Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinky v normách a auditech pro výtahový průmysl

Unie výtahového průmyslu shrnuje ve svém příspěvku nejdůležitější novinky v normách a auditech, tak jak je prezentovala na semináři Výtahy 2014. Patří sem i polemika s novým pojmem autorizovaná servisní firma, který již na našem portálu v předstihu publikovala.


V úvodu je třeba shrnout poznatky v souvislosti s vydáním přepracované normy ČSN 27 4002 Provoz a servis výtahů (Leden: 2014), kde se objevují zásadní dotazy, proč byl do části 3 Termíny a definice normy zařazen již zmíněný nový pojem autorizovaná servisní firma. O této problematice můžete číst v samostatném článku na TZB-info. Svoji podstatou jsou tyto dotazy oprávněné a vyžadují nutná vysvětlení. Prostorem pro dotazy byl kromě portálu TZB-info i seminář Výtahy 2014 (viz), kde se navíc řešily i další novinky v normách a auditech po výtahový průmysl. Vybíráme ty nejzásadnější body a uvítáme další komentáře čtenářů.

ČSN 27 4002: Leden 2014

Dnem 1. února 2014 nabyla účinnost revidovaná norma ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů. Výčet podstatnějších změn je uveden v následujícím přehledu.

3 Termíny a definice

Vedle stávající definice servisní firma byl do normy nově zapracován pojem autorizovaná servisní firma. Zavedení tohoto institutu má majiteli poskytnout možnost výběru a volby servisní firmy ze dvou úrovní. V prvém případě sama firma ve smyslu požadavku čl. 4.1.4 prokazatelně informuje majitele o odbornosti své firmy a o naplnění podmínek uvedených v 4.4.1 normy. Ve druhém případě servisní firma může majiteli doložit žádoucí odbornost a naplnění požadavků na ni kladených osvědčením vydaným nestrannou institucí.

3.2 servisní firma: právnická nebo fyzická osoba s odpovídajícím oprávněním, která disponuje odpovídajícím počtem odborně způsobilých zaměstnanců, materiálně technickým vybavením, postupy pro výkon servisu a pro zajištění bezpečné práce na výtazích při výkonu servisu.

3.3 autorizovaná servisní firma: servisní firma podle 3.2 s autorizací udělenou na základě prověření předpokladů pro výkon servisu v souladu s touto normou nezávislou autoritou.

4 Základní požadavky na provoz výtahů

4.1.4 Servisní firma prokazatelně informuje vlastníka/provozovatele o skutečnosti, jak naplňuje základní předpoklady pro řádný výkon servisu podle 4.4.1 této normy a je tak splněn předpoklad zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho životnosti. Informace o této skutečnosti bude vložena do Knihy výtahu.

4.1.5 Autorizovaná servisní firma splnění předpokladu podle 4.1.4 dokládá autorizací udělenou nezávislou autoritou.

Na základě uvedené úpravy se může majitel sám rozhodnout, zda bude důvěřovat prohlášení servisní firmy, že ve smyslu požadavku 4.1.4 normy zcela splňuje základní předpoklady pro řádný výkon servisu podle normy a je tak splněn předpoklad zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho životnosti nebo dá přednost firmě, která se podrobila prověření nestranným autorizujícím orgánem. V pozici autorizujícího orgánu bude vystupovat Hospodářská komora ČR

Získání autorizace, resp. podstoupení se procesu ověření podmínek výkonu servisu autorizujícím orgánem je zcela dobrovolný akt. Svou podstatou má majiteli poskytnout záruku, že firma, prokazující se autorizací zcela splňuje požadavky na ni kladené a je tudíž předpoklad ke kvalitně prováděnému servisu.

4.2 Technická dokumentace

Do kapitoly 4.2 byl zapracován požadavek, vycházející z vyhlášky 202/1999 Sb., týkající se značení požární odolnosti šachetních dveří.

4.2.5 U šachetních dveří výtahů, které musejí pro zajištění požární bezpečnosti stavby vykazovat projektem stanovenou požární odolnost, může být provedena státním požárním dozorem v rámci tzv. komplexní kontroly i kontrola dodržování jejich stanovené požární odolnosti v souladu se zvláštním právním předpisem1). Pro účely této kontroly musí být na místě technická dokumentace výtahu nebo předmětné šachetní dveře výtahů musí být dodatečně označeny jejich požární odolností na místech přístupných státnímu požárnímu dozoru nebo kontrola požární bezpečnosti musí probíhat za účasti zástupce servisní firmy k zajištění přístupnosti značení, které je uvedeno na vnitřní straně dveří a je přístupné pouze ze šachty výtahu.

Šachetní dveře výtahu nejsou stavebním výrobkem ve smyslu § 1 odst. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb.

5.1 Provozní prohlídky

Z textu původní normy nebylo jednoznačné, v jakých lhůtách se provádějí provozní prohlídky u výtahů uvedených do provozu před a po účinnosti technického předpisu. Nový text byl navržen ve znění:

5.1.1 Provozní prohlídky se provádějí u výtahů instalovaných před platností technického předpisu jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy D této normy. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena.

5.1.2 Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem/provozovatelem výtahu.

Vypuštěním slov textu původní normy čl. 5.1.1 „pokud není v návodu k použití stanoveno jinak“ se zohledňuje podstata směrnice pro výtahy, resp. nařízení vlády 27/2003 v tom smyslu, že směrodatným dokumentem pro provoz a zkoušení je návod k používání zpracovaný dodavatelem výtahu.

5.3 Odborné prohlídky

Návazně na čl. 4.2.5 byl do kapitoly 5 Požadavky na prohlídky výtahů zařazen nový článek 5.3 a do přílohy C zařazen vzor dokladu o provedení této kontroly.

5.3 Součástí odborné prohlídky evakuačních nebo požárních výtahů, jako požárně bezpečnostních zařízení podle zvláštního právního předpisu, je kontrola jejich provozuschopnosti, která se provádí 1× za rok. Vzor dokladu o provedení této kontroly je uveden v příloze C této normy.

6.5 Zaměřovač

Do kapitoly 6, která stanoví požadavky na odborně způsobilé pracovníky, byla nově zařazena profese „zaměřovač výtahu“.

3.15 zaměřovač: pracovník servisní firmy pověřený zaměřením šachty, případně strojovny a prostoru pro kladky

6.5.Pracovník servisní firmy, který je:

  • odborně a zdravotně způsobilý k výkonu činnosti, seznámený s konstrukcí a obsluhou výtahů, na nichž provádí zaměření šachty, případně strojovny a prostoru pro kladky;
  • seznámen s pravidly a postupy zajišťujícími bezpečnost práce;
  • je vybaven všemi potřebnými pomůckami pro provádění zaměřování.

ČSN 27 4007: Leden 2014

K datu 1. února 2014 nabyla účinnost revidovaná norma ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu. Výčet přibližuje následující přehled.

V zájmu zvýšení vypovídací schopnosti zpráv z inspekčních prohlídek a zejména ujednocení a zvýraznění jejich závěrů byla do normy zařazena Příloha B Vzor protokolu z inspekční prohlídky. Vzor předurčuje jednotné číslování zjištěných rizik, které koresponduje s ČSN EN 81-80. Dále vzor protokolu nabízí možnosti k vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek. Za tím účelem byly do části 3 Termíny a definice doplněny nové pojmy.

3 Termíny a definice

3.4 provozní riziko: technické řešení/provedení konstrukce výtahu, které vyvolává nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků nebo poškození majetku a životního prostředí

3.5 úroveň bezpečného výtahu: stav technického řešení/provedení konstrukce výtahu, u něhož se nevyskytují provozní rizika vysoké a střední úrovně podle ČSN EN 81-80 a neshody ohrožující bezpečnost provozu

3.8 protokol z inspekční prohlídky: přehled skutečně zjištěných provozních rizik výtahu včetně nápravných opatření k jejich odstranění a z toho vyplývající úroveň bezpečnosti výtahu. Protokol z inspekční prohlídky je nedílnou součástí Inspekční zprávy vydané inspekčním orgánem

Tyto pojmy jsou pak uplatněny ve formulaci Závěru inspekční prohlídky v bodu B.3 Protokolu z inspekční prohlídky (příloha B), který má majiteli poskytnout jednoznačnou informaci o tom, v jakém stavu se výtah nachází. Sledováno bylo, aby závěr obsahoval nikoliv jen výčet zjištěných rizik a návrh opatření na jejich odstranění, ale zejména informaci o stavu výtahu z hlediska bezpečnosti při jeho provozu a používání.

B.3 Závěr inspekční prohlídky

Závěr inspekčního orgánu je formulován vzhledem ke zjištěným skutečnostem, a to výskytu provozních rizik podle ČSN EN 81-80, dalších neshod souvisejících s provozem výtahu a činnosti servisní firmy v souladu s ČSN 27 4002. Nehodící se varianty škrtnout.

  1. Výtah vykazuje úroveň bezpečného výtahu
  2. Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno
    1. provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik vysoké a střední úrovně uvedených v B.2.1
    2. odstraněním neshod uvedených v B.2.2

V části normy 5 Zkoušky lze zaznamenat výraznější změnu v čl. 5.1.2. Pokud původní norma požadovala provedení zkoušky po podstatných změnách inspekčním orgánem v případě změny technických parametrů, revidovaná norma rozšiřuje provedení zkoušek inspekčním orgánem i na podstatné změny, při kterých došlo ke změně bezpečnostních komponent. V platnosti zůstává, že má-li firma posouzeno zabezpečení systému jakosti, zkoušku může provést sama k tomu pověřeným zkušebním technikem.

5 Zkoušky

5.1 Zkouška po podstatných změnách

5.1.1 Zkouška po podstatných změnách se provádí u výtahů určených k dopravě osob nebo k dopravě osob a nákladů v rozsahu podle přílohy E z ČSN EN 81-1+A3, ČSN EN 81-2+A3, u malých nákladních výtahů v rozsahu přílohy E z ČSN EN 81-3+A1. U ostatních výtahů se zkouška provádí v rozsahu stanoveném zkušebním technikem servisní firmy/autorizované servisní firmy (dále jen servisní firmy). Pro stanovení rozsahu se využije náplň zkoušky po ukončení montáže podle přílohy A – Díl 2/3 z ČSN 27 4002. Při zkoušce se nesmí stanovit přísnější požadavky, než při zkoušce před prvním uvedením do provozu.

5.1.2 U výtahů, určených k dopravě osob nebo osob a nákladů, zajišťuje zkoušku po podstatných změnách, při nichž došlo ke změně technických parametrů podle 4.1 písm. a) nebo změně bezpečnostních komponent podle 4.1 písm. b) ČSN 27 4011, servisní firma, která tyto změny provedla, u inspekčního orgánu. Pokud servisní firma, která podstatné změny provedla, má posouzeno zabezpečování systému jakosti podle zvláštních předpisů , může zkoušku provést jí pověřený zkušební technik. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů zkoušku po podstatných změnách provede servisní firma, podle své volby, jí pověřeným zkušebním technikem nebo zajistí zkoušku u inspekčního orgánu.

Poslední ze změn zasluhujících pozornost je stanovení termínu provedení první inspekční prohlídky. Lhůta k provedení první inspekční prohlídky sice zůstává 9 let, ale již se již nepočítá od data první odborné zkoušky, jak tomu bylo dosud, ale od data uvedení výtahu do provozu. V podstatě z toho vychází, že lhůta k provedení první inspekční prohlídky se zkrátila z původních 12 let od uvedení do provozu na 9 let. Nepodstatnou úpravou čl. .3 je změna odkazu inspekčního orgánu typu A. Původní odkaz na ČSN EN 45004 je nahrazen ČSN EN ISO/IEC 17020. Požadavky na inspekční orgán typu A, který je považován za třetí stranu, se tímto nemění.

6 Inspekční prohlídky

6.1 Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů se podrobují inspekčním prohlídkám prováděným v termínech podle 6.2.

6.2 První inspekční prohlídka se provede u výtahů uvedených do provozu devět let od data uvedení do provozu.

Opakované inspekční prohlídky se provádějí každých 6 let. Termíny provádění inspekčních prohlídek mohou být překročeny maximálně o 3 měsíce. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

6.3 Inspekční prohlídky výtahů provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN ISO/IEC 17020.

1) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, příloha 13.

English Synopsis
News in the standards and audits for elevator industry

Union for Elevator Industry summarizes the most important news in the standards and audits, as presented at the seminar Elevators 2014. This includes controversy with a new concept of authorized service company that has been published on our portal in advance.

 
 
Reklama