Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výtahy 2014 rozšiřují témata

Třetí ročník semináře s názvem Výtahy výrazně posílil prezentovaná témata, představil více přednášejících a rozšířil celkovou nabídku pro účastníky. Řešila se oblast legislativy i nová technická řešení včetně bezbariérového přístupu.

Pokud jde o právní předpisy, jednalo se například o novém vydání norem ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a dále o normách ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Důležitá je v tomto ohledu i nová Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2014/33/EU z 26. 2. 2014, týkající se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy. Zajímavé byly rovněž informace o požární bezpečnosti a přednáška o užívání výtahů zrakově znevýhodněnými osobami s doprovodným komentářem Pražské organizace vozíčkářů (POV). Nechyběli ani přední dodavatelé výtahů společnost KONE a Schindler CZ se svými novinkami.

Úvodní část semináře obstarali zástupci Unie výtahového průmyslu ČR (UVP). Ing. Bohuslav Kratěna, předseda představenstva UVP, hovořil o přepracování normy ČSN 27 4002 Provoz a servis výtahů (Leden: 2014) a odpovídal na dotazy, proč byl do části 3 Termíny a definice normy zařazen nový pojem autorizovaná servisní firma. Zpracování nejčastějších odpovědí již před seminářem publikoval na portálu TZB-info. Ve svém příspěvku pak dále podrobněji zmínil novinky v uvedených normách a komentoval je (celý příspěvek budeme publikovat samostatně). Ve stručnosti lze shrnout přednášku do několika bodů:

  1. Nové vydání ČSN 27 4002 (nové pojmy, výčet změn, provozní prohlídky výtahů)
  2. Nové vydání ČSN 27 4007 (nové pojmy, lhůty provádění inspekčních prohlídek, vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek)
  3. Informace o nově vydaných českých technických normách upravujících požadavky na výtahy
  4. Poznatky z auditů prováděných u servisních firem za účelem získání osvědčení „autorizovaná servisní firma“

Na referát Bohuslava Kratěny pak navazovala přednáška Vladimíra Huleny a dále pak podrobný vhled do tvorby norem od soudního znalce a redaktora TZB-info Václava Vaňka, který se účastní jednání o evropských normách v Bruselu. Václav Vaněk hovořil převážně o nových normách ČSN EN  81-20 a ČSN EN 81-50 a nové Směrnici Evropského parlamentu a rady č. 2014/33/EU z 26. 2. 2014, týkající se výtahů a bezpečnostních komponent. Přinesl informace z bruselských jednání o pracovním programu technické komise CEN – TC 10 – kompletní přehled činnosti a stav vydaných a připravovaných norem. Konstatoval, že v současné době je vydáno 34 norem a na dalších 11 se pracuje (uveřejněno v Úředním věstníku EU březen 2014 L096 http://eur-lex.europa.eu/homepage.html). Vysoce aktuální je podle jeho slov EN 81-20/50 (revize současných EN 81-1/2), která bude vydána v červenci 2014, harmonizace by měla podle předpokladů proběhnout v říjnu 2014. „Zatímco v ostatních zemích probíhají horečné přípravy s podporou státní správy, u nás se tradičně nic neděje,“ dodává Václav Vaněk.

Prezentace Václava Vaňka

Novým prvkem třetího ročníku semináře Výtahy bylo zařazení vysoce aktuálního tématu – a sice užívání výtahů zrakově znevýhodněnými osobami a vozíčkáři. Zástupce SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR) Mgr. Viktor Dudr upozornil ve svém příspěvku výrobce, investory, provozovatele i pracovníky stavebních úřadů na skupinu uživatelů výtahů se specifickými potřebami – na nevidomé a špatně vidící.

„Příslušné stavební předpisy ukládají, ve kterých stavbách a jak mají být výtahy upraveny, aby je mohly užívat i osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Pro zrakově znevýhodněné to znamená, že ovládací prvky v kleci výtahu i u přivolávačů musejí být identifikovatelné hmatem co do umístění i co do funkce, tedy vystouplé nebo zapuštěné a označené srozumitelným reliéfním piktogramem, nebo nápisem v Braillově písmu standardní sazby a současně také s reliéfními znaky. Zcela hladké panely s dotykovým ovládáním nás z užívání výtahů vylučují, tedy diskriminují. Rovněž stručné, ale výstižné hlasové informace v kleci jsou velmi nutné,“ uvedl ve svém příspěvku Viktor Dudr a pro redakci TZB-info dodal i krátký komentář k osobám s vážným pohybovým omezením. „Na nových stavbách občanského vybavení a v bytových domech je nutno navrhnout výtah s dostatečnými rozměry klece, s dostatečně širokým vjezdem do klece a ovládací prvky umístit v dosahu osoby na vozíku – tedy v přiměřené výšce a ne přímo u čelních stěn klece. Rovněž manipulační plochy před výtahem musejí být prostorově dostatečně dimenzovány,“ dodává s odkazem na Pražskou organizaci vozíčkářů (POV).

"V životě však existují situace, kdy i jeden schod může znamenat velkou překážku."
téma letošní tradiční letní fotosoutěže portáluTZB-info je Prostor bez bariér.

A jak takovéto situace řešit? Naznačené úpravy ukládají u definovaných nových staveb a přestaveb předpisy na úrovni prováděcí vyhlášky stavebního zákona od roku 2001. Obě výše uvedené organizace však registrují častá upozornění z celé republiky, že nový výtah v bytových domech prakticky bez výjimek nelze užívat a lidé prosí o radu, co s tím. Dodatečné usilování o nápravu s pomocí právní rady, je velmi často bezvýsledné. Ing. Marie Málková, koordinátorka projektu Bezbariérová Praha se v Pražské organizaci vozíčkářů věnuje problematice bezbariérovosti a připomíná důležité informace pro stavitele a projektanty. Zdůrazňuje, že přístupnost objektů – všech jejich podlaží, ale také přístupnost dopravy (například stanic metra), je vždy závislá na kvalitě a provozu výtahů.

„Rozměry, nosnost, požadavky na dveře klece jsou definovány a dodržovány, viz vyhl. č. 398/2009 Sb. Setkáváme se však s nedodržováním a nepochopením řešení detailů výtahů. Jedná se zejména o umísťování a polohu ovladačů a celkově o jejich řešení v kleci i na nástupních místech. Aby osoba na vozíku měla přístup k tlačítkům, musí být dodržena vzdálenost min. 500 mm od rohu či pevné překážky, ovladač nesmí být umístěn v rohu v nice nebo v kleci v rohu, odsazení je nezbytné. Manipulační plocha 1500 mm × 1500 mm se tedy nemůže například počítat až na niku hlubokou 400 mm. Také výška ovladačů v kleci, kdy se připouští max. 1200 mm, je nevyhovující a je třeba přednostně řešit umístění tlačítek ve výšce max. 1100 mm. Umístění ovladačů by mělo být přehledné, měly by vystupovat 5 mm až 1 mm (vyčnívat), aby i člověk s postižením rukou je s jistotou mohl stisknout. Situací se zabýváme zejména u bytů zvláštního určení, kde je obrovský problém, i pokud jsou dveře pouze 800 mm široké, o ovladačích v rozích a vysoko umístěných nemluvě. Oslovujeme správce budov a řešíme, kde to jde, nápravu. Další problém vzniká při výměnách dveří a kabin výtahů v bytových domech, kdy dochází k tomu, že se zmenší klec výtahu a vzniká vlastně nová bariéra. Je třeba nabízet a upřednostňovat vyhovující typy výtahů, tam kde je to řešitelné, byť se bude jednat o dražší technické řešení. Situaci monitorujeme rovněž u dopravních staveb, například spolupracujeme s DPP také při výměně výtahů. U složitějších objektů (např. polikliniky, úřady) narážíme rovněž na to, že výtah má vyznačená jinak podlaží, patra, než budova, či jiné výtahy, nebo dokonce než hlásí samotný výtah. Také chybí podrobnější předpis zohledňující tyto požadavky (výklad bezbariérové vyhlášky, či ČSN EN 81-70, technické směrnice). Firmy často přejímají zahraniční výrobky a komponenty bez respektování národních předpisů,“ uvádí na dotaz našeho portálu Ing. Marie Málková.

Bez asistence ovladače
Bez asistence ovladače
Převýšení u vstupu – bariéra
Převýšení u vstupu – bariéra
Ovladač v rohu je nedostupný
Ovladač v rohu je nedostupný

Živé diskuse předních dodavatelů výtahů (společnost KONE a Schindler CZ) probíhaly právě nejvíce se zástupci výše uvedených svazů. Je patrné, že kvalitní značky v testu obstojí, nicméně realizátoři a projektanti by na tom zřejmě byli o poznání hůře. Rafael Tyml, manažer pro klíčové zákazníky společnosti Schindler, hodnotí seminář jako vysoce odborný a velmi zajímavý. Zvláště oceňuje, že i menší firmy chtějí být v popředí s kvalitou a mají potřebu seznamovat se s normami a vítají zavedení statusu autorizované firmy dle ČSN EN 274002. Za největší překážku nicméně označuje neustálé obavy zákazníků. „Obecně je na českém trhu hluboký pokles poptávek. Lidé dlouho váhají s vypsáním poptávky a dlouho se rozhodují se samotným výběrem. Je to velká škoda, protože právě kvůli těmto poklesům se firmy předhánějí s nabídkami, a je tak možné ušetřit i 200 tisíc korun oproti rokům 2009–2010, kdy byl velký boom a ceny byly mnohem vyšší,“ uvádí Tyml a radí hledat řešení v úsporách v oblasti nepřímých i přímých nákladů. Avšak nikoli na úkor kvality! Výměnu starých výtahů považuje za nezbytný krok. „Nelze je udržovat v provozuschopném stavu do nekonečna,“ říká. „Nejdříve zaniknou výtahy nákladní, hydraulické osobní nebo řetězové nákladní. Příčinou je neekonomický provoz a nedostatečná přepravní kapacita. Nebude to 100% úbytek, ale výrazně poklesne jejich počet,“ dodává Tyml a dále seznamuje s novinkami produktové řady 5500 a 6500, facelift produktem 6300 s on-line přístupem přes webové rozhraní, kdy zákazník ze svého počítače může analyzovat práci výtahů.

Také Ing. Jakub Okénka z firmy KONE hodnotí seminář jako přínosný a zajímavý. Zvláště oceňuje příspěvek Mgr. Viktora Dudra, který podle jeho slov snad otevřel oči těm, kteří je ještě otevřít mohou. „Správné vybavení výtahu pro zrakově postižené by mělo být minimum pro každý výtah. I pro ten, který nesplňuje ostatní kritéria normy ČSN EN 81-70:2003,“ uvádí a připomíná, že v české legislativně není žádná vyhláška, která by přikázala modernizovat výtahy, u kterých byla zjištěna rizika vysoké úrovně (viz ČSN EN 81-80). Budoucnost ovšem vidí optimisticky. Seznamuje se sofistikovanými prostorově efektivními platformami, které bude možné instalovat do současných budov, kde doposud žádný výtah nebyl. Připomíná novinky firmy – zvláště ProSpace, který firma dodává s ocelovou šachtou, vyjmenovává nové projekty, pro které bude společným jmenovatelem BIM – prostředí, kde si projektant může nakonfigurovat výtah a stáhnout 2D výkresy nebo 3D BIM objekt (https://toolbox.kone.com/). Ukazuje také nové řídící a přístupové systémy, nové designy interiérů a přivolávacích prvků.

 
 
Reklama