Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nebezpečí při klopýtnutí a uvěznění v kleci výtahu

Nebezpečí klopýtnutí způsobené rozdílem úrovní představuje protiklad k požadavku na samovyprošťování cestujících. Na jedné straně snaha zabránit otevření dveří, dokud není úroveň podlahy klece ve stejné úrovni jako je podlaha nástupiště snižuje možnost klopýtnutí, na druhé straně omezení otevření dveří v blízkosti nástupiště zvyšuje možnost uvěznění cestujících v kleci.

Tento článek se snaží prošetřit záležitosti spojené s nebezpečím klopýtnutí a uvěznění cestujících v kleci.

Uvědomění si nebezpečí klopýtnutí

Překonání různých úrovní není samočinné, ale vyžaduje zkušenost a vědomý úmysl. Pohyb vyžaduje uvědomovat si povrch, po kterém se jde. Moderní výtah je příkladem důsledného vyrovnávání úrovní. Jestliže cestující očekávají, že podlaha klece bude v úrovni nástupiště, nebudou očekávat rozdílnou úroveň. Primární i periferní vidění omezuje pole vidění cestujícího a uklidňuje ho ve víře, že podlaha klece je v úrovni nástupiště.

Ke klopýtnutí může dojít, když je rozdíl mezi podlahou klece a nástupiště větší než 13 mm. Výzkumy potvrzují, že vertikální rozdíl méně než 6 mm snižuje nebezpečí pádu jdoucích osob, které neočekávají rozdíl v úrovních podlahy. V jedné zprávě se uvádí: "Schod o výšce 14 mm představuje nebezpečí klopýtnutí u 50 % testovaných osob. Odhaduje se, že 10 % testovaných osob by také klopýtlo, kdyby schod byl jen 6 mm. To znamená, že 90 % osob by nezjistilo nebezpečí schodu. Z toho vyplývá, že přijatelná míra je 6 mm jako limitní úroveň."

Nebezpečí klopýtnutí a výtahy

Výzkum Evropské výtahové asociace, týkající se úrazů uživatelů výtahů zjistil, že v letech 2001 až 2005 49 % všech úrazů u výtahů se přičítá problémům s nepřesností zastavení klece výtahů. Jiný výzkum shledal, že 8 % úrazů vyplývá z chybějící nouzové komunikace signalizace uvěznění cestujících v kleci. V další studii o úrazech dětí se zjistilo, že druhou nejčastější příčinou úrazu dětí u výtahů je klopýtnutí, představuje 14 % hlášených úrazů. Úrazy klopýtnutím a pádem způsobují lehká poranění svalů, tržné rány, zlomeniny a úrazy hlavy. Nejčastější příčinou úrazu byl náraz dveří, celkem 65 % ze všech úrazů. V dalším výzkumu se zjistilo, že třetina všech úrazů u výtahů a pohyblivých schodů se stává cestujícím starším než 55 roků. Starší cestující neočekávají, že podlaha klece nebude v úrovni podlahy nástupiště, jsou méně schopni zjistit výškový rozdíl, jsou více zaměřeni na vstup nebo výstup, než na sledování okolních podmínek a jsou proto zranitelnější.

Uvěznění cestujících v kleci

Podle jedné zprávy více než 20 % všech volání servisní výtahové službě během tří let bylo pro vyproštění uvězněných cestujících. Dosud neoficiální evidence uvádí, že nedošlo k žádnému zranění. V roce 2008 masivní výpadek proudu na jižní Floridě ovlivnil 2,5 milionů obyvatel a zatím co vyprošťovací služba zaregistrovala řadu menších úrazů a velký počet volání pro vyproštění, nebyly hlášeny žádné vážné úrazy.

Uvěznění ve výtahu může přivodit symptomy spojené s klaustrofobií, panikou, potížemi s dýcháním, srdeční slabostí a pocením. Přestože uvěznění v kleci není závažnou příčinou úrazů, úrazy se vyskytují. V novinách byla uveřejněna zpráva o incidentu v Řecku, při kterém dva mladíci vyhladověli k smrti, po té co byly uvězněni ve výtahu pět dní v prázdné budově. Avšak největší nebezpečí při uvěznění ve výtahu plyne z pokusů o samovyproštění cestujících. Typickým úrazem při samovyprošťování je pád mezerou mezi prahovou deskou pod podlahou klece a podlahou spodní stanice.

Zaměření se na uvěznění cestujících v kleci

Výzkumy ukazují, že nebezpečí klopýtnutí je primární příčinou úrazů. Pouhé uvěznění v kleci má malý podíl na statistice úrazů. K úrazům při uvěznění dochází tehdy, když se cestující pokoušejí o samovyproštění. Na rozdíl od klopýtnutí a pádu, uvěznění v kleci vyžaduje okamžitou reakci servisní výtahové služby. Cestující, který klopýtne a upadne, nezdržuje provoz výtahu a neohlášený takový úraz nevyžaduje zásah servisní služby. Naproti tomu uvěznění ve výtahu je viditelný případ pro servisní výtahovou službu.

Současné požadavky předpisů

Předpisy USA vyžadují, aby nepřesnost zastavení nebyla větší než 13 mm a k vyrovnávání musí dojít, když je nepřesnost větší než 25mm. Dále předpisy uvádějí odjišťovací pásmo max. 450 mm (V Evropě je tato vzdálenost mezi 200 - 350 mm podle druhu použitých klecových s šachetních dveří).

Řešení - zmenšení odjišťovacího pásma na 13 mm.

Zmenšení odjišťovacího pásma by mělo malý vliv na snížení nebezpečí úrazu, pokud by odjišťovací pásmo nebylo 13 mm. Zmenšení odjišťovacího pásma na 175 mm, rozměr který se rovná výšce typického schodu by mělo jen malý účinek, protože nesníží sílu nárazu a proto nezmenší závažnost úrazu.

Když je zastavený výtah ve stanici nebo v blízkosti stanice, předpisy USA pro evakuaci vyžadují asistované vyproštění. V žádném případě předpisy nedoporučují, aby se cestující sami vyprošťovali. Ke snížení nebezpečí klopýtnutí by se při normálním provozu klecové a šachetní dveře neměly samočinně otevírat nebo otevírat pomocí tlačítka, pokud klec není max. 13 mm od úrovně stanice. Výtah by měl také iniciovat samočinné zavření, pokud by podlaha klece byla více než 25 mm od úrovně stanice.

Závěr

Studie ukazuje závažnost nebezpečí spojených s výtahy za stavu, když je výškový rozdíl podlahy klece od podlahy nástupiště více než 13 mm. Studie rovněž ukazuje, že je pro cestující lepší zůstat uvězněni ve výtahu, než se pokoušet o samovyproštění, i když předpisy dovolují otevřít dveře, není-li klec v úrovni stanice. Tento článek ukazuje, že snížení nebezpečí klopýtnutí vyžaduje, aby dveře zůstaly zavřené, dokud není výtah v úrovni stanice. Odjišťovací pásmo o výšce "typického" schodu neposkytuje větší snížení rizika než stávající odjišťovací pásmo o výšce 450 mm. Jednou možnou alternativou je použití ručně otevíraných klecových a šachetních dveří jako varování o nebezpečném stavu při samovyprošťování. I tak této článek shledává, že při povolení samovyproštění zůstává zbytkové nebezpečí klopýtnutí.

Poznámka správce oboru:

U velkého množství výtahů, které jsou provozovány většinou v panelových obytných domech v České republice existují rozdíly mezi úrovní stanice a podlahou klece výrazně větší, což umožňovaly předpisy používané v době instalace výtahů.

Nové výtahy pak již splňují náročné požadavky, které jsou uváděny v článku, protože se u nich používá jiný systém řízení, který to zajistí - např. požadavek v ČSN EN 81-70 je ještě přísnější - zde se vyžaduje přesnost zastavení klece ± 10 mm, tento požadavek se týká výtahů, které používají osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

V drtivé většině u prováděných podstatných změn stávajících výtahů podle ČSN EN 81-80 a ČSN 27 4011 pak je tento systém řízení instalován a tudíž problém s možností klopýtnutí je eliminován.

 
 
Reklama