Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Používání výtahů v nebezpečných situacích

Díky zvýšenému zájmu o zlepšování metod evakuace následkem teroristického útoku 11. září 2001 byl uspořádán seminář pro používání výtahů v případě požáru nebo jiných nebezpečí pro vypracování doporučení na zdokonalení norem a předpisů.

Dvě pracovní skupiny vedené autorem budou rozpracovávat doporučení semináře. Jedna skupina bude ověřovat použití výtahů při opouštění budovy obyvateli budovy a druhá pracovní skupina bude ověřovat použití výtahů hasiči.

Pracovní skupiny se zabývají ověřováním návrhů ze seminářů, navrhováním přehledu priorit vedoucích k analýze nebezpečí a navržením revize norem a doporučení. Pracovní skupiny jsou v současné době ve fázi analýzy nebezpečí. Tento článek shrnuje jak práci pracovní skupiny pro použití výtahů při opouštění budovy obyvateli budovy, tak pracovní skupiny pro použití výtahů hasiči.

Používání výtahu při evakuaci budovy

První analýza nebezpečí vyšetřuje používání výtahů při evakuaci obyvatel výškových administrativních budov při nebezpečí, dříve než hasiči vyřadí výtahy z provozu. Byl schválen nový postup "Činnost při nouzové evakuaci" (EEO). Tento postup by měl navrhovat činnost výtahu pro opuštění pěti podlaží, t.j. podlaží s požárem a dvou podlaží pod a dvou podlaží nad podlažím s požárem.

Je zapotřebí důkladná signalizace a školení obyvatel v budově a pomoc cestujícím, aby se přizpůsobili novým podmínkám, které v minulosti vedly pouze k používání schodišť v případě požáru. Signalizace v reálném čase na všech podlažích bude informovat přítomné, zda je možné použít výtahy, signalizace v kleci bude cestujícím poskytovat instrukce a hlasová hlášení ve výchozí stanici a v klecích poskytne v reálném čase další informace. Kromě toho je třeba provádět školení a cvičení osazenstva budovy doplněné s využitím hlídek na podlažích v případě nebezpečí.

Rovněž bude třeba zkvalitnit provedení nových budov. Pracovní skupiny připravují doporučení pro organizace zpracovávající předpisy pro budovy, jako jsou:

 • Chráněná hlavní nástupiště a schodiště
 • Přetlakové šachty, nástupiště a schodiště
 • Snímače kouře v celé budově/evakuační systém/systém sprinklerů
 • Chráněné nouzové napájení výtahů
 • Systém signalizace/hlasového hlášení

Ačkoliv ještě pracovní skupiny nemají hotovou analýzu nebezpečí, očekává se tento rok vypracování předpisů s doporučeními pro výtahy, budovy, elektrotechnické předpisy a pro hasiče. Analýza některých dalších záležitostí zahrne:

 • Situaci vztahující se na kapacity výtahů
 • Provedení světelné a zvukové signalizace a školení
 • Seismickou aktivitu
 • Evakuaci celé budovy
 • Prostor ve výškových podlažích
 • Jednotlivé uspořádání budov a obsazení budov
 • Sledování údržby a prohlídek

Dvě americké pracovní skupiny v současné době provádějí analýzu nebezpečí možného používání výtahů v případě nebezpečí. Postup analýzy nebezpečí je již skoro hotov pro administrativní výškové budovy. Brzy budou hotova doporučení pro normy výtahů a elektrotechniky a hasiče, takže tento rok bude možno zahájit práce na zpracování předpisů.

Nejdůležitější doporučení zahrnuje požadavky na tři robustní výtahy, které by poskytly větší ochranu před účinky požáru nebo jinými nebezpečnými situacemi, aby umožnily jejich používání hasiči. Navrhované zlepšení robustních výtahů zahrnuje i ochranu proti vodě, kouři a teplu, ochranu primárního i záložního napájení a přímý přístup na chráněné nástupiště a schodiště s protipožárním hasicím vedením.

Opatření pro ochranu výtahů před škodami způsobenými vodou, včetně šachet a strojoven mohou zahrnovat:

 • Použití výpustí, skloněných podlah, krycích zařízení na nástupištích pro omezení protékání a zatékání vody
 • Kontrolu požárního zatížení na nástupištích výtahů k omezení nutnosti použití sprinklerů
 • Omezení poruch normálních výtahů nebo společných komponent, aby se zamezilo vyřazení robustních výtahů

Ochrana proti kouři a teplu by mohla zahrnovat:

 • Přetlakový systém v šachtě, schodištích a nástupištích
 • Zařízení pro ruční odjištění nouzových výstupů z klece na ovládačových kombinacích pro hasiče
 • Zajištění nezávislého větrání strojoven s nouzovým napájením
 • Spínání dálkového alternativního zdroje pro nasávání vzduchu
 • Zákaz sprinklerů v šachtě (mimo prohlubeň a strojovnu)
 • Zajištění odpovídajícího osvětlení (běžného a záložního k osvětlení celé šachty při aktivaci zařízení pro nouzovou činnost hasičů ve fázi 1
 • Zajištění nouzového osvětlení poblíž suchovodů pro osvětlení při zakouření
 • Zajištění kontrolního systému kouře, který by zajistil ve strojovně pracovní teplotu při požáru
 • Zajištění snímání tepla v místnostech a prostorech s polovodičovými prvky spojenými s hlásiči tepla v kleci při nadměrné teplotě
 • Standardizaci rozhraní pro hlásiče požáru
 • Zajištění dálkového ovládání činnosti výtahů při požáru ve fázi 2
 • Zajištění informování hasičů o stavu v šachtách, strojovně a v kleci

Ochrana primárního a záložního napájení může zahrnovat:

 • Použití normálního a záložního napáječe výtahů v ochranné konstrukci pro požární účely v trvání dvou hodin

Doporučení pro školení hasičů může obsahovat:

 • Bezpečného nouzového opuštění klece
 • Uvědomění si nebezpečí a ochrana před pádem
 • Používání nouzových vypínačů STOP

Další seminář se plánuje na říjen 2009, na kterém obě pracovní skupiny podají svoje zprávy. Tento seminář bude příležitostí získat odezvu na zpracovaná doporučení a navrhnout změny předpisů.

Uveřejněno se souhlasem vydavatele časopisu Elevator World (1/09) pana R. S. Caporaleho.

 
 
Reklama