Shromažďovací prostory druhu VP2 a VP3, popřípadě i VP1, pokud shromažďovací prostor je nad druhým podlažím, nebo má osoby ve více podlažích a nad druhým podlažím oproti východu na volné prostranství (> 2. NP nebo 2. PP) je více než 50 osob, musí mít k dispozici nejméně jeden evakuační výtah podle článku 9.6.4 až 9.6.6 ČSN 73 0802:2009 (článek 5.3.6.6.3),
 • z požárního úseku venkovního shromažďovacího prostoru, kde jsou osoby (v hledišti) také nad výškovou úrovní 9,0 m od volného prostranství musí být instalovány evakuační výtahy a zásahové cesty podle ČSN 73 0802. Z kteréhokoliv místa tohoto požárního úseku nesmí být pro osoby nad výškovou úrovní 4,5 m vzdálenost k evakuačnímu výtahu nebo k zásahové cestě delší než 60 m. (článek 6.2.3).

ČSN 73 0833
Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

 • Budovy s požární výškou h > 30,0 m musí být vybaveny nejméně jedním evakuačním výtahem provedeným podle článku 9.6.5 ČSN 73 0802:2009. V budovách skupiny OB2 s obytnými buňkami podle článku 3.10 musí být alespoň jeden evakuační výtah, jsou-li tyto buňky ve výšce hp ≥ 6,0 m; v těchto případech lze užít evakuační výtah s klecí nejméně 1,1 × 1,4 m; ostatní požadavky na evakuační výtahy podle článku 9.6.5 ČSN 73 0802:2009 musí být splněny (článek 5.3.5),
 • v budovách skupiny OB3 se třemi a více nadzemními podlažími s obytnými buňkami podle článku 3.5 c2), ve kterých je projektováno ubytování celkem více než 20 osob, nebo bez ohledu na počty osob jde-li o budovu, kde se předpokládá ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace (viz poznámku 16 ČSN 73 0802:2009), musí být zřízen evakuační výtah podle 9.6.5 ČSN 73 0802:2009; tento výtah musí mít nejméně rozměry klece 1,1 × 1,4 m (článek 6.3.8),
 • v budovách skupiny OB4 majících tři a více nadzemních podlaží musí být zřízeny evakuační výtahy (článek 9.6.5 ČSN 73 0802:2009). Evakuační výtah může ústit do prostoru chráněné únikové cesty nebo do samostatného manipulačního prostoru bez požárního rizika, odvětraného alespoň jako chráněná úniková cesta v závislosti na předpokládané době evakuace, popř. době užití evakuačního výtahu; doporučuje se odvětrání alespoň podle článku 9.4.2 ČSN 73 0802:2009 (článek 7.3.6).

ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

 • Za změny staveb skupiny I (s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti) se považuje výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy (a to i v případě, kde uvedená zařízení nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo přístavbě objektu) mohou být nově vybudovány: [článek 3. 3 b)]
  1. 1) strojovna osobních výtahů;
  2. 2) osobní výtah u objektů OB2 (ČSN 73 0833) s požární výškou do 30 m;
  3. 3) vnější osobní nebo lůžkový výtah.
  Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4 této ČSN; za změny staveb skupiny I se nepovažují jakékoliv stavební úpravy shromažďovacích prostorů ve výškovém pásmu VP2 a VP3 podle ČSN 73 0831, jakož i úpravy objektů s více než 20 užitnými nadzemními podlažími,
 • při změnách staveb skupiny II lze bez dalších úprav ponechat stávající výtahové ocelové dveře včetně průzorů, kromě dveří požárních a evakuačních výtahů umístěných mimo prostory chráněných nebo částečně chráněných únikových cest, až do požadovaného typu uzávěru EW-30 DP1 (článek 5.5.5),
 • nově budované výtahové šachty se při změnách staveb skupiny II řeší podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804. Pokud by nově budované instalační nebo výtahové šachty vedly přes stropní konstrukce druhu DP2 nebo DP3, musí obvodové stěny šachet procházet průběžně mimo tyto stropní konstrukce. Stávající instalační a výtahové šachty lze prodloužit do nástavby nebo vestavby. (článek 5.5.13),
 • při změnách staveb skupiny II v objektu s výškou h ≤ 30 m nemusí výtahová šachta v chráněné únikové cestě typu A, popř. v částečně chráněné únikové cestě podle článku 5.6.13 až 5.6.15 tvořit samostatný požární úsek, pokud jsou splněny tyto požadavky: (článek 5.6.24),
  1. a) výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce na oheň A1 až B a strojovna výtahu je umístěna alespoň na úrovni nejvýše položené výstupní stanice výtahu nebo tvoří samostatný požární úsek;
  2. b) konstrukce, která ohraničuje prostor šachty (včetně uzávěrů otvorů – dveří), je druhu DP1 nebo DP2; ohraničující konstrukce musí být alespoň u šachet procházejících více než pěti nadzemními podlažími;
  3. c) elektrické kabely výtahů mají izolace se sníženou hořlavostí (viz ČSN 73 0848).
  Je-li výtahová šachta v rámci změn stavby skupiny II umístěna vně objektu, postupuje se podle 8.10.1 ČSN 73 0802:2009, avšak ohraničující konstrukce této šachty druhu DP1 nemusejí vykazovat požární odolnost i když zasahují do požárně nebezpečného prostoru téhož nebo sousedního objektu.
  Výtahovou šachtu s ohraničujícími konstrukcemi se doporučuje odvětrat vně objektu v úrovni nebo nad úrovní nejvyšší polohy výtahové kabiny (viz článek 9.11.7 ČSN 73 0804:2010) V prostoru výtahové šachty nesmí být požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů),
 • při změnách staveb skupiny II typizovaných bytových domů s více než deseti nadzemními užitnými podlažími musí být instalován nejméně jeden evakuační výtah o rozměrech klece nejméně 1,1 × 1,4 m. Evakuační výtah musí svým provedením odpovídat článku 9.6.5 ČSN 73 0802:2009, přičemž v budovách s více než 15 nadzemními užitnými podlažími musí mít evakuační výtah rozměr klece 1,1 × 2,1 m (článek A.3.10),
 • trvalá dodávka elektrické energie pro zařízení, která musí být v provozu i při požáru, se zajišťuje podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0848 (článek A.5.3).

ČSN 73 0835
Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

 • Pro nové objekty zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče stanoví požadavky na vnitřní rozměry výtahových klecí ČSN ISO 4190-1 (článek 4.9),
  POZNÁMKA Odchylně od 9.6.5 a) ČSN 73 0802:2000 se na klec evakuačního výtahu vztahují nejmenší rozměry 1 200 × 2 300 mm (s dveřmi šířky 1 100 mm), umožňující kromě přepravy osob rovněž dopravu přemístitelného lůžka (rozměrů 900 × 2 000 mm), včetně obsluhy; klec k dopravě osob na vozíku má mít vnitřní rozměry alespoň 1 100 × 1 400 mm.
 • v objektech s více než čtyřmi nadzemními podlažími, ve kterých je zdravotnické zařízení skupiny AZ 2 umístěno ve vyšším než 4. nadzemním podlaží, musí být alespoň jeden evakuační výtah navržen jako součást chráněné únikové cesty, která slouží evakuaci ze zdravotnického zařízení (článek 6.4.6),
  POZNÁMKA Dispozičním požadavkem na umístění alespoň jednoho evakuačního výtahu do prostoru chráněné únikové cesty (typu B nebo C) není dotčeno ustanovení 9.6.4 ČSN 73 0802, které stanoví základní požadavky na nutnost zřizování evakuačních výtahů
 • v případě, kdy evakuační výtah ve zdravotnickém zařízení AZ 2 není součástí chráněné únikové cesty a dveře výtahu ústí do požárního úseku bez požárního rizika, musí být všechny dveře, které ohraničují tento požární úsek požární a současně kouřotěsné klasifikace EI-Sm-C, kromě dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C (článek 6.4.7),
 • u změn staveb stávajících zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy (zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece 1 100 × 1 400 mm); mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici (článek 6.4.8),
 • v nových objektech, kde je požární úsek zdravotnického zařízení skupiny LZ 1 umístěn výše než ve třetím nadzemním podlaží, musí být evakuační výtah navržen jako součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z požárního úseku zdravotnického zařízení (článek 7.4.5),
  POZNÁMKA Dispozičním požadavkem na umístění alespoň jednoho evakuačního výtahu do prostoru chráněné únikové cesty (typu B nebo C) není dotčeno ustanovení článku 9.6.4 ČSN 73 0802, které stanoví základní požadavky na nutnost zřizování evakuačních výtahů
 • u změn staveb podle ČSN 73 0834, kde je požární úsek zdravotnického zařízení skupiny LZ 1 umístěn výše než ve třetím nadzemním podlaží, lze evakuační výtah umístit i do samostatného požárního úseku se vstupem z požárního úseku bez požárního rizika (článek 7.4.6)
  • požární úsek bez požárního rizika musí komunikačně propojovat evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou. Dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C). Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C. Přímé komunikační propojení musí umožnit manipulaci s pojízdným lůžkem,
 • ve všech požárních úsecích zařízení LZ 2, které jsou umístěny výše než ve třetím nadzemním užitném podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Pokud dveře evakuačního výtahu ústí do požární předsíně, musí být požární uzávěry chráněné únikové cesty současně také kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C) (článek 8.4.4.1)
  • u změn staveb podle ČSN 73 0834 může evakuační výtah tvořit samostatný požární úsek s výstupem (vstupem) do požárního úseku bez požárního rizika, který komunikačně propojuje evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou;
  • dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C). Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C. Přímé komunikační propojení musí umožnit manipulaci s pojízdným lůžkem;
  • napájení evakuačních výtahů musí být při požáru zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Nezávislý zdroj musí zajistit dodávku elektrické energie po dobu tp (podle článku 8.4.4.4 tabulky 3) zvětšenou o 15 minut, nejméně však 45 minut. Připojení na distribuční síť smyčkou se v tomto případě za nezávislý zdroj elektrické energie nepovažuje;
  • evakuační výtahy musí při požáru zajistit přepravu všech pacientů neschopných samostatného pohybu nejméně ze dvou na sebe navazujících nadzemních podlaží, v nichž se tito pacienti vyskytují. Pacienti z 1. a 2. nadzemního podlaží se nezapočítávají,
 • ve vícepodlažních objektech, kde jsou požární úseky zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou umístěny výše než ve třetím užitném nadzemním podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Evakuační výtahy musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného požárního úseku (článek 9.5.7)
  • u změn staveb (podle ČSN 73 0834) může evakuační výtah tvořit samostatný požární úsek s výstupem (vstupem) do požárního úseku bez požárního rizika, který komunikačně propojuje evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou;
  • u změn staveb je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy (zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece 1 100 × 1 400 mm); mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici
  • dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C). Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C,
 • ve vícepodlažních objektech, kde jsou požární úseky zařízení sociální péče – ústavy sociální péče umístěny výše než ve třetím užitném nadzemním podlaží nebo jsou v podlažích, která mají od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9,0 m, musí být zřízeny evakuační výtahy. Evakuační výtahy musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného požárního úseku (článek 10.5.7)
  • u změn staveb (podle ČSN 73 0834) může evakuační výtah tvořit samostatný požární úsek s výstupem (vstupem) do požárního úseku bez požárního rizika, který komunikačně propojuje evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou;
  • u změn staveb je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu až na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na vozících pro invalidy (zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece 1 100 × 1 400 mm); mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici (uvedené řešení je však možné jen v případech, kdy evakuační výtah slouží lůžkové části zařízení sociální péče, kde se nepředpokládá evakuace pomocí pojízdných lůžek či nosítek)
  • dveře ústící do tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C). Tento požadavek se týká všech dveří, které ohraničují požární úsek bez požárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C.

ČSN EN 81-1+A3+Opr. 1, 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy

 • Odchylně od požadavků ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010 platí pro elektrické kabely, které jsou nedílnou součástí výtahů nesloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů a jsou umístěny v chráněných únikových cestách, ustanovení článku 4.9 z ČSN 27 4014, a to až do nabytí platnosti ČSN EN 50399 (28. 2. 2014) (článek 13.1.1.1).
 • požadavky této normy, vztahující se na elektrickou instalaci a podstatné části elektrického zařízení, platí pro:
  1. a) hlavní vypínač silového obvodu a související obvody;
  2. b) vypínač světelného obvodu klece a související obvody.
  Výtah je nutno považovat za celek, za stroj, do něhož je zabudováno elektrické zařízení. Národní předpisy pro elektrické obvody rozvodu elektrické energie platí až po vstupní svorky vypínačů. Platí pro celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a prohlubně.

ČSN EN 81-2+A3+Opr. 1, 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy

 • Odchylně od požadavků ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010 platí pro elektrické kabely, které jsou nedílnou součástí výtahů nesloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů a jsou umístěny v chráněných únikových cestách, ustanovení článku 4.9 z ČSN 27 4014, a to až do nabytí platnosti ČSN EN 50399 (28. 2. 2014) (článek 13.1.1.1).
 • požadavky této normy, vztahující se na elektrickou instalaci a podstatné části elektrického zařízení, platí pro:
  1. c) hlavní vypínač silového obvodu a související obvody;
  2. d) vypínač světelného obvodu klece a související obvody.
  Výtah je nutno považovat za celek, za stroj, do něhož je zabudováno elektrické zařízení. Národní předpisy pro elektrické obvody rozvodu elektrické energie platí až po vstupní svorky vypínačů. Platí pro celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a prohlubně.

ČSN EN 81-3+A1+Opr. 1, 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

 • Odchylně od požadavků ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010 platí pro elektrické kabely, které jsou nedílnou součástí výtahů nesloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů a jsou umístěny v chráněných únikových cestách, ustanovení článku 4.9 z ČSN 27 4014, a to až do nabytí platnosti ČSN EN 50399 (28. 2. 2014) (článek 13.1.1.1).
 • požadavky této normy, vztahující se na elektrickou instalaci a podstatné části elektrického zařízení, platí pro:
  1. e) hlavní vypínač silového obvodu a související obvody;
  2. f) vypínač světelného obvodu klece a související obvody.
  Výtah je nutno považovat za celek, za stroj, do něhož je zabudováno elektrické zařízení. Národní předpisy pro elektrické obvody rozvodu elektrické energie platí až po vstupní svorky vypínačů. Platí pro celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a prohlubně.

ČSN EN 81-72+Opr. 1, 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

 • Tato norma nahrazuje požadavky ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010, které se týkají požárních výtahů. Pokud se týká elektrické instalace požárních výtahů, platilo pro elektrické kabely ustanovení článku 4.9 ČSN 27 4014, a to až do data skončení období souběžné použitelnosti národních technických norem a ČSN EN 50399, tj. do 28. 2. 2014.

ČSN 27 4014+Z1+Opr. 1
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy

 • Evakuační výtahy se připojují elektrickými vodiči a kabely z hlavního rozvaděče tak, že musí zůstat funkční po celou stanovenou dobu evakuace osob i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu (článek 4.9),
  POZNÁMKA Výtah je nutno považovat za celek, za stroj, do něhož je zabudováno elektrické zařízení. Kodex norem řady ČSN 73 08xx pro elektrické obvody rozvodu elektrické energie se vztahuje na rozvody elektrické energie až po vstupní svorky hlavních vypínačů výtahů a pro celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a prohlubně
 • Odchylně od požadavků ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010 vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání evakuačního výtahu, které jsou nedílnou součástí výtahu (článek 4.9):
  1. a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud hmotnost jejich izolace, popřípadě hořlavých částí elektrických rozvodů nepřesáhne 0,2 kg.m−3 obestavěného prostoru, nebo
  2. b) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50266-2-2 resp. ČSN EN 60332-1-2, nebo
  3. c) musí být chráněny provedením jejich uložení, jako je například:
   • vedení pod omítkou s krycí vrstvou nejméně 10 mm,
   • vedení v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, které jsou chráněny protipožárními nástřiky, nebo
   • obložením deskovými nehořlavými materiály tloušťky nejméně 10 mm,
   tak, aby nemohlo dojít k žádnému porušení jejich funkčnosti. Pokud není vyžadována jiná požární odolnost, musí ochrany podle písm. c) vykazovat požární odolnost EI 30 DP1. Pokud bude evakuační výtah umístěn ve společné šachtě s požárním výtahem, musí elektrická instalace evakuačního výtahu odpovídat i požadavkům ČSN EN 81-72.

Závěrem

Je zřejmé, že v rámci tohoto příspěvku nebylo možné rozebrat dopodrobna veškeré technické aspekty a souvislosti obsažené ve shora uvedených právních předpisech a normativních dokumentech. Příspěvek je svým zaměřením proto orientován výlučně na požárně bezpečnostní požadavky ve vztahu k instalacím nových a k rekonstrukcím stávajících výtahů. Dalšími velmi důležitými faktory, které však nelze v praxi opomenout, je bezpečný provoz, kontroly a pravidelná údržba výtahů. Značné rozdíly jsou také mezi technickou úrovní stávajících výtahů instalovaných podle předpisů platných v době jejich zabudování do staveb a současnými technickými požadavky. V každém případě je třeba uvědomit si, že veškeré technické požadavky na výtahy jsou v současnosti směrovány nejen k zajištění bezpečí jejich uživatelů, ale i k dosažení vyšší bezpečnosti při servisních činnostech. Způsob zajištění a poskytování servisních služeb je sice především vizitkou dodavatele, ale kvalita těchto služeb má zásadní vliv jak na provozní bezpečnost a uživatelský komfort, tak i na délku životnosti výtahů.

Použitá literatura

 • [1] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • [2] ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • [2] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 • [3] ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 • [4] ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
 • [5] ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
 • [6] ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • [7] ČSN 27 4014+Z1+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy
 • [8] ČSN EN 81-1+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy
 • [9] ČSN EN 81-2+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy
 • [10] ČSN EN 81-3+A1+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
 • [11] ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů. Část 1: Výtahy třídy I., II, III. a VI
 • [12] ČSN EN 81–72+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy
 • [13] ČSN EN 50399 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru – Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene – Zkušební zařízení, postupy a výsledky
English Synopsis
Standards in the projects in terms of fire safety of elevators

Elevators belong to a very important building services and technologies. For these reasons, they need to pay attention not only in terms of proper technical implementation, but also in terms of fire safety. In particular, fire and evacuation lifts, which are also very important fire safety devices must also meet the stringent technical requirements of fire protection.

 
 
Reklama