Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled hlavních norem v oboru Elektrické, hydraulické a Malé nákladní výtahy, Pohyblivé schody a chodníky

V rámci rubriky regenerace bytových domů se věnujeme i výtahům. V prvním díle seriálu se věnujeme přehledu legislativy. Následovat budou mj. povinnosti provozovatele výtahu, návod, jak vybírat správce a dodavatele výtahu a další informace.

ČÁST 1 - Přehled hlavních norem v oboru Elektrické, hydraulické a Malé nákladní výtahy, Pohyblivé schody a chodníky

Číslo normy: ČSN 27 4000
Název normy: Elektrické výtahy - Názvosloví
Platnost od: 1.1.1988
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5148-85. Údaje souhlasné s normou RVHP jsou po straně označeny svislou čarou. Norma má celkem 10 částí, z nich část VI je názvosloví bezpečnostních zařízení výtahů. Česky a slovensky je normalizováno cca 225 hesel. Definice jsou v češtině. V rejstříku jsou odpovídající názvy v ruštině, bulharštině, němčině, polštině a jsou připojeny nákresy. ČSN 27 4000 byla schválena 8.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 27 4000 z 29.10.1976.

Číslo normy: ČSN 27 4002
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
Platnost od: 1.4.2003
Harmonizace od: NE
Změny: Upozornění redakce IV/2004
Opravy: ANO

Norma byla vypracována pro provoz a servis výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, z důvodu nutnosti stanovení podmínek vytvářejících předpoklady ke zlepšení bezpečnosti provozu a úrovně servisu. Použité postupy, odborná způsobilost servisních pracovníků a servisních firem mají zásadní vliv na úroveň poskytovaného servisu. Norma stanoví základní požadavky pro provozování výtahů a provádění servisu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb.

Číslo normy: ČSN EN 81 - 1
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy
Platnost od: 1.5.1999
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 27/2003 Sb. XII/2005
Změny: A2 - I/2005, A1 - II/2006
Opravy: 1 - II/2000, 2 - VII/2000, 3 - V/2002, 4 - XII/2004, 5 - II/2006

Norma stanoví bezpečnostní zásady pro konstrukci a instalaci trvale namontovaných nových elektrických výtahů trakčních nebo výtahů s kinematicky vázaným pohonem, obsluhujících určené stanice a majících klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je zavěšena na lanech nebo řetězech a vedena vodítky, která nejsou odkloněna od svislé roviny o více než 15°.

Číslo normy: ČSN EN 81 - 2
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy
Platnost od: 1.5.1999
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 27/2003 Sb. XII/2005
Změny: A2 - I/2005, A1 - II/2006
Opravy: 1 - II/2000, 2 - VII/2000, 3 - V/2002, 4 - XII/2004, 5 - II/2006

Norma stanoví bezpečnostní zásady pro konstrukci a instalaci trvale namontovaných nových hydraulických výtahů, obsluhujících určené stanice a majících klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je upevněna na přímočarém hydraulickém válci na lanech nebo řetězech a vedena vodítky, která nejsou odkloněna od svislé roviny o více než 15°.

Číslo normy: ČSN EN 81 - 3
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
Platnost od: 1.7.2001
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 24/2003 Sb. IV/2004
Změny: ANO
Opravy: 1 - XII/2004

Norma stanoví bezpečnostní zásady pro konstrukci a instalaci trvale namontovaných nových elektrických malých nákladních výtahů s třecím kotoučem nebo s kinematicky vázaným pohonem nebo hydraulických malých nákladních výtahů, obsluhujících stanovené stanice a majících klec, jejíž vnitřek je považován za nepřístupný osobám vzhledem k jejím rozměrům a její konstrukci, která je zavěšena na lanech nebo řetězech nebo upevněna na hydraulickém válci a vedena vodítky, která nejsou odkloněna od svislé roviny o více než 15° a poháněna elektricky nebo hydraulicky. Tato norma platí pro malé nákladní výtahy s maximální nosností 300 kg a s vyloučením dopravy osob v kleci.

Číslo normy: ČSN EN 81 - 28
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
Platnost od: 1.12.2003
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 27/2003 Sb. VI/2004
Změny: 1 - XII/2004
Opravy: NE

BEZ ANOTACE

Číslo normy: ČSN EN 81 - 58
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
Platnost od: 1.12.2003
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 27/2003 Sb. VI/2004
Změny: ANO
Opravy: 1 - XII/2004

Tato evropská norma stanoví metodu zkoušek pro určení požární odolnosti šachetních dveří výtahů, které mohou být vystaveny požáru ze strany nástupiště. Postup platí pro všechny typy šachetních dveří užívaných pro vstup do výtahu, které jsou určeny k tomu, aby se staly bariérou šíření požáru výtahovou šachtou. Postup umožňuje měření celistvosti a je-li to požadováno, měření tepelné a radiační izolace. Nestanovují se žádné požadavky, kromě ověření, že vzorek je provozuschopný pro mechanické podmínky před provedením zkoušek, protože tyto požadavky jsou obsaženy v příslušné normě pro tento výrobek.

Číslo normy: ČSN EN 81 - 70
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Platnost od: 1.12.2003
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 27/2003 Sb. XII/2005
Změny: A1 -IIX/2005
Opravy: 1 - XII/2004

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na bezpečný a nezávislý přístup a užívání výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace uvedenými v příloze B, tabulka B.1. Norma platí pro výtahy s minimálními rozměry klece podle tabulky 1 s klecovými a šachetními dveřmi provedenými jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Norma bere v úvahu přístupnost výtahů osobami na vozících pro invalidy s maximálními vnějšími rozměry uvedenými v EN 12183:1999 a EN 12184:1999. Tato norma také obsahuje další technické požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, které vznikají při provozu výtahů určených pro přístup uživatelů s omezenou schopností pohybu a orientace.

Číslo normy: ČSN EN 81 - 71
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 71: Výtahy odolné vandalům
Platnost od: 1.9.2005
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: Upozornění redakce IX/2005

BEZ ANOTACE

Číslo normy: ČSN EN 81 - 72
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 72: Požární výtahy
Platnost od: 1.12.2003
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 27/2003 Sb. VI/2004
Změny: ANO
Opravy: 1 - XII/2004

Norma platí pro požární výtahy uvedené v článku 3.5 vybavené chráněnými nástupišti. Norma neplatí pro dvoupodlažní klece, výtahy instalované v existujících budovách, podstatné úpravy existujících výtahů před vydáním této normy, výtahy s dvěma vstupy v jedné stanici, kde nejsou umístěna chráněná /nástupiště požárních výtahů na stejné straně, jako je přístupová úroveň pro hasičský záchranný sbor. Pro tyto případy se však tato norma může využít jako podkladu. Tato norma se zabývá závažnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s požárními výtahy, pokud se výtahy používají předpokládaným způsobem a za podmínek stanovených dodavatelem. Tuto normu lze použít pro nové požární výtahy v nových budovách, které jsou instalovány po publikování této normy CEN. Poskytuje dodatečné nebo odchylné požadavky k normám EN 81-1,2 prEN 81-5, 6 a 7, které platí pro výtahy, které mohou být používány pro požární a evakuační účely pod dozorem hasičů. Ve všech dalších případech se takové výtahy konstruují podle EN 81-1,2 a prEN 81-5, 6 a 7, pokud to přichází v úvahu. Tato norma neuvažuje s užíváním výtahů s částečným ohrazením šachty, jako požárních výtahů. Tato norma přestává platit, pronikne-li případně požár do chráněného nástupiště.

Číslo normy: ČSN EN 81 - 73
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 73: Funkce výtahu při požáru
Platnost od: 1.1.2006
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato norma stanoví zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla, aby byl zajištěn provoz výtahu při požáru v budově na základě signálu/signálů vyslanému systému řízení výtahu/výtahů. Platí pro nové osobní výtahy a nákladní výtahy s možnou dopravou osob. Tato norma poskytuje různé možnosti pro řízení výtahu při požáru v budově. Tato norma neplatí pro: - výtahy, které zůstávají v provozu při požáru, např. požární výtahy uvedené v EN 81-72:2003; - používání výtahů pro evakuaci budovy a pro - požár v šachtě.

Číslo normy: ČSN EN 81 - 80
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
Platnost od: 1.7.2004
Harmonizace od: NE
Změny: Z1 - I/2006
Opravy: ANO

Tato evropská norma uvádí pravidla pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů s cílem dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti, jaká je u nově instalovaných výtahů, s využitím současného stavu bezpečnostní techniky. Podle situace, např. podle provedení budovy atp., se nemusí ve všech případech podařit dosáhnout současný stav bezpečnostní techniky. Tato norma platí pro trvale namontované elektrické výtahy trakční nebo výtahy s kinematicky vázaným pohonem a hydraulické výtahy, obsluhující stanovené úrovně stanic, mající klec konstruovanou k dopravě osob nebo osob a nákladů a pohybující se mezi vodítky, které nejsou odkloněny o více než 15° od svislice.

Číslo normy: ČSN EN 81 - 80
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
Platnost od: 1.7.2004
Harmonizace od: NE
Změny: Z1 - I/2006
Opravy: ANO

Tato evropská norma uvádí pravidla pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů s cílem dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti, jaká je u nově instalovaných výtahů, s využitím současného stavu bezpečnostní techniky. Podle situace, např. podle provedení budovy atp., se nemusí ve všech případech podařit dosáhnout současný stav bezpečnostní techniky. Tato norma platí pro trvale namontované elektrické výtahy trakční nebo výtahy s kinematicky vázaným pohonem a hydraulické výtahy, obsluhující stanovené úrovně stanic, mající klec konstruovanou k dopravě osob nebo osob a nákladů a pohybující se mezi vodítky, které nejsou odkloněny o více než 15° od svislice.

Číslo normy: ČSN P CENT/TS 81 - 29
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 29: Interpretace článků norem EN 81-20 až EN 81-28 (včetně EN 81-1:1998 a EN 81-2:1998)
Platnost od: 1.9.2005
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Dokument CEN je soubor výkladů týkajících se EN 81-20 až EN 81-28. Protože normy EN 81-1:1998 a EN 81-2:1998 ještě nebyl začleněny do skupiny EN 81-20 až EN 81-28 a výklady k dalším normám této skupiny nejsou ještě k dispozici, toto vydání obsahuje informaci o výkladech k EN 81-1:1998 a EN 81-2:1998. Cílem výkladů je zlepšit porozumění článkům, na které se vztahují a usnadnit jednotné porozumění výrobcům, montážních firem, notifikovaných orgánů a národních úřadů. Výklady nemají stejný status jako normy, ke kterým se vztahují.Avšak aplikace výkladů by měly poskytovat zainteresovaným stranám důkaz o tom, že jsou příslušné normy špatně aplikovány.

Číslo normy: ČSN 27 4007
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
Platnost od: 1.7.2004
Harmonizace od: NE
Změny: Z1 - I/2006
Opravy: ANO

BEZ ANOTACE

Číslo normy: ČSN 27 4009-1
Název normy: Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Společná ustanovení
Platnost od: 1.1.1989
Platnost ukončena 1.6.2006

NORMA JE ZRUŠENA

Číslo normy: ČSN 27 4009-2
Název normy: Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Společná ustanovení
Platnost od: 1.1.1989
Platnost ukončena 1.6.2006

NORMA JE ZRUŠENA

Číslo normy: ČSN 27 4009-5
Název normy: Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Požadavky na klec, vyvažovací závaží, vodítka
Platnost od: 1.1.1989
Platnost ukončena 1.6.2006

NORMA JE ZRUŠENA

Číslo normy: ČSN 27 4009-6
Název normy: Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Požadavky na výtahový stroj
Platnost od: 1.1.1989
Platnost ukončena 1.6.2006

NORMA JE ZRUŠENA

Číslo normy: ČSN 27 4009-7
Název normy: Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Nosné prostředky
Platnost od: 1.1.1989
Platnost ukončena 1.6.2006

NORMA JE ZRUŠENA

Číslo normy: ČSN 27 4009-8
Název normy: Elektrické výtahy. Projektování a konstruování.Bezpečnostní zařízení
Platnost od: 1.1.1989
Platnost ukončena 1.6.2006

NORMA JE ZRUŠENA

Číslo normy: ČSN 27 4009-9
Název normy: Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Malé nákladní výtahy
Platnost od: 1.1.1989
Platnost ukončena 1.6.2006

NORMA JE ZRUŠENA

Číslo normy: ČSN 27 4009-10
Název normy: Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Oběžné výtahy
Platnost od: 1.1.1989
Platnost ukončena 1.6.2006

NORMA JE ZRUŠENA

Číslo normy: ČSN 27 4009-11
Název normy: Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Výsypné výtahy
Platnost od: 1.1.1989
Platnost ukončena 1.6.2006

NORMA JE ZRUŠENA

Číslo normy: ČSN 27 4010
Název normy: Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a chodníků
Platnost od: 1.4.1994
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato norma obsahuje technické doporučení Sekce VII Evropského sdružení pro dopravní techniku FEM z roku 1981 Názvosloví elektrických výtahů, pohyblivých schodů a chodníků. Uvádí objektivní přehled harmonizovaných národních výrazů k usnadnění mezinárodní výměny, podpory k výzkumu a technického pokroku, směřující ke zlepšení všeobecných podmínek bezpečnosti při práci. Jde skutečně o slovník, obsahující stovky hesel anglicky, dánsky, německy, španělsky, francouzsky, italsky, holandsky, portugalsky, česky a slovensky. Norma má rovněž rejstřík ve všech těchto jazycích. Norma má 469 stran! ČSN 27 4010 byla vydána v březnu 1994.

Číslo normy: ČSN 27 4011
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů
Platnost od: 1.7.2004
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

BEZ ANOTACE

Číslo normy: ČSN ISO 9386-1
Název normy: Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 1: Svislé zdvihací plošiny
Platnost od: 1.6.2002
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: 1 - IIX/2003

Tato norma stanoví bezpečnostní předpisy, rozměry a požadavky na provoz trvale namontovaných zdvihacích plošin určených pro osoby s omezenou pohyblivostí. Část 1 se zabývá poháněnými svislými zdvihacími plošinami.

Číslo normy: ČSN ISO 9386-2
Název normy: Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 2: Poháněné schodišťové výtahy pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy
Platnost od: 1.6.2002
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato norma stanoví bezpečnostní předpisy, rozměry a požadavky na provoz trvale namontovaných zdvihacích plošin určených pro osoby s omezenou pohyblivostí. Část 2 se zabývá poháněnými schodišťovými výtahy,které se pohybují se po šikmé dráze pro sedící, stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy.

Číslo normy: ČSN ISO 4344
Název normy: Ocelová lana pro elektrické výtahy
Platnost od: 1.10.1993
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma obsahuje ISO 4344:1983. Čl.4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 6, 7, 8 a 9 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti SBÚ na základě jeho požadavku. Norma stanoví charakteristiky ocelových lan, která jsou použita jako nosná u osobních nebo nákladních elektrických výtahů, které se pohybují mezi svislými vodítky, jejichž odklon od svislice není větší než 15°. Norma se nevztahuje na stavební, báňské těžní zařízení a provizorní výtahy osobní nebo nákladní, které jezdí mezi trvale umístěnými vodítky. Je normalizován zejména materiál (čl. 4), charakteristiky lana (čl. 5) a velmi stručně (odkazem na ISO 3178, která do 1.7.1993 nebyla zavedena) certifikace a prohlídky (čl. 6 a 7). Tabelárně jsou zpracovány fyzikální vlastnosti lan (čl. 10). ČSN ISO 4344 (27 4015) byla vydána v září 1993.

Číslo normy: ČSN ISO 4190-5
Název normy: Elektrické výtahy - Část 5: Ovládací prvky,druhy signalizace a další příslušenství
Platnost od: 1.6.1992
Harmonizace od: NE
Změny: 1 - V/1996
Opravy: ANO

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 SB., o československých technických normách závazná - v působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce v čl.5.1, 5.2, 6,7 a 8 - v působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl.3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.3.1, 3.1.4.2, 3.3,2.1, 3.3.2.2, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2 písm. b), 3.2.2.2, 3.2.3.1 první věta a ustanovení u ručních šachetních dveří v písm. a) a b), 3.2.3.2 první a třetí věta, 5.1, 5.2, 6 a 7 na základě jejich požadavku. Tato část normy ISO 4190 platí pro ovládače a druhy signalizace, kterými má být vybaven výtah konstruovaný a montovaný pro určitý druh řízení. Popis řízení je uveden pouze k definování ovládačů a druhu signalizace. Není uveden úplný popis těchto řízení. Tabulka shrnuje nezbytná a volitelná zařízení pro každý uvedený případ. Tato část normy ISO 4190 také stanovuje požadavky na madla, jsou-li v kabině použita. Platí pro výtahy třídy I až IV, jak jsou definovány v ISO 4190/1 a ISO 4190/2. Normalizovány jsou definice a specifikace řízení výtahu, zvláštnosti pro jednotlivé výtahy, poloha ovládacích prvků, rozměry označení a zvláštní požadavky na světelné prvky. V tab. 1 je přehled ovládačů, signálek a dorozumívacích zařízení, v tab. 2 vzory symbolů. ČSN ISO 4190-5 část 5 (27 4060) byla vydána v květnu 1992.

Číslo normy: ČSN ISO 7465
Název normy: Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T
Platnost od: 1.2.2005
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

BEZ ANOTACE

Číslo normy: ČSN EN 13015
Název normy: Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu
Platnost od: 1.2.2002
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 27/2003 Sb. VI/2004
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato norma se vztahuje na zásady podle nichž je nezbytné vypracovat návody pro činnosti údržby , které jsou dodávány s nově namontovanými výtahy a pohyblivými schody a pohyblivými chodníky. Tato norma se nevztahuje na již existující zařízení,nicméně je možné ji použít. Norma se zabývá zásadami pro vypracování návodů pro údržbu, posuzováním rizik, informacemi pro majitele, které souvisí s vyprošťováním osob z výtahu, tabulkami,značkami,piktogramy a písemnými upozorněními, zásadami pro úpravu příručky pro údržbu, uvádí typické příklady kontrol, které se mají vzít v úvahu v návodech pro údržbu a uvádí příklady prvků, které se mají vzít v úvahu při posouzení rizik činností údržby

Číslo normy: ČSN EN 12015
Název normy: Elektromagnetická kompabilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování
Platnost od: 1.5.2005
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 18/2003 Sb. VI/2003
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato evropská norma stanoví meze emise ve vztahu k elektromagnetickému rušení a podmínky zkoušek pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky trvale instalované v budovách. Tyto meze však neposkytují úplnou ochranu proti rušení rozhlasového a televizního příjmu, jestliže jsou tato zařízení provozována ve vzdálenostech menších, než jsou uvedeny v tabulce 1. Tato norma uvádí podmínky prostředí zařízení stanovených v EN 81 a EN 115 (vlhkost, teplota atp.) pokud souvisejí s působením EMC.

Číslo normy: ČSN EN 12016
Název normy: Elektromagnetická kompabilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost
Platnost od: 1.5.2005
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 24/2003 Sb. III/2006
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato evropská norma stanoví kriteria odolnosti a zkušební úrovně přístrojů používaných u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků trvale instalovaných v budovách včetně základních bezpečnostních požadavků se zřetelem k jejich prostředí EMC. Tyto úrovně představují základní požadavky EMC. Norma se vztahuje na normální podmínky prostředí EMC, jaké existují v bytových, kancelářských a průmyslových budovách, ale nevztahuje se na přísnější prostředí, jako jsou rozhlasové vysílače, železnice a podzemní dráhy, velmi těžké průmyslové provozy, elektrárny, které potřebují další šetření. Tato norma se týká obecně známých nebezpečí a nebezpečných situací majících vztah k EMC u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků, pokud se používají tak, jak bylo určeno a za podmínek předpokládaných dodavatelem výtahu nebo výrobcem pohyblivých schodů a/nebo pohyblivých chodníků.

Číslo normy: ČSN 27 4210
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách
Platnost od: 1.8.2004
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato norma byla vypracována pro usnadnění činnosti projektantů staveb, stanovuje nejvyšší povolené hodnoty emise hluku dodávaných výtahů a jejich částí a uvádí stavební řešení zaměřená proti šíření emise hluku výtahů instalovaných v nových stavbách pro bydlení, občanského vybavení a administrativních budovách nebo nově budovaných šachtách výtahů v existujících budovách, jejichž správná aplikace má zajistit dodržení stanovených hodnot hluku v akusticky chráněných místnostech. V části A. 2 je zapracován požadavek na zatížení klece výtahu při měření podle připravované prEN ISO 16032.

Číslo normy: ČSN 27 4300
Název normy: Elektrické výtahy. Šachty, strojovny a prostory pro kladky. Všeobecná ustanovení
Platnost od: 1.1.1991
Platnost ukončena 1.6.2006

NORMA JE ZRUŠENA

Číslo normy: ČSN ISO 4190-6
Název normy: Elektrické výtahy - Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr
Platnost od: 1.6.1992
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma obsahuje ISO 4190/6:1984. Tato část normy ISO 4190 stanovuje zásady pro navrhování a výběr výtahů pro bytové domy k zajištění přiměřené dopravy. Toto zejména dovoluje stanovit výtahů a jejich hlavní parametry už na počátku projektování budov. Jsou stanoveny 3 stupně úrovně dopravy, výtahy založené na čekacím intervalu 60 s, 80 s a 100 s ve výchozí stanici a označené takto: program 60, program 80 a program 100. Tato část normy ISO 4190 se používá pro normalizované výtahy třídy I pro bytové domy. V poměrně stručné normě jsou stanoveny zejména všeobecné zásady pro uvedené programy a zásady pro jejich volbu. V přílohách A až F jsou grafy pro jednotlivé výtahy a jejich parametry. ČSN ISO 4190-6 část 6 (27 4310) byla vydána v květnu 1992.

Číslo normy: ČSN ISO 4190-1
Název normy: Zřizování elektrických výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI
Platnost od: 1.2.2005
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

BEZ ANOTACE

Číslo normy: ČSN ISO 4190-2
Název normy: Elektrické výtahy - Část 2: Výtahy třídy IV
Platnost od: 1.11.1992
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma obsahuje ISO 4190-2:1982. Tato část ISO 4190 stanoví rozměry nezbytné ke zřizování výtahů třídy IV, definovaných v kapitole 3, běžně používaných v průmyslu pro dopravu nákladů. Tato část ISO 4190 se vztahuje na výtahy s neprůchozí klecí, které se zřizují v nových budovách. Tam , kde je to důležité, může se použít jako podklad pro zřizování výtahů v existujících budovách. V kapitole 3 se pak výtahy třídy IV definují takto: "Výtahy, určené především pro dopravu nákladů, zpravidla s doprovodem osob". ČSN ISO 4190-2 (27 4323) byla vydána v říjnu 1992.

Číslo normy: ČSN ISO 4190-3
Název normy: Elektrické výtahy - Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V
Platnost od: 1.10.1992
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma obsahuje ISO 4190-3:1982. Tato mezinárodní norma stanoví rozměry nezbytné ke zřizování malých nákladních výtahů třídy V, definovaných v kapitole 3 a doporučených pro běžné použití. V kapitole 3 je pak malý nákladní výtah definován takto: Trvale namontované zdvihací zařízení, obsluhující určená podlaží, mající klec, jejíž rozměry a konstrukce neumožňují vstup osobám, a je alespoň částečně vedena mezi tuhými svislými vodítky, nebo vodítky, jejichž odklon od svislice nepřesahuje 15°. ČSN ISO 4190-3 (27 4333) byla vydána v září 1992.

Číslo normy: ČSN EN 115
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž pohyblivých schodů a chodníků
Platnost od: 1.5.1996
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 24/2003 Sb. III/2006
Změny: A1 - X/1998, A2 - I/2005
Opravy: ANO

Tato norma platí pro všechny nově zřizované pohyblivé schody a pohyblivé chodníky (paletové nebo pásové konstrukce).

Číslo normy: ČSN P ISO/TS 14798
Název normy: Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posouzení a snižování rizika
Platnost od: 1.10.2007
Harmonizace od:
Změny: NE
Opravy: NE

Metodika se používá pro vypracování norem a předpisů, které se zabývají hodnocením rizik.

Číslo normy: ČSN 27 4014
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů- Evakuační výtahy
Platnost od: 1.3.2007
Harmonizace od: NE
Změny: NE
Opravy: NE

Číslo normy: ČSN EN 81-21
Název normy: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21:Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
Platnost od: Vydaná k 1.4.2010,účinnost k 1.2.3011
Harmonizace od:
Změny:
Opravy:

V předmětu normy je uvedeno, kterého strojního zařízení se norma týká a rozsah Nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, kterými se norma zabývá. Tam, kde nemůže být splněn požadavek nebo více požadavků EN 81-1 nebo 81-2 a jejich změn A1:2005 a A2:2004 pro omezení vlivem konstrukce existující budovy, platí odpovídající požadavky této normy.Podle části 2.2 přílohy I výtahové směrnice je použití alternativních opatření k zabránění nebezpečí sevření nad a pod klecí výtahu omezeno na zařízení, kde není možné splnit požadavky volného prostoru nebo úniku a může to podléhat dřívějšímu schválení národních orgánů. Hlavním předmětem, kterým se zabývá tato norma je zmenšení vzdáleností v Horní části šachty a prohlubni, které mohou být vyžadovány vlivem místních podmínek. Přijaté zásady bezpečnosti spočívají na dvou požadavcích - jednak na elektrickém zastavení klece a pak na mechanickém zastavení klece.

ČÁST 2 - Přehled souvisejících (dotčených) norem v oboru Elektrotechnika

Číslo normy: ČSN EN 60446
Název normy: Základní bezpečnostní zásady pří obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Platnost od: 1.1.2001
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 17/2003 Sb. IV/2004
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato mezinárodní norma poskytuje všeobecné zásady pro použití určitých barev nebo číselného značení k identifikaci vodičů s cílem vyhnout se nejasnostem a zajistit bezpečný provoz. Tyto vodiče mohou být použity v kabelech nebo žilách, přípojnicích, v elektrickém zařízení a instalacích. Vychází se ze zásad uvedených v Pokynu 104 IEC a v Pokynu 51 ISO/IEC.

Číslo normy: ČSN 33 1500
Název normy: Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení
Platnost od: 1.6.1991
Harmonizace od: NE
Změny: 1 - 8/1996, Z2 - IV/2000, Z3 - IV/2004
Opravy: ANO

Norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny, pokud jiné čs. státní normy nebo předpisy orgánů státních odborných dozorů nestanoví odlišné požadavky. Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Jsou normalizovány požadavky na výchozí revize, pravidelné revize, podklady k provádění revizí, pro zprávu o revizi a další. K normě je připojen formulář zprávy o revizi elektrického zařízení a zprávy o revizi hromosvodu. Z praktického hlediska jsou významné především lhůty revizí, stanovené dle druhu prostředí a dle umístění elektrického zařízení a (pokud jde o hromosvody) podle druhu objektu. Norma těsně navazuje na ustanovení ČSN 33 0300, která stanovuje druhy prostředí. Např. v prostředí základním jsou revize pětileté, v prostředí studeném, horkém nebo vlhkém jsou revize tříleté a v prostředí mokrém nebo s extremní korozní agresivitou jsou revize každý rok. Norma nahradila ČSN 34 3800 z 28.1.1967, ČSN 34 3801 z 1.1.1962 a ČSN 34 3810 z 1.10.1961.

Číslo normy: ČSN 33 1600
Název normy: Elektrotechnické předpisy - Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání
Platnost od: 1.6.1994
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o ČS technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Kap. 4 až 6 této normy jsou podle téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Státního odborného technického dozoru ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro revize a kontroly elektrického ručního nářadí (dále jen nářadí) pro jehož konstrukci a zkoušení platí ČSN 36 1550 část 1 a přidružené normy (část 2) pro jednotlivé druhy nářadí. Účelem normy je stanovit požadavky na revize a kontroly nářadí během jeho používání, odlišné od požadavků základní ČSN 33 1500. Normu je možno použít též pro kontroly a zkoušky elektrického ručního nářadí po opravách podle čl.2.7 ČSN 33 1500:1990. Dělí především nářadí podle používání (občasné, krátkodobé a dlouhodobé práce) a dle toho stanovuje různé požadavky na rozsah zkoušek a kontrol (kap.5.). Norma nahradila ČSN 34 3880 z 5.2.1960 a ČSN 34 3881 z 14.10.1964.

Číslo normy: ČSN 33 2000-4-41
Název normy: Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Platnost od: 1.3.2000
Harmonizace od: NE
Změny: Z1 - XI/2002, Z2 - IIX/2003
Opravy: 1 - IX/2000

BEZ ANOTACE

Číslo normy: ČSN 33 1610
Název normy: Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání
Platnost od: 1.4.2005
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma stanovuje způsob a rozsah: - revizí elektrických spotřebičů po opravách nebo úpravách - kontrol a revizí elektrických spotřebičů během jejich používání. Účelem normy je stanovit požadavky na kontroly a revize elektrických spotřebičů, odlišné od požadavků ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600, s cílem zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a proti požáru.

Číslo normy: ČSN EN 60204-1
Název normy: Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Platnost od: 1.4.2000
Harmonizace od: Harmonizovaná 24/2003 Sb. IV/2004
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato část EN 60204 platí pro použití elektrického a elektronického zařízení a jejich systémů ve strojích, které nejsou během činnosti ručně přenosné a které vzájemně koordinovaně spolupracují ve skupinách strojů, u nichž jsou však vyloučena vyšší systémová hlediska (např. komunikace mezi systémy). POZNÁMKY 1. Termín elektrický používaný v této normě zahrnuje jak elektrická, tak elektronická hlediska (např. elektrické zařízení znamená jak elektrické, tak elektronické zařízení). 2. Termín osoba používaný v této normě se vztahuje na kteréhokoliv jedince a zahrnuje takové osoby, které jsou určeny a vyškoleny uživatelem nebo jeho zástupcem (zástupci) pro užívání a údržbu příslušného stroje. Zařízení, na které se vztahuje tato norma, začíná v místě připojení elektrického zařízení stroje ke zdroji elektrické energie (viz. 5.1.). 3. Požadavky na elektrická zařízení v budovách viz IEC 60364. Tato část normy platí pro zařízení nebo jeho části, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V AC a 1 500 V DC a se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím 200 Hz. Pro vyšší napětí nebo kmitočty může být zapotřebí uplatňovat zvláštní požadavky. Tato část normy je základní normou a není jejím účelem technický pokrok omezovat nebo mu zabraňovat. V této části nejsou obsaženy některé požadavky (např. na ochranná zařízení, blokování nebo řízení), které je třeba splnit nebo které jsou stanoveny jinými normami nebo předpisy zaměřenými na ochranu osob před jinými než elektrickými nebezpečími. Každý typ stroje vyžaduje splnění speciálních požadavků pro odpovídající bezpečnost. Tato část normy výslovně platí pro elektrická zařízení strojů, jak jsou definována ve 3.33 (příloha A uvádí přehled příkladů strojů, pro jejichž elektrické zařízení je možno tuto normu uplatnit), ale není omezena jenom na ně. Dodatečné a zvláštní požadavky je možno uplatnit na elektrická zařízení strojů, které: - jsou umístěny venku (např. mimo budovy nebo jiné ochranné konstrukce); - používají, zpracovávají nebo vyrábějí výbušný materiál (např. barvy nebo piliny); - jsou používány v prostředích s nebezpečím výbuchu a/nebo požáru; - mohou být příčinou zvláštního nebezpečí při výrobě určitých materiálů; - jsou používány v dolech; - patří do skupiny šicích strojů, jejich jednotek a systémů (viz IEC 60204-31); - patří do skupiny zdvihacích strojů (viz IEC 60204-32). Tato část IEC 60204 neplatí pro silové obvody, v nichž je elektrická energie použita přímo jako pracovní nástroj.

Číslo normy: ČSN EN 50110-1
Název normy: Obsluha a práce na elektrických zařízeních
Platnost od: 1.7.2007
Harmonizace od: NE
Změny: Z1 - VII/2005
Opravy: ANO

PLATNOST BUDE UKONČENA DO 1.7.2007

Číslo normy: ČSN EN 50214
Název normy: Ohebné výtahové kabely
Platnost od: 1.11.1998
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 17/2003 Sb. IV/2004
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato evropská norma zahrnuje konstrukci, požadavky a dílčí zkušební metody plochých, ohebných kabelů s izolací a pláštěm z PVC o jmenovitém napětí Ur/U 300/500 V pro použití v osobních a nákladních výtazích, které odpovídají EN 81. Kabely s kombinovanou konstrukcí (například kabely s různým rozměrem (velikostí) žil) nejsou v normě specifikovány, ale jejich podmínky jsou dány zahrnutím telekomunikačních jednotek do kabelů.

Číslo normy: ČSN EN 60204-32
Název normy: Bezpečnost strojních - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů
Platnost od: 1.5.2000
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 24/2003 Sb. IV/2004
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma je českou verzí evropské normy EN 60204-32:1998. Evropská norma EN 60204-32:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60204-32:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato třicátá druhá část EN 60204 platí pro použití elektrického a elektronického zařízení a jejich systémů ve zdvihacích strojích a v přidruženém zařízení. Zařízení, na které se vztahuje tato norma, začíná v místě připojení elektrického zařízení zdvihacího stroje ke zdroji elektrické energie a zahrnuje napájecí soustavy a ovládací vedení umístěná vně zdvihacího stroje. Tato část platí pro zařízení nebo jeho části, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím 200 Hz. Dodatečné a zvláštní požadavky je možno uplatnit na elektrická zařízení zdvihacích strojů, které jsou používány v místech s nebezpečím výbuchu a/nebo požáru. Za pozornost stojí tyto definice: Čl.3.23 Kryt: Část zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí (IEV 826-03-12). Čl.3.30 Ochranný kryt: Část stroje užívaná výhradně k ochraně pomocí fyzické přepážky; podle své konstrukce se nazývá pouzdro, plášť, zástěna, dveře, uzávěra, atd. (ISO/TR 12100-1, 3.22, modifikováno). Čl.3.32 Nebezpečí (riziko): (hazard) Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví (ISO/TR 12100-1, 3.5, modifikováno). Čl.3.34 Osoba poučená: Osoba dostatečně poučená osobami znalými, která může být též pod jejich dohledem, aby jí tím bylo umožněno vyhnout se nebezpečím a předcházet rizikům, která může způsobit elektřina (např. pracovníci výroby a údržby) (IEV 826-09-2, modifikováno). Čl.3.35 Blokování : Uspořádání, které spojuje zábranu (zábrany) nebo přístroj (přístroje) s řídicím systémem a/nebo s celým přívodem elektrické energie dodávané do stroje nebo jeho částí. Čl.3.42 Zábrana: Část bránicí nahodilému dotyku živých částí, avšak nebránící dotyku živých částí záměrnou činností (IEV 826-03-14). Čl.3.52 Riziko: (risk) Kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví při nebezpečném stavu (ISO/TR 12100-1). Čl.3.55 Zajištění bezpečnosti: Bezpečnostní opatření sestávající se z určitých technických opatření nazývaných bezpečnostní ochranou sloužících k ochraně osob před nebezpečími, jež mohou být rozumně odstraněna nebo dostatečně omezena konstrukcí. Čl.3.58 Osoba znalá: Osoba s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi, umožňujícími jí vyhnout se nebezpečí a předcházet rizikům, které elektřina může vytvářet (IEV 826-09-01, modifikováno). Dále obsáhlá norma (cca 95 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Připojení zdrojů, hlavní vypínač a přístroje pro vypínání, kapitolu 6 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 7 - Ochrana (jištění) zařízení, kapitolu 8 - Pospojování, kapitolu 9 - Řídicí obvody a řídicí funkce, kapitolu 10 - Komunikační zařízení pro spojení obsluhy se strojem a řídicí přístroje umístěné na stroji, kapitolu 11 - Elektronické zařízení, kapitolu 12 - Řídicí zařízení: umístění, montáž a kryty, kapitolu 13 - Vodiče a kabely, kapitolu 14 - Vedení, kapitolu 15 - Elektrické motory a přidružená zařízení, kapitolu 16 - Příslušenství a osvětlení, kapitolu 17 - Výstrahy a označování, kapitolu 18 - Technická dokumentace, kapitolu 19 - Zkoušky a ověřování. Konečně norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, normativní Přílohu Za a Rejstřík. ČSN EN 60204-32 (33 2200) byla vydána v dubnu 2000.

Číslo normy: ČSN 33 2570
Název normy: Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení výtahů
Platnost od: 1.1.1999
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

V normě jsou zapracovány údaje z části 10 ST SEV 5520-86 (další údaje z ST SEV jsou zapracovány v části 9 ČSN 27 4009 a v ČSN 27 4300). Norma platí pro výtahy podle ČSN 27 4009 část 1, stanoví požadavky na elektrická zařízení výtahů a platí pro zpracování projektové dokumentace staveb, jež bude zahájeno po dni účinnosti této normy. Rozsáhlá norma (která je vlastně bezpečnostně technickým předpisem) normalizuje technické požadavky a zkušební metody. ČSN 33 2570 byla schválena 7.12.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila ČSN 34 1340 z 26.6.1968. "Změnou 1)-13/1992" se s účinností od 1.1.1993 mění úvodní text normy a odkazuje na novou ČSN 27 4009 část 1.

ČÁST 3 - Přehled souvisejících (dotčených) norem v oboru Požární bezpečnost

Číslo normy: ČSN 73 0802
Název normy: Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Platnost od: 1.1.2001
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení ). Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

Číslo normy: ČSN 73 0804
Název normy: Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Platnost od: 1.11.2002
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení ). Pro projektování výrobních objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

Číslo normy: ČSN 73 0834
Název normy: Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Platnost od: 1.8.2000
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení.1) Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružené normy. Požární bezpečnost staveb měněných objektů nebo jejich částí se dovoluje vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem. Normu lze pro změny staveb použít opakovaně, pokud jsou splněny požadavky 3.2. Pro změny staveb památkově chráněných platí tato norma v rozsahu přílohy B. Norma neplatí pro změny těch staveb, které byly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem, kromě: - změn staveb skupiny I (viz 3.1 a 3.3); - domů pro bydlení projektovaných podle typových podkladů (celostátních či krajských variant) schválených do konce roku 1994 i když byly projektovány podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833; pro změny těchto staveb platí příloha A této normy. Norma dále neplatí pro konstrukce dodatečné tepelné izolace obvodových stěn, které jsou prováděny bez dalších stavebních úprav (řeší se podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem). Změny staveb skupiny II (viz 3.4) lze pro: - shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831), - sklady (podle ČSN 73 0845), - objekty spojů (podle ČSN 73 0843), - sklady a provozovny s hořlavými kapalinami, plyny apod. (např. podle ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 73 5530), aplikovat pouze v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické normy nebo předpisy odvolávají.

ČÁST 4 - Přehled souvisejících (dotčených) norem v oboru Armatury

Číslo normy: ČSN EN 12385-5
Název normy: Ocelová lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy
Platnost od: 1.7.2004
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 27/2003 Sb. XII/2005
Změny: ANO
Opravy: 1 - VI/2006

Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro pramenná lana nosná, vyvažovací a lana omezovačů rychlostí pro lanové pohony a hydraulické výtahy, pohybující se mezi vedeními. V příloze je uveden Výpočet minimální síly při přetržení. V příloze B jsou uvedeny Informace, které budou poskytnuté s poptávkou nebo objednávkou.

Číslo normy: ČSN EN 14398
Název normy: Žebříky pevně zabudované v šachtách
Platnost od: 1.4.2005
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 190/2002 Sb. IX/2005
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma je určena pro žebříky pevně zabudované v šachtách. Stanovuje požadavky na jejich mechanickou odolnost a vybavení k ochraně před pádem.

ČÁST 5 - Přehled souvisejících (dotčených) norem v oboru Zkušebnictví

Číslo normy: ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Název normy: Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část1: Všeobecné požadavky
Platnost od: 1.4.2005
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato část normy ČSN EN ISO/IEC 17050 stanovuje všeobecné požadavky, které budou použity, pokud určitá organizace odpovědná za splnění specifikovaných požadavků (dodavatel) poskytuje prohlášení dodavatele o shodě, že produkt (včetně služby), proces, systém managementu, osoba nebo orgán je ve shodě se specifikovanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty jako jsou normy, pokyny, návody, technické specifikace, zákony a předpisy. Týká se potvrzení shody provedeného první stranou (tj. dodavatelem produktu).

Číslo normy: ČSN EN ISO/IEC 17050-2
Název normy: Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace
Platnost od: 1.4.2005
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato část normy ČSN EN ISO/IEC 17050 stanovuje požadavky na dokumentaci, která podporuje prohlášení dodavatele o shodě. Týká se potvrzení shody provedeného první stranou (tj. dodavatelem produktu). Kromě toho, že tato dokumentace zvyšuje důvěru v prohlášení shody dodavatele, může pomoci příslušným pověřeným orgánům při jejich dozorových činnostech. Shodu produktu (včetně služby), procesu, systému managementu, osoby nebo orgánu se specifikovanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty, zákony a předpisy může být zapotřebí řádně doložit odpovědností dodavatele a to bez ohledu na příslušné průmyslové odvětví.

Číslo normy: ČSN EN ISO/IEC 17020
Název normy: Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
Platnost od: 1.4.2005
Harmonizace od: NE
Změny: ANO
Opravy: ANO

Tato mezinárodní norma je svým textem plně shodná se stávající evropskou normou EN 45004, kterou nahrazuje. S ohledem na vývoj v oblasti posuzování shody a systémů managementu bylo nutno však provést některé dílčí textové a terminologické změny. Základním cílem normy zůstává zvýšit důvěru v orgány, které provádějí inspekci ve shodě s touto normou. Inspekční orgány provádějí posuzování v zastoupení soukromých zákazníků, jejich mateřských organizací a/nebo oprávněných úředních míst s cílem poskytovat těmto stranám informace týkající se shody s regulačními předpisy, normami nebo specifikacemi. Inspekční parametry mohou zahrnovat problematiku množství, kvality, bezpečnosti, vhodnosti pro použití a stálé shody bezpečnostních faktorů u zařízení nebo provozních systémů v průběhu jejich provozu. Všeobecná kritéria, která mají tyto orgány splňovat, aby byly jejich služby přijatelné ze strany zákazníků a dohlížejících oprávněných orgánů, musí být harmonizována touto mezinárodní normou.

ČÁST 6 - Přehled souvisejících (dotčených) norem v oboru Bezpečnost práce a pracovní ochrana

Číslo normy: ČSN EN ISO 12100-1
Název normy: Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie
Platnost od: 1.7.2004
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 24/2003 Sb. III/2006
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma se zabývá základní terminologií a metodologií používanou k dosažení bezpečnosti strojního zařízení. Opatření této normy jsou určena zejména pro konstruktéry. Norma se nezabývá poškozením domácích zvířat, majetku a prostředí.

Číslo normy: ČSN EN ISO 12100-2
Název normy: Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady
Platnost od: 1.6.2004
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 24/2003 Sb. III/2006
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma definuje technické zásady, které pomohou konstruktérům dosáhnout bezpečné konstrukce strojního zařízení. Normu je nutno používat společně s ČSN EN ISO 12100-1. Pojem bezpečnost strojního zařízení bere v úvahu schopnost stroje vykonávat jeho předpokládanou funkci během celé životnosti.

Číslo normy: ČSN EN 294
Název normy: Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami
Platnost od: Prosinec 1993
Harmonizace od: Harmonizovaná NV 24/2003 Sb. IV/2004
Změny: ANO
Opravy: ANO

Norma je identická s EN 294:1992. Tato norma byla vypracována jako harmonizovaná norma ve smyslu Směrnice o strojích (těmi se zřejmě rozumí Direktiva 89/392/EHS) a předpisů EFTA. Norma stanoví hodnoty bezpečných vzdáleností k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami osobami od 3 let věku výše. Tyto vzdálenosti se používají tam, kde lze dosáhnout bezpečnosti samotným uplatněním bezpečných vzdáleností. Poznámka: Tyto bezpečné vzdálenosti nezajišťují dostatečnou ochranu proti určitým ohrožením, např. zářením a emisí látek. Pro tato rizika je třeba přijmout další doplňují nebo jiná opatření. Významné jsou některé definice v normě, např.3.1 Zábrana: Fyzická překážka, např. ochranný kryt, část stroje, která omezuje pohyb těla nebo jeho částí. Dále 3.2 Bezpečná vzdálenost: Nejmenší vzdálenost, ve které musí být umístěna zábrana od nebezpečného prostoru. V kapitole 4 jsou normalizovány hodnoty bezpečných vzdáleností jednak slovně (výchozí předpoklady, stanovení rizika apod.), jednak tabelárně (tab. 1 až 6) i nákresy. ČSN EN 294 (83 3212) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 83 2040 z 13.10.1986.

Číslo normy: ČSN EN ISO 13857
Název normy: Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami
Platnost od: 1.10.2008
Harmonizace od:
Změny:
Opravy:

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 294 (833212) z prosince 1993 a ČSN EN 811


Partneři projektu TZB-info 2010 - Regenerace bytových domů

logo REGULUS logo DANFOSS logo IVAR CS logo KORADO
logo GEMINOX logo SUNPUR logo YTONG

English Synopsis
Overview of the key standards in the field of hydraulic and small elevators, escalators and walkways

Elevators are also of interest if the field of regeneration of apartment buildings. In the first episode of these series we will review the relevant legislation. Afterwards, we will deal with the obligations of the operator of the elevator, how to choose the right supplier and technical service and other information.

 
 
Reklama