Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aktuální právní předpisy a technické normy z hlediska požární bezpečnosti výtahů (2. díl)

Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. V druhém díle se budeme věnovat Vybavení staveb výtahy, obecným a zvláštním požadavkům.

I když se ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) nejedná o vyhrazené druhy PBZ, náleží požární a evakuační výtahy bezesporu k velmi významným prvkům požární bezpečnosti staveb. Tyto druhy výtahů se zřizují pro použití v případě požárů nebo jiných mimořádných událostí. Z těchto důvodů musí být pro zabezpečení jejich spolehlivé funkce po stanovenou dobu zajištěno jejich napájení z druhého nezávislého zdroje. Správně navržená, funkčně provedená a provozuschopná instalace požárních a evakuačních výtahů je základním předpokladem jak pro zajištění rychlého a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany, tak pro zajištění rychlého a bezpečného úniku z požárem ohrožených prostor staveb či technologií.

Vybavení staveb výtahy

I. Obecné požadavky

Obecná právní úprava, vycházející ze stavebního zákona, se v technických podrobnostech odvolává jednak na zvláštní právní předpisy [např. § 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb.)] a dále na dodržení normových hodnot (např. § 28 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.). Odchylky od norem jsou ve smyslu obecné právní úpravy přípustné pouze tehdy, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby uvedeným v § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb. (§ 55 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.).

Obecné požadavky na vybavení staveb výtahy vyplývají z předpisů vydaných k provedení stavebního zákona:

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

 • Výtahy se musí zřizovat u novostaveb bytových domů se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni (§ 28 odst. 2),
 • výtahem musí být vybavena stavba ubytovacího zařízení s více než třemi nadzemními podlažími (§ 44 odst. 4),
 • ve výtahové šachtě nesmí být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu; výtahová šachta musí být dostatečně větrána do prostoru mimo budovu a nesmí být využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem (§ 29 odst. 1).

Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 • Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími nebo více než jedním podzemním podlažím, ve kterých se trvale nebo pravidelně vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy. V ostatních budovách se evakuační výtahy zřizují v závislosti na normových hodnotách. Funkce evakuačního výtahu musí být zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (čl. 19 odst. 3),
 • ve stavbách vyšších než 45 m musí být vnitřní zásahové cesty vybaveny požárním výtahem. Požární výtah musí splňovat normové hodnoty a zajistit dopravu požárních jednotek a jejich vybavení do všech podlaží stavby. Při rozměrech výtahové kabiny alespoň 1100 × 2100 mm může být požární výtah považován za evakuační. Funkce požárního (evakuačního) výtahu při požáru musí být zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (čl. 21 odst. 4),
 • výtahy se musí zřizovat v bytových domech s více než čtyřmi nadzemními podlažími. U nástaveb a vestaveb bytových domů s byty v pátém nadzemním podlaží se výtahy nemusí zřizovat ani existující výtahy do tohoto podlaží prodlužovat. Dodatečně zřizované výtahy se vestavují do budov, pokud to jejich stavebně technické řešení umožní; přitom je třeba dbát, aby se denní osvětlení domovního schodiště snížilo jen v nezbytně nutné míře (čl. 39 odst. 2),
 • výtahová kabina osobního výtahu musí mít rozměry nejméně 1100 × 1400 mm, při stavebních úpravách a změnách v užívání stavby nejméně 900 × 1200 mm, u evakuačních a požárních výtahů nejméně 1100 × 2100 mm. Vstupní dveře nebo otvor výtahu a výtahové kabiny musí mít šířku nejméně 800 mm (čl. 39 odst. 3),
 • strojovny výtahů tvoří buď samostatný požární úsek, nebo společný požární úsek s výtahovou šachtou, jsou-li umístěny nad touto šachtou. Strojovny evakuačních a požárních výtahů musí být požárně odděleny od strojoven ostatních výtahů (čl. 39 odst. 4),
 • výtahové, instalační a větrací šachty, které procházejí více požárními úseky, musí tvořit samostatné požární úseky (čl. 40 odst. 3),
 • požární odolnost požárně dělicích konstrukcí výtahových a instalačních šachet, včetně požárních uzávěrů otvorů, je dána normovými hodnotami. (čl. 40 odst. 4),
 • ohraničující konstrukce výtahových, větracích a instalačních šachet, včetně izolací, musí být z nehořlavých nebo alespoň z nesnadno hořlavých hmot (čl. 40 odst. 5),
 • stavby pro shromažďování většího počtu osob musí být vybaveny evakuačními výtahy kromě případů, kde východ z podlaží na volné prostranství je veden po rovině nebo po rampě (čl. 51 odst. 1 písm. c)),
 • stavby pro obchod, které mají více než tři nadzemní podlaží nebo více než jedno podzemní podlaží s prodejními prostorami, musí být vybaveny evakuačními výtahy (čl. 52 odst. 1),
 • stavba pro ubytování s více než dvěma nadzemními podlažími musí být vybavena výtahem. Ve stavbách pro ubytování, které mají více než tři nadzemní podlaží nebo více než jedno podzemní podlaží, musí být evakuační výtahy (čl. 53 odst. 10),

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 • Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu. (§ 6 odst. 2).
 • u staveb s výtahem určeným pro dopravu osob nebo osob a nákladů musí být osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace umožněn přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností (§ 6 odst. 3),
 • bytový dům s výtahem musí umožňovat užívání všech společných prostor osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace (§ 10 odst. 2).

II. Zvláštní požadavky

Požárně bezpečnostní požadavky na výtahy

Zvláštní požadavky požární ochrany na vybavení konkrétních druhů prostor a objektů požárními a evakuačními výtahy vymezují právní předpisy vydané k provedení zákona o požární ochraně:

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

 • Při navrhování stavby musí být podle druhu stavby splněny technické podmínky požární ochrany na stavební konstrukce a technologické zařízení a na evakuaci osob a zvířat, stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis (vyhláška č. 246/2001 Sb.) nestanoví jinak (§ 2 odst. 2).
 • pro účinný a bezpečný zásah jednotky požární ochrany, popřípadě pro prvotní zásah při požáru musí být stavba navržena a zajištěna vyhlášky požárně bezpečnostním zařízením (požární a evakuační výtahy) v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 2 a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 3 (§ 12).
 • v budově ubytovacího zařízení sloužícího pro ubytování s projektovanou kapacitou 20 a více osob a s více než třemi nadzemními podlažími, musí být zřízen evakuační výtah (§ 17 odst. 7),
 • ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle ČSN 73 0831 musí být zřízen evakuační výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn únik na volné prostranství po rovině nebo rampě (§ 19 odst. 9),

 • Evakuační výtah

  Tento výtah neslouží k evakuaci osob

  evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty; výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“ nebo bezpečnostním značením podle ČSN 27 4014 (§ 10 odst. 5),
 • ve stavbách bytových domů musí být instalován jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu (§ 13 – Příloha č. 4),
 • ve stavbách ubytovacích zařízení musí být instalován jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu (§ 13 – Příloha č. 4),
 • elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2 a 12 a části 4 bodu 1; druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů jsou uvedeny v příloze č. 2 (§ 9 odst. 1 – Příloha č. 2).

Ve třetím díle se budeme věnovat Normativním požadavkům a normovým technickým podmínkám požární ochrany staveb.

English Synopsis
Current legislation and technical standards in the projects in terms of fire safety of elevators (Part 2)

Elevators belong to a very important building services and technologies. For these reasons, they need to pay attention not only in terms of proper technical implementation, but also in terms of fire safety. In particular, fire and evacuation lifts, which are also very important fire safety devices (hereinafter referred to as "PBZ") must also meet the stringent technical requirements of fire protection. In the first part we deal with the terminology and technical requirements.

 
 
Reklama