Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Autorizovaná servisní firma pro výtaháře

K objasnění pojmu „autorizovaná servisní firma“, který byl zaveden ČSN 27 4002, a zejména pak k vysvětlení důvodů, které k zavedení tohoto pojmu vedly, byl zpracován tento informativní článek. Je určený majitelům a provozovatelům výtahů.


V souvislosti s vydáním přepracované normy ČSN 27 4002 Provoz a servis výtahů (Leden: 2014) se často objevují dotazy, proč byl do části 3 Termíny a definice normy zařazen nový pojem autorizovaná servisní firma. Svou podstatou jsou tyto dotazy oprávněné a vyžadují vysvětlení, proč se tzv. autorizovaná servisní firma do praxe zavádí. Zapomíná se, že nedošlo ke změně ke změně právních předpisů a stále platí, že organizace (servisní firma) může opravovat vyhrazená zdvihací zařízení, mezi něž se řadí výtahy o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 metry, jen na základě oprávnění. Oprávnění vydává podle zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 19/1979 Sb. organizace státního odborného dozoru, kterou je Technická inspekce ČR (TI ČR). Oprávnění vydává po předchozím prověření odborné způsobilosti žadatele, resp. servisní firmy. Na první pohled se jeví proto nadbytečné další ověřování a udílení autorizace v pojetí zapracovaném do ČSN 27 4002.


© Kadmy - Fotolia.com

Poznatky z praxe však ukazují, že ověřování a deklarování naplňování požadavků ČSN 27 4002 kladených na servisní firmu má své opodstatnění. V poslední době dochází k nemálo případům, kdy servisní firmy mající platné doklady k provozování činnosti jsou v situaci, že z hlediska personálního a technického vybavení nejsou schopny vyhovět požadavkům normy a zajistit takový servis, na kterém je celospolečenský zájem. Mnohdy se stává, že v různých výběrových řízeních uspěje a získá smlouvu na servis ten, kdo se podbízí cenami a kalkuluje s tím, že vlastní činnost bude provádět někdo jiný, kdo ani zdaleka nedosahuje řádných předpokladů ke kvalitnímu provádění servisu. Jinak si nelze vysvětlit, že ve vypsaném výběrovém řízení na výkon servisu např. v nemocničním objektu s více než 100 výtahy může vyhrát servisní firma disponující dvěma zaměstnanci. Výčet požadavků na servisní firmu uvedený v čl. 4.4.1 je poměrně obsáhlý a zjevně nesplnitelný pro dodavatelskou firmu bez odpovídajícího personálního obsazení a technicko-organizačního zázemí. Je tudíž hmatatelné, že servisní firma takového pojetí nemůže garantovat výkon činnosti zajišťující bezpečnost provozu výtahu a dávat záruku poskytovaných služeb.

Kdo má zájem na tom, aby výtahářské řemeslo mělo svoji úroveň a svoji vážnost a zároveň splňovalo veškeré požadavky na řádný výkon činnosti ve smyslu platných technických norem a samozřejmě v zájmu bezpečnosti provozu výtahů, tak má také zájem, aby tuto činnost prováděly firmy mající odpovídající úroveň. To byla jedna z nosných myšlenek, proč byla zavedena tzv. autorizovaná servisní firma. Autorizace udílená Hospodářskou komorou ČR ve svém obsahu tedy znamená komplexnější prověření firmy s posouzením, jak splňuje požadavky ČSN 27 4002 čl. 4.4.1 vymezující její profesní činnost. Tím, že firma docílí autorizace, dává provozovateli výtahů určitou jistotu, že jde o firmu všestranně způsobilou a komplexně naplňující požadavky normy, které byly vypracovány v souladu s jedním ze základních poslání českých technických norem vyjádřeným v § 4 zákona č. 22/1997 Sb., a to dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Má to tedy charakter všestranně dané záruky pro provozovatele, že autorizovaná firma má dostatečnou kvalitu a že je schopna plně dostát požadavkům normy. Je to ochrana jak provozovatelů, tak i seriózních servisních firem.

Odborná způsobilost servisních firem se sice prokazuje při šetření k udělení oprávnění prováděném TI ČR, kdy by rovněž měla být v intencích základních požadavků ČSN 27 4002. Je však skutečností, že inspektoři TI ČR jsou zmocněni a při ověřování se zaměřují na splnění předpokladů k budoucímu výkonu činnosti. V rámci toho ověřují odbornou způsobilost pracovníků, technické zabezpečení, vybavení přístroji, dostupnost předpisů atd. Zákon jim ale neumožňuje provádět kontrolu, jak jsou tyto předpoklady v praxi plněny. Vydané oprávnění lze proto vnímat jako osvědčení způsobilosti k zahájení provozování profesní činnosti. Od vydaného oprávnění nelze ale očekávat, že bude limitováno z hlediska rozsahu činnosti. Podmínky pro získání oprávnění jsou stejné pro samostatně podnikající fyzickou osobu, provádějící servis u 20 výtahů, jakož i fyzickou či právnickou osobu vykonávající servis, například u 2000 výtahů. Již z toho je patrné, že autorizovaná servisní firma je určitou novou kvalitou na trhu při zajišťování servisu výtahů.

Jedná se proto o naprosto dobrovolnou záležitost a je věcí každého, kdo podniká v oblasti servisu výtahů, zda se procesu autorizace podrobí a bude mít zájem autorizaci získat či nikoli. Otázkou je, zda provozovatelé budou autorizaci považovat za průkaz profesní způsobilosti ke sjednaným úkonům, tedy k ochraně spotřebitele před nepříliš profesně zdatnými, a logicky levnějšími, firmami. Podle našeho názoru by mělo dojít k naprostému vyjasnění vztahů mezi subjekty zúčastněnými v oblasti servisu výtahů.

Bylo by možné do všech podrobností srovnávat postupy při prověřování způsobilosti za účelem vydání oprávnění TI ČR a při procesu autorizace HK ČR, ale domníváme se, že podané vyjádření je dostatečné a vysvětlující. Zásadní myšlenkou tedy je, že firma bude mít prokazatelně prověřenu svoji profesní kvalitu.

English Synopsis
The Authorised Service company for elevators

The puropose explanation concept of "authorized service company", which was introduced CSN 27 4002, and in particular to explain the reasons for the introduction of this concept led, was prepared this informative article. It is for owners and operators of elevators.

 
 
Reklama