Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezpečné výtahy

Článek upozorňuje na nejčastější rizika spojená s používáním výtahů a připomíná povinnosti spojené s jejich provozováním. V závěru osvětluje možnost využití dotace pro rekonstrukci těchto zařízení v bytových domech.

Výťah opäť nechodí, tak zdolať trinásť poschodí, zostáva mi znovu po svojich…

Kdo si už někdy nezanotoval spolu s populárním slovenským zpěvákem Richardem Müllerem, když supěl ověšený taškami s nákupem ke svému bytu do vyšších nadmořských výšek. Snad jen ten, který místo toho nadával. Nedobrovolné zlepšování tělesné kondice ovšem není ten největší problém, jenž Vás může potkat.

Rizika a jak na ně

K nejčastějším rizikům, které jsou inspekční zprávou hodnoceny jako nejvyšší a střední, patří:

  • Klec je bez dveří (Nebezpečí poranění pohybujících se částí v bezprostřední blízkosti osob. Toto riziko úměrně roste s přepravováním většího počtu osob, případně větších břemen jako jsou například kočárky, kola apod.)
  • Nevyhovující nárazníky (V případě "pomalého pádu" kabiny zpomaluje a absorbuje kinetickou energii a tím eliminuje případné ztráty na zdraví a majetku. Nárazníky jsou ve špatném stavu a neplní funkci, nebo dokonce u starších výtahů úplně chybí, ve většině starých výtahů chybí horní nárazníky, důležité v případě pádu "vzhůru". Pokud rychlost pádu nedosáhne mezní rychlosti nastavené na omezovači rychlosti, představují nárazníky dostatečnou ochranu osob ve výtahu.)
  • Chybí oboustranná komunikace při uvíznutí ve výtahu (Oboustranná komunikace v případě uvíznutí osob ve výtahu zabezpečuje 24 hodinové spojení s dozorovým centrem, které zajistí vyproštění. Pokud chybí, k vyproštění osoby může dojít až v čase řádů hodin, a hrozí tak vysoké riziko závažných zdravotních problému u velké části populace)
  • Nevyhovující zachycovače a nevhodné omezovače rychlosti (V případě uvolnění kabiny nebo protizávaží, při dosažení krizové rychlosti, omezovač aktivuje zachycovače, které padající výtah zachytí a znemožní volný "rychlý" pád z výšky. Staré výtahy nemají tyto prvky pro případ pádu vzhůru!)
  • Dveřní uzávěra (Správně fungující dveřní uzávěra neumožní otevřít dveře výtahu, pokud tento výtah nestojí ve stanici, kde dveře otevíráme. Pokud je nefunkční, hrozí otevření dveří a následný pád do šachty výtahu)
  • Kontrola zatížení klece (Každý prvek je dimenzován na určitou váhu. Pokud tuto hodnotu překročíme, hrozí uvíznutí, případně poškození výtahu, v krajní situaci může dojít i k utržení výtahu.)
  • Revizní jízda (Prvek, který se nás uživatelů přímo netýká. Všichni však víme, že výtah podléhá pravidelným kontrolám a revizím. Součástí těchto aktivit je fyzická kontrola jednotlivých částí výtahu přímo v šachtě. Chybí-li revizní jízda, musí výtahem pro provedení kontroly "popojíždět" druhá osoba ze strojovny a tím hrozí velké riziko "přimáčknutí" osoby, která je v šachtě.

Měnit či neměnit? To je oč tu běží...

Rozhodnutí, jak se k inspekční zprávě a rizikům v ní popsaných postaví, zůstává na uvážení konkrétního majitele a provozovatele.

V každém případě je však nutno připomenout, že u nás platí občanský zákoník. Ten v § 415 říká, že "každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí." Dále je pak v § 420, odstavec 1 uvedeno, že "každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti".

Provozování výtahů podléhá pravidlům, které mimo jiné definují povinnost pravidelných prohlídek, kontrol a revizí. A právě revizí jsme zjistili riziko, které může způsobit škodu na zdraví a majetku. Předchozí řádky dávají jednoznačnou odpověď na položenou otázku. Pokud dojde k újmě na zdraví nebo ke škodě na majetku a my jsme porušili právní povinnost svým nejednáním, musíme být připraveni nést následky.

Bez bariér

Rekonstrukce a modernizace výtahu není pouze odstranění zjištěných rizik a nedostatků, ale hlavně zvýšení jeho užitné hodnoty. Zvýšení nosnosti, světlosti vstupu a plochy výtahu považujeme za samozřejmost. Vybudování nových nástupišť u domů s nástupními stanicemi v mezipatrech tak, aby osoby se sníženou pohyblivostí nemuseli řešit i těch "pár" schodů, které mohou být nepřekonatelným problémem, považujeme za povinnost. Specialita Beta Control je vybudování bezbariérového výtahu tam, kde se nachází bubnový výtah se strojovnou v suterénu. Ta bývá ve většině případů dobře dostupná z okolního terénu a lze tedy jednoduchým otočením výtahu a přeměnou strojovny na nástupní stanici umožnit přirozený bezbariérový pohyb po celém domě. Všechna řešení však představují individuální přístup, protože každý, i typově stejný, výtah i dům se v některých detailech můžou lišit.

Výtah a dotace

V současné době neexistuje cílená státní podpora pro rekonstrukci a modernizaci výtahů. Program Panel však umožňuje čerpat v rámci komplexní revitalizace bytového domu příspěvek i na výtah. Pro možnost čerpání této dotace musí být splněny podmínky vyplývající z novelizace tohoto programu, platné od 1. 5. 2009 (novela nařízení vlády č. 299/2001 Sb.). Modernizace a rekonstrukce výtahů jsou zařazeny v příloze B tohoto programu a pro přiznání dotace je nutno splnit vyjmenované aktivity. Potěšující informaci program přináší domům, které byly postaveny i jinou než panelovou technologií. O podporu mohou také zažádat ty subjekty, které již v minulosti provedly opravy domu uvedené v příloze A, na jejichž realizaci nepoužili státní dotaci z programu Panel.

 
 
Reklama