Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Provozní prohlídky výtahů

Provozní prohlídky výtahů, jejichž četnost se s vývojem oboru měnila, byly do českých norem zapracovány v roce 1969, kdy vrcholila výstavba nových panelových domů a v provozu bylo najednou řádově o stovky výtahů více. Tím pádem také významně vzrostly požadavky na zajištění servisních činností. V současné době je nutné provádět provozní prohlídky jen u výtahů, které byly instalovány před účinností technického předpisu Nařízení vlády 27/2003 Sb.

Předpisy

 • ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů
 • Nařízení vlády 27/2003 Sb., kterým se stanoví základní požadavky na výtahy
 • ČSN EN 13015 Údržba výtahů a pohyblivých schodů. Pravidla pro návody pro údržbu

Historický vývoj

➢ ČSN 27 4002:1969

74. Týdenní prohlídku vykonává dozorce výtahu každý týden a je při ní povinen zejména: přezkoušet funkci šachetních dveří …

 • přesvědčit se, zda klec správně zastavuje,
 • zkontrolovat osvětlení stanic …
 • překontrolovat, zda nevytéká olej z převodových skříní
 • zkontrolovat správnou funkci nouzového signálu

75. Měsíční prohlídku vykonává dozorce výtahu každý měsíc. Mimo rozsah týdenní prohlídky bylo požadováno

 • prohlédnout stav viditelných částí, zachycovače včetně omezovače rychlosti, nosné prostředky….
 • provádět drobnou údržbu ….

➢ ČSN 27 4002:1983

48. Týdenní prohlídky se provádějí každý týden (rozsah prakticky beze změn) …

➢ ČSN 27 4002:2003

5.1 Provozní prohlídky

5.1.1 Provozní prohlídky se provádějí u výtahů uvedených do provozu před účinností technického předpisu jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy D této normy, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena.

5.1.2 Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu.

6.3 Dozorce výtahu

Pracovník servisní firmy, popř. ve výjimečných případech k tomu servisní firmou určená fyzická osoba, provádějící tuto činnost na základě smluvního vztahu se servisní firmou:

 • provádí ve stanoveném rozsahu provozní prohlídky výtahu podle přílohy D této normy. Provedení a výsledek prohlídky s jednoznačným rozhodnutím o další použitelnosti výtahu zaznamená do Knihy provozních prohlídek;
 • oznamuje majiteli/provozovateli nutnost vyřazení výtahu z provozu s okamžitou platností, ohrožuje-li bezpečnost osob nebo majetku svou nevyhovující provozní způsobilostí zjištěnou v rámci výkonu provozních prohlídek;
 • je zaškolený odborným servisním pracovníkem k provádění provozních prohlídek výtahu.

➢ ČSN 27 4002:2014 (současnost)

5.1 Provozní prohlídky

5.1.1 Provozní prohlídky se provádějí u výtahů instalovaných před platností technického předpisu jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy D této normy. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena.

5.1.2 Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem/provozovatelem výtahu.

6.3 Dozorce výtahu

Vlastníkem/provozovatelem výtahu určená fyzická osoba, která:

 • provádí ve stanoveném rozsahu provozní prohlídky výtahu podle přílohy D této normy. Provedení a výsledek prohlídky s jednoznačným rozhodnutím o další použitelnosti výtahu zaznamená do Knihy provozních prohlídek;
 • oznamuje vlastníkovi/provozovateli potřebu vyřazení výtahu z provozu s okamžitou platností při zjištění výskytu nebezpečných situací přímo ohrožující zdraví osob v rámci svého výkonu.

Příloha D

Provozní prohlídky výtahu

Účelem provozních prohlídek podle 5.1.1 je pravidelně prověřovat bezpečnost a provozní způsobilost výtahu nejméně v následujícím rozsahu:

 1. stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst,
 2. funkci šachetních dveří a dveřních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, nestojí-li za nimi klec výtahu,
 3. funkci dveří klece nebo světelné clony, je-li použita,
 4. funkci ovládačových kombinací ve stanicích a v kleci,
 5. správné zastavení klece, otevření a zavření šachetních dveří ve stanicích,
 6. funkci osvětlení nástupišť (nákladišť), klece výtahu,
 7. správnou funkci nouzového signálu, ovládače STOP v kleci, je-li použit, případně polohové signalizace,
 8. čistotu a pořádek na nástupištích (nákladištích), v kleci výtahu.

➢ Nařízení vlády 27/2003 Sb.

6.2 Každý výtah musí být vybaven dokumentací vypracovanou v úředním jazyce (jazycích) Společenství, které mohou být stanoveny podle Smlouvy členským státem, na jehož území je výtah instalován. Dokumentace obsahuje minimálně:

 • návod na používání včetně výkresů a schémat nezbytných pro běžný provoz a vztahujících se k údržbě, zkoušení, opravám, pravidelným kontrolám a vyprošťování osob podle bodu 4.4,
 • knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, popřípadě pravidelné kontroly.

➢ ČSN EN 13015 Údržba výtahů a pohyblivých schodů. Pravidla pro návody pro údržbu

1 Předmět a rozsah použití

Tato norma stanovuje prvky nezbytné pro vypracování návodů pro činnosti údržby podle 3.1, které jsou dodávány s nově namontovanými osobními výtahy, výtahy pro dopravu osob a nákladů, výtahy pouze pro dopravu nákladů s možností vstupu osob, malými nákladními výtahy a pohyblivými schody a pohyblivými chodníky.

Údržba

Všechny potřebné činnosti k zajištění bezpečnosti a zamýšlené funkce zařízení a jeho komponent po ukončení montáže zařízení a v průběhu celé životnosti zařízení.

Dodavatel/výrobce musí poskytnout návod pro údržbu majiteli zařízení včetně informací určených servisní organizaci.

Informace, které mají být zařazeny do návodů pro údržbu

Informace pro majitele zařízení

Informace týkající se úkolů majitele musí obsahovat tyto požadavky:

 • Udržovat zařízení v podmínkách bezpečného provozu. Ke splnění tohoto požadavku majitel musí použít servisní organizaci vyhovující požadavkům této normy.
 • Splnit všechny národní předpisy a jiné požadavky, které pro ně platí a mají vztah k údržbě.
 • Zajišťovat plánovanou údržbu servisní organizací nejpozději při uvedení zařízení do provozu, nebo jestliže zařízení zůstalo po dlouhou dobu nepoužívané, před prvním uvedením zařízení do provozu.
 • Mít stejnou servisní organizaci v případě, že je ve společné šachtě a/nebo strojovně více zařízení.
 • Udržovat osobní/nákladní výtahy, jak je uvedeno v prEN 81-7:1998, prostředky pro oboustrannou komunikaci účinné a napojené na 24hodinovou vyprošťovací službu po celou dobu, kdy zařízení může být používáno.
 • Vyřadit osobní/nákladní výtah z provozu, jsou-li prostředky pro oboustrannou komunikaci mimo provoz.
 • Vyřadit zařízení z provozu v případě nebezpečných situací.
 • Informovat servisní organizaci:
  1. okamžitě o jakékoliv zjištěné nesprávné funkci zařízení nebo abnormální změně jeho bezprostředního okolí;
  2. okamžitě po vyřazení zařízení z provozu v případě nebezpečné situace;
  3. po každém vyprošťovacím zásahu jím pověřenou a poučenou osobou/osobami;
  4. před každou úpravou mající vztah k zařízení a/nebo k jeho okolí nebo používání;
  5. před inspekcí prováděnou jakoukoliv autorizovanou třetí stranou nebo prováděním prací na zařízení jiných, než údržbářských;
  6. před vyřazením zařízení z provozu na delší dobu;
  7. před opětovným uvedením zařízení do provozu po delší době mimo provoz.
 • Vzít v úvahu důsledky posouzení rizik provedeného servisní organizací (viz 4.3.3.4 a 5.1 ČSN EN 13015);
 • Ujistit se, že posouzení rizik při údržbě bylo provedeno:
  1. změní-li se servisní organizace;
  2. změní-li se používání budovy a/nebo zařízení;
  3. po větší úpravě zařízení nebo budovy;
  4. po havárii související se zařízením, pokud k ní dojde.
 • Ujistit se na základě posouzení rizik, že:
  1. areál budovy je bezpečný a bez rizik vedoucích k poškození zdraví tak, jak je to jen proveditelné. Toto se týká i přístupů do areálu, k instalovanému zařízení, jeho částem a materiálům používaným podle pravidel pro používání pracovních zařízení na pracovišti;
  2. osoby užívající areál budovy musí být informovány o jakémkoliv přetrvávajícím riziku;
  3. jsou prováděny činnosti, které jsou důsledkem posouzení rizik.
 • Zajistit, aby jméno a telefonní číslo servisní organizace bylo také k dispozici uživateli zařízení, trvale umístěné a zřetelně čitelné.
 • Zajistit, aby klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) byly trvale k dispozici v budově a byly používány pro vstup pouze oprávněných osob.
 • Zajistit pro servisní organizaci provádějící vyproštění osob za všech okolností bezpečný přístup do budovy a k zařízení.
 • Udržovat přístup k pracovním prostorám a do pracovních místností bezpečný a volný pro servisní pracovníky a informovat servisní organizací o jakémkoliv nebezpečí nebo o změně na pracovišti a/nebo na přístupových cestách (osvětlení, překážky, vlastnosti podlah, atp.).

4.3.2.16 Kromě toho k přezkoušením a zkouškám, kterými majitel zařízení pověřil servisní organizaci, je požadavek na majitele provádět ve svém vlastním zájmu opakovaně tyto činnosti:

a) u výtahů:

 1. Jízdy nahoru a dolů po celém zdvihu k zjištění změn kvality jízdy nebo možného poškození zařízení.
 2. Kontrolu typických prvků výtahů ke zjištění, že jsou nepoškozené na svém místě a vykazují trvale správnou funkci, jako jsou:
  • šachetní dveře a dolní vedení dveří;
  • nepřesnost zastavování;
  • ukazatele, které jsou umístěny na všeobecně přístupných prostorách;
  • ovládače ovladačových kombinací ve stanicích;
  • ovládače ovladačové kombinace v kleci;
  • ovládače pro otevírání dveří;
  • prostředky oboustranné komunikace umožňující spojení z klece se stálou poruchovou a vyprošťovací službou;
  • normální osvětlení kabiny;
  • zařízení pro reverzaci dveří;
  • bezpečnostní značky/piktogramy.

Závěr

Současný stav tak, jak je výše popsán, uvádí potřebu provádět provozní prohlídky jen u výtahů, které byly instalovány před účinnost technického předpisu – Nařízení vlády 27/2003 Sb. To však neznamená, že základní bezpečnostní kontroly (kdysi v povinnostech dozorce výtahů – pracovníka, který prováděl provozní prohlídky) nejsou prováděny. Dobré servisní firmy je mají ve svých plánech kontrol výtahů. Pouze četnost je nižší, někdy až vedoucí ke zhoršení bezpečnosti přepravovaných osob – informace se k servisním firmám dostávají ve většině případů opožděně.

Literatura

 • Citované normy a další informace Unie výtahového průmyslu České republiky
  http://uvp-cr.cz
 
 
Reklama